Aşık Paşa

Aşık Paşa kimdir hayatı eserleri şiirleri kişiliği

Mutasavvıf bir şairdir. Yapıtlarında sade bir dil kullanmış ve Türkçenin Anadolu’da bir edebiyat dili olarak yerleşmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Asıl adı Ali olan sanatçının mahlası Âşık’tır. Türkiye Türkçesini ilk kullanan tasavvuf şairlerinden biridir. Halka tasavvufu öğretmek amacıyla hem aruz hem heceyle şiirler yazan sanatçı, özellikle didaktik tarzda eserler ortaya koymuştur.

Aşık Paşanın Eserleri

Garipnâme: Anadolu Türklerine tasavvufu öğretmek amacıyla yazılan bu eser, 12000 beyitten oluşan, mantık ve düşünceye dayanan sanatsal yönü zayıf öğretici bir mesnevidir.
Fakrnâme: 161 beyit olan bu mesnevide sanatçı, alçakgönüllüğü, dünya nimetlerini hiçe sayarak azla yetinmeyi ele almıştır.
BAŞKA BİR KAYNAK

(1272-1334) Mesnevi şâiri. Horasanlı Baba İlyas’ın soyundan, Baba Muhlis’in oğludur. İyi bir tasavvuf kültürüyle yetişmiştir. Türbesi Kırşehir’dedir. Âşık Paşa Türk halkına tasavvufu öğretmek gayesi ile aruz ölçüsü ve hece ölçüsünü kullanarak mesnevî ve dörtlük tü­ründe eserler vermiştir. Türkçe’nin gelişmesi ve benimsen­mesinde hizmeti büyük olmuştur. Garipnâme’si 10.000 be­yitten fazladır. Tasavvuf konusunu işleyen on bölümlük bü­yük bir eserdir. Hece ve aruz vezni ile yazdığı manzumelerin­de Yunus Emre‘nin etkisi vardır.

Eserleri:

 1. Garip-nâme (Yazma hâlinde bir mesnevidir), 2. Vasf-ı Hâl-i Herkesi (39 beyitlik mesnevî), 3. Fakr-nâme (160 beyitlik mesnevî), 4. Hikâye (59 beyitlik mesnevî), 5. Kimya Risalesi (Nazım nesir karışık), 6. Şiirler (67 tanedir). [Küçük mesnevileri için bkz. A.S. Levend, Türk Dili araştırmaları Yıl­lığı 1953,1954; Şiirleri için bkz. A. Gölpınarlı, Aşık Paşa’nın Şiirleri, Türkiyat Mecmuası, V, 1935, s. 7-101 ve Yunus Emre ve Tasavvuf, istanbul 1961.]

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir