Yunus Emre

Yunus Emre Kimdir Hayatı Kişiliği Şiirleri

Yunus Emre, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Doğum yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, tahminlere göre bugünkü Eskişehir sınırları içindeki bir köyde doğduğu düşünülmektedir. Annesinin adı Emine’dir. Yunus Emre’nin hayatı ile ilgili en önemli bilgileri, 13. yüzyılın ortalarına doğru yaşadığı ve bu dönemde Moğol istilası ve Selçuklu Devleti’nin yıkılışının yaşandığı zamandan almaktayız.

Bu dönemde Anadolu, büyük bir karışıklık içindeydi ve insanlar yaşadıkları sıkıntıların etkisi altında kalmışlardı. Yunus Emre de bu dönemde hayatının büyük bir bölümünü geçirdi. Bu dönemdeki sarsıntı ve acılar, Yunus’un eserlerinde derin izler bıraktı ve şiirlerinde sık sık bu konulara yer verdi.

Tekke edebiyatının en lirik şairidir. Hem hece ölçüsü hem aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Birçok dile çevrilen şiirleriyle dünya edebiyatının önemli şairleri arasında yerini almıştır. “İlahi” nazım türünün en güzel örneklerini vermiştir. Şiirlerinde Allah inancını ve insan sevgisini coşkun bir lirizmle ele alan sanatçı, işlediği konular yönüyle evrenseldir. Divan’ı vardır. Risaletü’n-Nushiye didaktik nitelik taşıyan mesnevisidir. Bu eserini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

Babası İsmail, Yunus’u medrese eğitimi almaya yönlendirdi. Yunus, medrese eğitimi sayesinde Arapça ve Farsça’yı öğrendi ve bu dillerde şiirler yazmaya başladı. Ayrıca, İslami ilimler konusunda da oldukça bilgiliydi. Yunus Emre’nin hayatı boyunca birçok dini öğretiyi benimsediği bilinir ve bu öğretileri de şiirlerine yansıttı.

Yunus Emre’nin hayatı hakkında kesin bilgiler olmamasına rağmen, onun birçok farklı kaynak ve kültürden etkilendiği biliniyor. Yunus, İran ve Yunan mitolojisini ve tasavvuf tarihini de araştırdı. Ayrıca Hacı Bektaş veya Sinan Ata’nın halifesi Taptuk Emre’nin dergahında da hizmet etti.

Yunus Emre’nin Taptuk Emre ile tanışması, onun hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Taptuk Emre’nin düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu dolaşan Yunus, birçok farklı şehirde faaliyet gösterdi. Eskişehir Sarıköy, Manisa Buna ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman’da adına yapılmış mezarlar, Yunus Emre’nin halk tarafından ne kadar sevildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Ancak, Yunus Emre’nin ölüm yeri ve gömüldüğü yer tam olarak bilinmemektedir.

Yunus Emre’nin hayatının büyük bir kısmı Anadolu’da geçti. Medrese eğitimi gördü ve Arapça ile Farsça’yı öğrendi. Bununla birlikte, Yunus Emre’nin hayatının çoğu, Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı ve Moğol istilası sırasında yaşanan acılar ve sarsıntılar nedeniyle değişti. Bu nedenle, Yunus Emre’nin eserlerinde bu dönemin izleri açıkça görülebilir.

Yunus Emre’nin farklı şehirlerde yaşadığı ve hizmet ettiği dönemde, insanlar onun öğretisine büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi, Yunus’un ölümünden sonra da devam etti ve onun adına birçok mezar ve anıt yapıldı. Yunus Emre’nin ölümünden sonra, onun eserleri Anadolu’da ve dünya genelinde yayılmaya devam etti ve bugün hala birçok insan tarafından okunmaktadır.

Yunus Emre, tasavvuf yorumunu benimseyen bir şairdir ve eserleri derin bir hoşgörü anlayışı ile doludur. Şiirlerinde kullandığı hece ölçüsüyle, hem dörtlükler hem de beyitler ve gazeller yazmıştır. Ancak aruz ölçüsüyle de denemeler yapmıştır. Dili arı Türkçe olmasa da, yer yer Arapça ve Farsça tamlamalara yer vermiştir.

Yunus’un sağlığında düzenlediği divanı günümüze ulaşamamıştır, ancak sonradan yapılan derlemelerde eserleri toplanmıştır. Divan-ı Aşık Yunus Emre, ilk basımı 1904’te yapılan bir derlemedir ve ayrıca Burhan Toprak ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından derlenip yayınlanan diğer Yunus Emre divanları da mevcuttur.

Yunus’un şiirleri, keskin bir gözlem gücüyle ve derin bir düşünsellikle yazılmıştır. Şiirlerinde insanlık, sevgi, aşk, doğa, din ve insan hayatının anlamı gibi konuları ele almıştır. Yunus Emre’nin şiirleri sadece Türk edebiyatında değil, dünya edebiyatında da etkili olmuştur.

Tasavvufa olan ilgisi sebebiyle, Yunus Emre Taptuk Emre’nin dergahında hizmet etmiş ve onun düşüncelerini Anadolu’ya yaymak için seyahatler yapmıştır. Ölümüyle ilgili kesin bilgiler olmamasına rağmen, Eskişehir Sarıköy, Manisa Buna ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman’da adına yapılmış mezarları bulunmaktadır.

Yunus Emre Kimdir Hayatı Kişiliği Şiirleri Eserleri

Yunus Emre’nin Sözleri

 • “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.”
 • “Dostun kapısından dönen kovulmaz.”
 • “Gönül ne kadar saf olursa o kadar kutsaldır.”
 • “Bir garip yoldaşız, garip ömrümüz var. Garip ölürüz, garip kalırız, garip gideriz.”
 • “Ol benim dertli başımın tacısın, Yar benim en büyük yardımcımsın.”
 • “Hak aşığı olmayanın, hakkı tutması mümkün değildir.”
 • “Kime sorsam bana Yunus derler, doğru söyleyen doğru sözlere değer verir.”
 • “Varlığı sevgiye olan aşkımız, güzelliklere olan hayranlığımızdır.”
 • “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”
 • “Yola çıkarsan eğer, gönlünde sevgi ekin. Sana kim olursa olsun, gül bahçesi gelir içim.”
 • “Dost kazığı yemeyen dost olmaz.”

Tasavvuf Görüşleri ve Edebi Hayatı

Bir halk efsanesine göre, ünlü Türk mutasavvıfı Yunus’un hayatında, Molla Kasım adlı bir zahidin rolü büyüktür. Bu rivayete göre Yunus, hayatı boyunca 3000’den fazla şiir yazmıştır. Ancak Molla Kasım, bu şiirlerin bir kısmını şeriata aykırı bulduğu için 1000 tanesini yakmış ve 1000 tanesini de suya atmıştır.

Ancak bir gün, Molla Kasım, kalan son 1000 şiiri okurken, Yunus’un “Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme/Seni sîgaya çeken bir Molla Kasım gelir” beytine rastlamıştır. Bu sözler, Molla Kasım’ı derinden etkilemiş ve pişmanlık duymasına neden olmuştur. O andan itibaren, Yunus’un veliliğine inanmaya başlamıştır.

Bu inanca göre, Molla Kasım’ın yakıp attığı şiirler gökte melekler, suya attıkları balıklar, kalan şiirler ise insanlar tarafından okunmaktadır. Bu nedenle, Yunus’un şiirleri, halk arasında günümüze kadar ulaşan bir miras olarak kalmıştır ve bugün bile insanları derinden etkilemeye devam etmektedir.

Yunus Emre’nin şiirleri, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Onun eserleri, Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir ve Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak saygı görür.

Türk tasavvuf edebiyatı alanında önemli bir yere sahip olan Yunus, kendine özgü bir tarzın kurucusu olarak kabul edilir. Ahmed Yesevî ile başlayan tekke şiiri geleneğini Anadolu’da yeniden canlandıran Yunus, halk ve tekke şiirinin yanı sıra divan şiirine de etki etmiştir.

Yunus Emre’nin şiirleri, tasavvuf felsefesiyle beslenen özgün bir söyleyişe sahiptir. İnsanın kendisiyle, çevresiyle ve Allah ile olan ilişkilerini işleyen dizeleri, birçok konuda derinlikli düşünceler içerir. Ölüm, doğum, yaşama bağlılık, ilahi adalet ve insan sevgisi gibi temalar, Yunus’un şiirlerinde sıkça ele alınan konular arasındadır.

Yunus’un şiirlerindeki insan sevgisi, onun en önemli özelliklerinden biridir. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerine ve toplumda birlikte yaşama fikrine büyük önem veren Yunus Emre, insan sevgisinin önemine dair mesajlarını şiirlerinde sık sık vurgular.

Ayrıca, Yunus Emre’nin şiirlerindeki tasavvufi öğretiler, okuyuculara hayatın anlamını sorgulama fırsatı sunar. Şiirlerindeki derin anlamlar, insanların kendilerine, topluma ve evrene dair düşüncelerini sorgulamasına ve yeniden değerlendirmesine yardımcı olur.

Özetle şairin eserleri Türk edebiyatının en önemli eserleri arasında yer almaktadır. İnsanların hayatına dokunan konuları işleyen şiirleri, bugün de okuyucuların ilgisini çekmektedir ve Türk edebiyatına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Yunus Emre Eserleri

Risaletü’n-Nushiyye:

Mesnevi şeklinde ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Nasihatname sayılabilecek dinî, tasavvufi, ahlaki ve öğretici nitelikte bir eserdir. Mesnevide; kinayeli sembollerle, akıl, iman, sabır gibi konulardan söz edilmiş ve bunların arasına Kur’an-ı Kerim’den kıssalar yerleştirilmiştir.

Yunus Emre Divanı

Yunus Emre’nin en önemli eseri “Divan” adlı şiir kitabıdır. Genellikle heceyle yazdığı ilahi tarzındaki şiirlerini topladığı eseridir. Divan’ın pek çok nüshaları vardır. Bunlar daha ziyade sözlü kaynaklara dayanılarak tertip edilmiştir. Bu açıdan aynı şiirlerin ayrı divanlarda farklı şekillerine rastlamak mümkündür.  Divan, Yunus Emre’nin şiirlerini içermektedir ve Anadolu’daki mistik edebiyatın en önemli örneklerinden birisidir. Divan’da şair, insanın ruhsal yolculuğunu, aşkın ve Tanrı’nın gücünü anlatmaktadır. Divan’ın dili sade ve anlaşılırdır.

Yunus Emre ayrıca “Risale-i İlahiyye” adlı eseri de yazmıştır. Bu eser, şairin mistik düşüncelerini içermektedir. Yunus’un eserleri, Anadolu’nun folklorik ve dini geleneğinin en önemli temsilcilerindendir. Eserleri, Türk edebiyatı, dil ve kültürü için büyük önem taşımaktadır.

Yunus Emre’nin En Güzel Şiirleri ve Anlamları

Bana seni gerek seni şiiri ve anlamının açıklaması

Yunus Emre'nin En Şiirleri ve Anlamları 1

Bu şiir Yunus Emre’nin aşk ve sevgi temalı şiirlerinden biridir ve “Aşkın aldı benden beni” mısrasıyla başlamaktadır. Şiirin genel teması, Yunus Emre’nin aşkın etkisi altında olduğunu ve aşkı için sevgilisine ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir.

“Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni” mısrası, aşkın insanı kendisinden aldığını ve Yunus’un sevgilisi olan Tanrı’ya ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadır. İkinci mısra olan “Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni” ise Yunus Emre’nin aşkının acısıyla yanıp kavrulduğunu ve sevgilisine olan ihtiyacının arttığını ifade etmektedir.

Şiirin üçüncü mısrası “Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni” ise Yunus Emre’nin dünya malına ve nimetlerine önem vermediğini, sadece sevgilisi olan Tanrı’nın aşkıyla avunabildiğini belirtmektedir.

“Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni” mısraları ise Yunus Emre’nin aşkın insanı değiştirdiğini ve aşk denizine daldırarak tecelliyle doldurduğunu ifade etmektedir.

“Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem, sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni” mısraları şairin aşkın şarabından içmek istediğini ve Mecnun gibi sevgilisi uğruna çılgınlaşabileceğini belirtmektedir. Yunus Emre’nin dünü günü ise sevgilisi olan Tanrı’nın kendisini düşündüğüdür.

Şiirin “Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni” mısraları ise Yunus Emre’nin manevi yolculuğunda sohbete ve güzel ahlaka ihtiyacı olduğunu, aşkın herkes için farklı olduğunu ve kendisinin de Tanrı’ya olan aşkı için sevgilisine ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir.

Şiirin son iki mısrası “Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni” Yunus’un sevgilisi olan Tanrı’ya olan aşkının dile getirilmesidir.

Yunus Emre PDF İndir

Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed şiiri ve anlamının açıklaması

Yunus Emre Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed şiiri

Bu şiir, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yunus tarafından yazılmıştır ve İslam peygamberi Hz. Muhammed’e övgü niteliğindedir. Şiir, Muhammed’in güzelliklerini, şefkatini, sevgisini ve etkisini anlatır. Şiirin bölümleri şöyledir:

İlk dört mısra, şairin Hz. Muhammed’e olan sevgisini ifade eder. Şiirin genel temasını oluşturan bu bölümde, Yunus canını Muhammed’in yoluna kurban etmeye hazır olduğunu ve onun güzelliklerini övmektedir. “Adı güzel, kendi güzel Muhammed” ifadesi, Hz. Muhammed’in hem isminin güzel olduğunu hem de kendisinin güzel bir varlık olduğunu vurgular.

İkinci kıtada şair, müminlerin dünyada birçok zorlukla karşılaştıklarını ancak ahirette cennetle ödüllendirileceklerini söyler. Hz. Muhammed’in ise 18 bin âlemin peygamberi olduğunu ve onun sayesinde müminlerin ahirette cennetle ödüllendirileceklerini ifade eder.

Üçüncü kıtada şair, Hz. Muhammed’in yedi kat gökleri gezip gördüğünü, Allah’ın tahtının üstünde yer aldığını ve kendisi ve ümmeti için Allah’tan dilekte bulunduğunu anlatır. “Cevlân eylemek” ifadesi, Muhammed’in güçlü ve etkileyici bir lider olduğunu ve Allah’ın izniyle dünya ve ahirette yüksek mevkilere sahip olduğunu vurgular.

Dördüncü kıtada şair, Hz. Muhammed’in gökyüzündeki yıldızlardan daha parlak ve değerli olduğunu söyler. Onu sevenlerin günahlardan uzaklaşacağını, onun ise 18 bin âlemin lideri olduğunu vurgular.

Şiirin son bölümü şairin kendi duygularını ifade ettiği kısımdır. “Aşık Yunus neyler iki cihânı sensiz” ifadesi, Yunus Emre’nin Muhammed’siz dünyanın eksik olduğunu ve onun varlığına olan ihtiyacını anlatır. “Sen Hak Peygamberisin şeksiz, gümânsız” ifadesi, Muhammed’in gerçek bir peygamber olduğunu ve onun varlığına olan inancın kesin olduğunu vurgular. “Sana uymayanlar gider imânsız” ifadesi ise, Muhammed’e uyulmamasının imanın kaybına neden olacağını anlatır.

Yunus Emre’nin “Adı güzel, kendi güzel Muhammed” ifadesi, Muhammed’in güzelliklerine olan hayranlığını ve sevgisini vurgular. Şiirin genel teması, Muhammed’in peygamberliği, önderliği, sevgi dolu kişiliği ve müminlerin hayatındaki önemi üzerine kuruludur. Şair, Muhammed’i yücelterek ona olan sevgisini ifade etmiş ve onun varlığına olan inancını vurgulamıştır.

Çağırayım Mevlam Seni Şiiri Anlamı ve Açıklaması

Çağırayım Mevlam Seni Şiiri

Bu şiir Yunus Emre’nin tasavvufi görüşlerini yansıtmaktadır. Şiirde Yunus Emre, yüce Allah’ın güzelliklerini her yerde ve her şeyde aramaktadır. Şiirin her dizesi, farklı bir mekân ve varlık türü ile Allah’a yönelişini ifade etmektedir.

İlk dörtlükte, şair doğayı kullanarak Allah’a yönelişini ifade etmektedir. Dağlar, taşlar ve kuşlar gibi doğal unsurlar, onun Allah’a yönelişinde aracıdır. Bu dize aynı zamanda, Yunus Emre’nin insanların doğal dünyayla olan bağını da vurgular.

Üçüncü dize şairin su altındaki varlıkları, özellikle balıkları anlamaya ve Allah’a yönelişini ifade etmektedir. Dördüncü dize ise Sahra’daki çöllerde bulunan ahuların güzelliğini vurgulamaktadır. Abdal olup yahû ile çağırmak ise, Yunus Emre’nin Allah’a yönelmek için sıradan bir hayat yaşaması gerektiği fikrini ifade etmektedir.

Beşinci dizede, şair İsa Peygamber’i gökyüzünde, Musa Peygamber’i Tûr Dağı’nda hayal ederken, altıncı dizede kendisinin elindeki asa ile Allah’ı çağırır. Bu dize, şairin, Allah’ın güzelliğini her yerde ve her şeyde arayarak Allah’a yönelişini ifade etmektedir.

Yedinci dize, şairin Allah’ın adaletine ve sabrına atıfta bulunarak, bu özellikleri sergileyen peygamberleri anmak için kullanmaktadır. Bu dizeler, sıkıntı ve zorluklarla başa çıkmak için Allah’a yönelmenin önemini de vurgulamaktadır.

Sekizinci dize, şairin Allah’a hamd ve şükür etmenin önemini vurgulamaktadır. Dokuzuncu dize, Allah’ın özelliklerini tasvir ederek, Allah’ın büyüklüğüne hayranlığını ifade etmektedir. Onuncu dize, şairin sürekli olarak Allah’ı hatırlamasının önemini vurgulamaktadır.

Onbirinci dize, şairin dünya hayatını ve dünyevi şeyleri terk ederek Allah’a yönelişini ifade etmektedir. Baş açık ve ayak yalın olarak Allah’a yönelmek, insanın dünya nimetlerine karşı kırılmışlığı ve Allah’a yönelme arzusunu ifade etmektedir.

Şiirin son bölümünde şair, kendisini ve okuyucularını Hakkı seven kullar olarak tanımlar ve Mevlam’a çağrısını bu bilinçle sonlandırır. Bu çağrı, şairin ve okuyucularının, dünya hayatının sıkıntılarından kurtulup, ilahi aşka yönelmeleri ve Allah’ın sevgisini kazanmaları için bir davettir.

Bu şiir Yunus Emre’nin tasavvufi düşüncelerini yansıtır ve okuyucuya Allah’ın güzelliklerini her yerde arama ve onun sevgisine yönelme çağrısı yapar. Şiirin dilinde, Yunus Emre’nin Anadolu Türkçesi kullanımı da dikkat çekicidir ve bu şiir, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir