Etiket: Dünya Edebiyatı

Parnasizm

Parnasizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu 1866 yılında Fransa’da yayımlanan Le Parnasse Contemporain dergi etrafında toplanan ve aynı sanat görüşünü benimseyen şairlerin oluşturduğu şiir akımıdır. Aynı dönemde daha ziyade mensur eserler etkisi altına alan realizm ve natüralizmin şiirde kendisini göstermesi, parnasizm akımı ile başlamıştır. Bu bağlamda, benimsenen şiir anlayışı, romantizmin bireysel hislenmeler ile şekillenen ve aşırı hassas şiir görüşüne de tepki içermektedir. Parnasizmin Genel Özellikleri: Bu akımın ortaya çıkarttığı şiir anlayışı, gerçekçilik temeline dayanır. Söz konusu gerçeklik, dış dünyada gözlemlenen ve insana ait hususiyetlerin ......

Sembolizm

Sembolizm Akımın Ortaya Çıkışı Doğuşu 19. yüzyıl sonlarına doğru Fransa’da ortaya çıkmış olan Sembolizm akımı, sıkı kalıp ve kaidelere bağlı şekilde verilen şiirlere tepki içermektedir. Bireyin varlık ve tabiat karşısındaki duygulanmaları, algılamaları üstü kapalı bir tavırla şiirde ele alınmaya başlanmıştır. Bu noktada da devreye semboller girmiştir, insanın iç dünyasını ele almayı amaçlayan bu akımın, parnasizm ile gelen ve realist/natüralist anlayışın şiirde uygulanması neticesinde, çevre tasvirlerinin öne geçtiği, insani gerçekliğin ihmal edildiği anlayışa tepki olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Sembolizm Akımın Genel Özellikleri ......

Arap Edebiyatı

Arapçanın Tarihi Gelişimi Hakkında Arapça, ilk çağdan itibaren Arap yarımadasını kapsayan kavimlerin ve sonraki yüz­yıllarda devletlerin iletişimde ve edebiyatta kullandığı bir dildir. İslamiyet’in yeryüzüne in­mesi, Arapçanın dinî alanda kullanılan dil olması, bu dinin tebliğinde değişik coğrafyalara gitmesi ve bu coğrafyalarda İslam kültürüne bağlı kurulan devletler İle birlikte, kullanım alanı genişlemiş ve birçok kültürü etkilemiştir. 6. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanan çeşitli Krallıklar, yarımadadaki Arapça hâkimiyetini pekiştirmiştir. Arapların Cahiliye Dönemi Edebiyat tarihine ait bulunan ilk yazılı metinler, manzum değil mensur yapıda verilmiştir. 8, yüzyılda derlenen ......

Postmodernizm

Türk Edebiyatında Postmodernizm 1980'lerden itibaren yazarlarımız postmodernizmin metnin yapısını şekillendiren kimi özelliklerinden ustaca yararlanmışlardır. Geleneksel roman, birçok yönüyle standart, mantığa dayalı bir içeriğe sahiptir. Yazarlar, nesnel yaklaşımla ele aldığı konuyu belirgin kişi, mekân ve zaman çerçevesi içinde aktarır. Bu tarz romanları okur kitlesi yadırgamaz. Postmodern romanda ise yazar, gerçekliği öznelleştirip kurguyu değiştirir. Postmodernist yazarın bir kurguyla yetinmeyip kurgu içinde kurgu oluşturmasına üst kurmaca denir. Yazar, bunu yaparken de anlatımının kurmaca olduğunu okura sezdirir ya da doğrudan söyler. Postmodernizm Akımı ve Eleştiri Kuramı Postmodern teriminin ......

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Sürrealizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu I. ve II. Dünya Savaşları arasında Avrupa’da doğup gelişen bir akımdır. Sürrealistlerin benimsedikleri görüşlerin arka planını dadaizm oluşturur. Akımın bildirisi Manifeste du Surréalisme, 1924 yılında André Breton tarafından hazırlanmıştır. Sürrealizmin Genel Özellikleri İlmî ve felsefi hayata dair geçmişten gelen bütün görüşlerin yenilenmesini, düşüncenin saf bilinç otomatizmi ile ortaya çıkması gerektiği görüşlerini benimser. Realizm akımı, kurgu ve tahkiyeye dayalı hikaye ve roman türünün gelişmesine çok büyük katkılarda bulunan bir akımdır. Realist sanatçılar, öykü ve romanda yeni psikolojik tahlil metotları, şuur ......

Beyaz Gemi Romanının Özeti

Beyaz Gemi Romanının Konusu Roman, San-Taş Vadisi’nde etrafındaki beş-altı insanla yaşamak zorunda olan, dedesinden başka seveni olmayan, gerçek hayatında mutsuz olan fakat hayal dünyasında mutlu olmaya çalışan bir çocuğun psikolojisini konu almaktadır. Beyaz Gemi Kısaca Özeti Romanın kahramanı olan 7-8 yaşlarındaki çocuk, Isık-Göl kıyısında dedesi, ninesi, teyzesi ve onun kocasıyla birlikte yaşamaktadır. Mümin dede ailesi tarafından bırakılan torununa bakmaktadır, sonradan evlendiği karısı ve torunuyla birlikte bu tenha göl kenarında, ormanın bakım işleri ile uğraşan ve partiden olan damadı Orozkul’a yardım etmektedir. Orozkul’un karısı, ......

İlyada Destanı

İlyada Destanı Konusu Özeti Kısaca İlyada Destanı, Homeros (ya da Homer) adlı bir şair tarafından milattan önce dokuzunca asırda kaleme alınmıştır. Homeros'un yazdığı destan olan Odeysseia Destanı'yla birlikte Batı edebiyatı medeniyetindeki destanların en eski ve en kaliteli eserlerinden kabul edilir. Yirmi dört bölümden oluşan İlyada destanı altılı ölçüyle yazılmış toplam 15 bin dizeden oluşur. İlyada destanı, Akhaların Troya şehrini kuşatmasıyla başlayan ve yaklaşık on yıl süren bir savaşta Troyalıların yenilmelerini anlatır. Akhilleus’ın öfkesi ile başlayan destan, Hektor’un cenaze töreni ile sona ......

Destanlar

Destanlar Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Eski Türklerin savaşçı ve göçebe olması, yaşadıkları bölgede meydana gelen savaşlar, avcılık ve hayvancılıkla uğraşmaları onların maceralı bir hayat yaşamalarına sebep olmuştur. Yaşamak zorunda oldukları bu zorlu olaylar destanların ortaya çıkmasını sağlamıştır. NOT: Destanlar, doğal destanlar ve yapma destanlar olarak ikiye ayrılır. Doğal destanlar toplumların geçmiş dönemlerini kapsar, şair tarafından yazılmayan kendi kendine oluşma özelliği gösteren ürünlerdir. Doğal destanların yaratıcısı halktır. Yapma destanlar ise bir sanatçının kendi milletinin tarihinden çıkardığı heyecanlı ve büyük vakaları birtakım hayal unsurlarıyla ......

Firdevsi

iranlı şair (Tus 934 ? - ay.y. 1-020). Asıl adı Ebul Kasım Firdevsi'dir. Büyük eserinin yarattığı yankı ve ilgiyle; yaşamı, ailesi, serüvenleri konusunda sayısız söylentinin doğmuş olması, kişiliği çevresinde karışık bir örgü oluşturur. Şiirlerinden çıkan bilgilerse, Samanoğullarından Nuh bin Mansur ile Gazne Hükümdarı Mahmut'un çağdaşı olduğu, saraylarında ilgi bulduğu, çocukluğundaki yoksunlukları, eserinin gereğince değerlendirilip karşılanmamasından ötürü, yaşlılığında da çektiğidir. Yusuf ü Züleyha mesnevisini Büveyhoğullarından Bahaüddevle'nin sarayında yazıp (996) Bağdat'ta ismail El Muvaffak'a sunduğu, 999'da Isfahan sarayında kaldığı da yazılı birer ......

Japon Edebiyatı

Japon Edebiyatının Tarihi Oluşumu ve Genel Özellikleri Yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişe sahip Japon edebiyatı, tarihsel süreçteki ilk dönem­lerde, Çin kültür hayatının tesirinde kalmıştır. Budizm inancının etkisiyle de Hint kültü­ründen nispeten etkilenmiş, sonraki dönemlerde sanatkârların kendi özlerine dönerek yazdığı eserler vesilesiyle özgün bir edebiyat oluşmuştur. 19. yüzyıldan itibaren de sana­yileşen dünyanın etkisiyle, batı kültür ve medeniyetinin etkileri Japonya'ya ulaşmıştır. Japon edebiyatının ilk şiirleri, 8. yüzyılda meydana getirilen derlemelerde bir araya toplanmıştır. Şiir biçi­mine ait teknik hususiyetler de bu dönemde edebiyat dünyasına yerleşmeye ......

Mısır Edebiyatı

Eski Dönem Mısır Edebiyatının Genel Özellikleri Mezopotamya’daki birikimi alarak kendisinden sonra gelen pek çok medeniyete yeni terkipler oluşturan ve ortaya koyduğu eserlerle bugün dahi araştırmaların konusu olan Mısır medeniyeti, dünya tarihinde yaklaşık 7000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Antik dönemde, kıta bevleri ve rasathanelerinde bünyesinde bulunduğu, gelişmiş bir medeniyet kurmuşlardır. Tarihte iz bırakmış birçok medeniyette olduğu gibi Mısır’da da söz konusu gelişimi sağlayan toplum ve devlet yapısı coğrafyanın verimliliğine paralellik göstermiş ve Nil Nehri’nin etrafındaki bereketli topraklar üzerine kurulmuştur. Söz konusu coğrafyada yaşanan ......

İran Edebiyatı

İran (Fars) Edebiyatı Tarihi Şiir ve Edebiyat Geleneği Hakkında İran edebiyatının kökleri yaklaşık 2500 yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu tarihsel süreçte, özellikle Orta Asya ve Mezopotamya coğrafyalarında kurulan devletler ile karşılıklı kültürel ilişkiler yaşanmıştır. İslam dininin kabul edilmesinden önce ve sonra olarak genel anlamda iki döneme ayrılarak tarihi seyrini sürdürmüştür. Fars kültüründeki şiir türü, kökleri yaklaşık MÖ 6. yüzyıla kadar giden bir geleneğe sahiptir. Her köklü medeniyette olduğu gibi, söz konusu ilk dönemlerde, dinî  inançlar  kültürel hayat ve bu bağlamda edebiyat ......

İsrail ve İbrani Edebiyatı

İsrail Edebiyatının Dönemleri Nelerdir? İsrail edebiyatının kökeni, kuruluşuna değil Avrupa ve Amerika kıtalarına yayılan ve İbrani edebiyatını sürdüren, kendilerinden önceki diasporanın oluşturduğu kültürel birikime dayanır. İsrail edebiyatında üç farklı edebi akımlar şunlardır: 1) Palmah Kuşağı Akımı İsrail edebiyatının ilk devresini oluşturur. 1940’larda Hitler ve ardından İngilizlere karşı oluşturulan birlikleri ifade eden kuşağın edebiyatıdır. Orta doğuda bir devlet kurmak için Siyonist görüş çerçevesinde mücadele eden, bu yolda deneyim sahibi olan, aralarında S. Yizhar, A. Meged, N. Şaham gibi yazarların bulunduğu grup fikirlerini Yoldaşların Almanağı ......

Afrika Edebiyatı

Geleneksel Edebiyat Afrika Edebiyatı 1) Sözlü Afrika Edebiyatı Afrika kültüründe sözlü anlaşma ve edebî yapının oldukça önemli bir yeri vardır. Toplum hayatını düzene sokan temel iletişim, sözlü yapı üzerinden sürdürülür. Bu kültür içerisinde, toplumsal fonksiyonu sözlü kültürü aktarmak ve korumak olan özel kişiler vardır. Bu özel kişiler, geleneklerden gelen kültürel birikimi ve soylarının övülecek hususiyetlerini sözlü edebiyat çerçevesinde muhafaza ederek nesiller arasında aktarımı sağlarlar. Şair ve tarihçilerden oluşan bu kişilerin kutsiyetleri de mevcuttur. Aktardıkları kültürel verimleri, yerel dilin bütün hususiyetlerini taşıyacak düzgünlükte ......

Oyun ve Yaratıcı Drama

Oyun ve Yaratıcı Dramanın Özellikleri Çocuğun dış dünyayla, insanlarla, doğayla, hayvanlarla, kısacası yaşamla kurduğu ilişkiler bütününün büyük bir bölümünü "oyun" ve "imgeleme" oluşturur. Gelişim süreci içinde çocuk, çeşitli oyunlar oynar ve birçok oyun da icat eder, çevresinde oynanan oyunları öğrenir, kendisi de bu oyunlara benzer oyunlar yaratır, insanda doğal olarak var olan ve onda zevk duygusu uyandıran oyun ve oynama eylemi hayatın her alanına yansır. Her kültürün kendine özgü oyunları vardır ve çocuklar da bu oyun kültürü içerisinde yetişir. Oyun, gönüllü ......

Dünya ve Türk Edebiyatında İlkler

Dünya Edebiyatında İlkler ❖ Dünya Edebiyatında Yazılmış İlk Hikâye: Boccaccio’nın “Decameron” adlı eseri ❖ İlk Deneme: Montaigne’in “Denemeler” adlı eseri ❖ İlk Modern roman: Cervantes’in “Don Kişot” adlı eseri ❖ İlk Realist roman: Gustave Flaubert’in “Mademe Bovary” adlı eseri ❖ Komedi türünün İlk temsilcisi: Aristophanes ❖ Trajedi türünün İlk temsilcisi: Aiskhylos ❖ İlk Fabl örneği: Hint edebiyatından Arapçaya “Kelile ve Dimne” adıyla çevrilen “Pança Tantra” adlı eser ❖ Türk masallarını İlk derleyen: Macar bilim adamı Ignacz Kunoş Türk Edebiyatında İlkler İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında İlkler ❖ İlk Türk Alfabesi: Göktürk Alfabesi ❖ ......

Epik Tiyatro ve Bertolt Brecht

Bertolt Brecht'in Epik Tiyatro Anlayışı İki Dünya Savaşı arasında, Bertolt Brecht'in Marksist anlayışla oluşturduğu, siyasal amaçlı tiyatro türlerinden olan "epik tiyatro", her şeyden önce göstermeci tiyatrodur Epik tiyatro, gerçekçi-doğalcı akıma karşı çıkan, görünen somut gerçeği değil onun derininde olanı anlatmayı amaçlayan ve bu anlatımı da gerçekleştirmek için yeni biçimler arayan akımların tiyatro sanatı açısından en önemlisidir. Epik tiyatro, yanılsamacı (illüzyonist) tiyatronun seyirciyi sahnedeki karakter ile ve olayın içine çekerek seyirciyi özdeşleştirir. Seyirci oyuna dahil edilir ve seyircide diyalektik bakış açısıyla tiyatroda ......

Absürt Tiyatro

Absürt Tiyatro Nedir Absürt tiyatro düşüncesi, ikinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve savaş sonrası, insanlığın içine düştüğü "saçmalık"ların, boşuna çabaların, boşuna bekleyişlerin acısından kaynaklanan bir umutsuzluk havası içinde oluşur. İkinci Dünya Savaşı'nı yaşayan ve kapitalizmin vahşet saçan ellerinde çırpınan insanoğlunun ruhsal durumu, korkuları, güvensizliği, endişeleri, edebiyata bakışları, bunalımı, boşunalıkları, amaçsızlığı, yalnızlığı  absürt tiyatro aracılığıyla sahneye yansır. Absürdizm yaklaşımı, egzistansiyalizm (varoluşçuluk) akımıyla ilintili olmakla beraber bu akımdan daha farklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım 19. yüzyıl Danimarkalı bir filozof olan Saren Kierkegaard`a kadar ......

Amerikan Edebiyatı

Amerikan Edebiyatının Oluşumu ve Genel Özellikleri Kökleri 17. yüzyıla dayanan Amerikan edebiyatı; ülkenin kurulduğu coğrafya, endüstriyelleşme ve sanayileşme, kendine özgü siyasi gelişmeler ve dünya kültürleri ile olan etkileşimler bağlamında diğer pek çok edebiyattan farklı konu ve tema gelişimi göstermiştir. Amerika kıtasının keşfi, yeni bir coğrafya, yeni dünyadaki kendine özgü gelişme imkânı, sömürge akınları kapsamında dünyanın geri kalanında az bilinen pek çok farklı ülke ve kültürlerin tanınması, federal ve demokratik idare sisteminden gelen toplumsal yapı, ülkenin kuruluşu ile başlayıp sonraki yüzyıllarda da ......

Latin Edebiyatı

Latin Edebiyatının Tarihi Gelişimi ve Oluşumu Yunan kültür ve edebiyatı etkisiyle gelişmiştir. M.Ö 2. Yüzyıldan sonra, Büyük İskender'in ölümü ve Roma'nın kurulmasıyla başlar. Yaklaşık 500 yıl sürer. Roma merkezli kurulan imparatorluk ve bu devletin kendine has terkipleri yanında kuvvetli Yunan kültürü etkisi ile şekillenen, Rönesans ve Reform hareketlerine giden yolda Avrupa Kültürünü derinden etkileyerek 18. yüzyıla kadar söz konusu coğrafyada önemli  bir medeniyetin ve kültür dilinin oluşmasını sağlayan dönemdir. Bu dönem edebiyatında şiir türüne verilen   önemin yanında tefekkür hayatını şekillendiren önemli felsefi düşünceler ......
Yandex.Metrica