AVNİ

Divan şairi. Edirne’de doğdu. Çok iyi eğitim gördü. 1451’de Osmanlı Sultanı oldu. Anado­lu’nun siyasi birliğini sağlamaya çalıştı. İstanbul’u fethetti. Büyük devlet adamıdır. İlim ve sanatlarda geniş bilgi sahibi idi. Arapça, Farsça, İtalyanca, Lâtince, Rumca, Slavca da dâhil olmak üzere dokuz dil bildiği söylenir. Gebze’de öl­müştür. Türbesi İstanbul’da kendi adıyla anılan camiin için­dedir.
Fat’h serbest düşünceli, açık fikirli bir devlet adamı idi. Âlim /e sanatkârları korumuştur, Devrinde (Ahmed Paşa, Meli , Necati Bey gibi) kudretli Osmanlı şâirleri yetişmiş­lerdir. Fatih, Dîvan şiirinin tekniğini iyi bilirdi. Şiirlerinde Avnî mahlasını kullandu-Çoğu aşk temasını işleyen şiirleri­nin yanışıra hükümdarca edâ taşıyan gazelleri de görülmek­tedir.

Eseri: Dîvan, Dîvanı ile İlgili çalışmalar: George Jacob, Der Dîvan Sultan Mehmeds des Zvvetien, Berlin 1904; S.Sıtkı Bilmen, Fâtih Dîvanı, İst. 1949; K. Edip Unsel, Fâtih ve Şiir­leri, Ank. 1946; Ahmet Aymutlu, Fâtih ve Şiirleri, İst. 1969.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir