1980 Sonrası Türk Şiiri

1980 Sonrası Türk Şiiri Hakkında Kısa Bilgi

Cumhuriyet Dönemi şiirinde 1980 yılından itibaren ülkede gelişen siyasal, sosyal ve ekonomik koşulların etkisiyle bir topluluk oluşturmadan ya da ortak bir anlayış etrafında bir araya gelmeden de şairlerin bireysel şiir çalışmaları devam eder. Birçok edebî dergi çıkarılır, sanatçılar da eserlerini bu dergilerde yayımlarlar. Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Sedat Ümran, Lale Müldür, Ahmet Erhan, Sunay Akın, Metin Altıok, Adnan Özer, Nurer Uğurlu, Küçük İskender, Enis Batur, Şükrü Erbaş gibi şairler bu dönemde eserler vermiştir. 1980 sonrası Türk şiiri, şairlerin bireysel özellikleri bağlamında ele alınır.
1980 sonrası meydana gelen siyasi ve sosyal olaylardan Türk edebiyatında en çok etkilenen alanlardan biri şiirdir. Bu dönem şiiri, geleneğin devamlılığını yansıttığı gibi gelenekten kopuş ve geleneğe protestoyu da barındırmaktadır. 1980 sonrası Türk şiiri, “toplumcu, imgeci, geleneksel, mitolojik, metafizik” gibi farklı eğilimlerin ve şiir anlayışlarının görüldüğü bir dönemdir. 1980 sonrası şairlerin eserlerinde halk edebiyatı ve divan edebiyatı şiiri, saf şiir, Garip hareketi ve İkinci Yeni akımı şiiri ve toplumcu eğilimlerden etkilendikleri gözlemlenmiştir. Yine bu dönemde şiirin ne olması gerektiğine dair çeşitli teorik tartışmalar yapılmıştır. Bu dönem şiiri daha çok şiir ve edebiyat dergileri etrafında gelişmiştir.
Dönemin koşullarının yarattığı ortamda şairler, şiirlerinde genellikle toplumsal temalardan uzaklaşıp bireysel temalara yönelmişlerdir. Şiirin bir araç olmayıp bir amaç olduğunu kabul ederek ideolojik söylemlerden kaçınmışlardır. Bu dönemde ortak hareket eden edebî bir topluluk oluşmamış, şairler bireysel olarak kendi şiir anlayışlarını takip etmişlerdir. Bu yüzden 1980 sonrası Türk şiirinde tema, dil ve üslup bakımında şairler arasında bir bütünlük yoktur. Bu dönemle ilgili yapılan değerlendirmelerde şairlerin içe dönük, imgenin yoğunlaştığı bir şiir anlayışı geliştirdikleri fikri ağır basmaktadır. İçerikle birlikte şiirin yapısına ve söyleyişine de önem veren genç şairler uzak çağrışımlardan ve imgelerden faydalanmışlar, şiiri düzyazıya yaklaştırmışlardır. Şi- irlerinde anlatım süslü ve sanatlıdır.
1980 sonrası şiirimizde “60 kuşağı” olarak bilinen; Ataol Behramoğlu, Özdemir İnce, İsmet Özel, Süreyya Berfe gibi şairler bu dönemde eser vermeye devam ederler. Öte yandan 1950’den sonra doğan; Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Şükrü Erbaş, Sunay Akın, Adnan Özer, Ahmet Erhan, Arif Ay, Ahmet Telli, Nurullah Genç, Murathan Mungan, Küçük İskender, Enis Batur gibi şairler farklı şiir anlayışlarını takip ederek eser vermişlerdir.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir