Anadolu Sahası Dışındaki Türk Edebiyatı, Sanatçıları ve Eserleri

Dünyadaki Türk Edebiyatı Şairleri ve Eserleri
Harezm Sahası:
14.Yüzyıl:

 • Rabguzî: Kısâsu’l-Enbiyâ
 • Kirderli Ali: Nehcü’l-Ferâdis
 • İslâm: Mu’înü’l-Mürîd
 • Kutb: Husrev u Şîrîn Tercümesi
 • Hârezmî: Muhabbetnâme

Memlûk Sahası:
14.Yüzyıl:

 • Seyf-i Serâyî: Gülistân Tercümesi
 • Ebû Hayyân: Kitâbü’l-İdrâk Li Lisânü’l-Etrâk
 • Hüsam Kâtib: Cümcümenâme

Kuman Sahası:
14.Yüzyıl:

 • Codex Cumanicus

Azerî Sahası:
14.Yüzyıl:

 • Hasanoğlu, Ahmed bin Veys…
 • Kadı Burhaneddîn: Türkçe Dîvân, İksîru’s-Sa‘âdât fî Esrâri’l-İbâdât, Tercîhu’t-Tavzî
 • Nesîmî: Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân.

15.Yüzyıl.

 • Cihânşâh
 • Habîbî

16.Yüzyıl:

 • Hatâyî (Şâh İsmail): Dîvân, Dehnâme.

Fuzûlî:

 • Manzûm: Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân, Arapça Şiirler, Leylâ vü Mecnûn, Enîsü’l-Kalb, Beng ü Bâde, Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn (Câmî’den), Sohbetü’l-Esmâr, Sâkînâme (=Heftcâm).
 • Mensûr: Hadîkatü’s-Süedâ, Türkçe Mektûblar, Şikâyetnâme, Rind ü Zâhid, Sıhhat u Maraz (=Hüsn ü Aşk =Rûhnâme), Risâle-i Muammâ, Matlau’l-İtikad fî Ma‘rifeti’l-Mebde ve’l-Me‘âd.

17.Yüzyıl:

 • Sâ’ib-i Tebrîzî: Farsça Dîvân, Kandaharnâme, Mahmûd u Ayaz, Beyâz.

18.Yüzyıl:

 • Esterâbâdlı Mîrzâ Muhammed Mehdî Han: Senglâh
 • Mehmed Münşî
 • Nizâmü’d-dîn Muhammed-i Dehhârkânî: Ehl-i Beyt Muhammesi
 • İşrâk (Seyyid Fettâh-ı Meragî): Riyâzu’l-Fütûh.
 • Tâ’ib (Hoylu Hacı Hüdâverdî)
 • Neş’e (Mîrzâ Abdürrezzâk)
 • Nâmî (Murtaza Kulu Han)
 • Vâkıf (Molla Penâh)

19.Yüzyıl:

 • Dâhil, Dilsûz, Râcî, Kumrî, Mukbil, Pürgam, Ahî, Süpührî, Hakî, Şu’aî, Mahzûn, Baba Bey Şâkir, Kerbelâî Abdullah, Vâlih, Kâsım Beg (Zâkir), Seyyid Azîm Şîrvânî…
 • Mîr Hamza Nigârî: Nigârnâme, Çaynâme, Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân.
 • Abbas Kulı Ağa: Gülistân-ı İrem

Çağatay Sahası:
15.Yüzyıl:
Ali Şîr Nevâî:

 • Türkçe Dîvânlar: Garâ’ibü’s-Sıgar, Nevâdirü’ş-Şebâb, Bedâyiu’l-Vasat, Fevâ’idü’l-Kiber (Bedâyi’ü’l-Bidâye=Nevâdirü’n-Nihâye=Hazâ’inü’l-Me’ânî) , Farsça Dîvân.
 • Hamse: Hayretü’l-Ebrâr, Ferhâd u Şîrîn Leylâ vü Mecnûn, Seb‘a-i Seyyâre (Behrâm-ı Gûr), Sedd-i İskenderî.
 • Dînî-Ahlâkî Eserleri: Lisânü’t-Tayr (Attâr’dan), Münâcât (mensûr), Çihîl Hadîs (Câmî’den), Nazmü’l-Cevâhir (Hz.Ali rübâîlerinden), Sirâcü’l-Müslimîn (akâid), Mahbûbu’l-Kulûb (ahlâkî).
 • Tezkireleri: Mecâlisü’n-Nefâis, Nesâyimu’l-Mahabbe min Şemâyimu’l-Fütüvve (Câmî’den).
 • Biyografi: Hamsetü’l-Mütehayyirîn (Câmî’den), Hâlât-ı Seyyid Hasan Erdeşîr Big, Hâlât-ı Pehlevân Muhammed.
 • Dil ve Edebiyat Eserleri: Muhakemetü’l-Lügateyn, Risâle-i Muammâ, Mîzânü’l-Evzân (arûz).
 • Târîhî Eserleri: Târîh-i Enbiyâ vü Hükemâ, Târîh-i Mülûk-ı Acem.
 • Diğer: Vakfiyye (aslı Farsça özeti Türkçe), Münşeât (Farsça-Türkçe belge), Münşeât (mektuplar).

16.Yüzyıl:

 • Şeybânî Han: Dîvân, Bahrü’l-Hüdâ.
 • Ubeydullah Han: Dîvân, Gayretnâme, Sabrnâme, Şevknâme.
 • Bâbür: Dîvân, Bâbürnâme, Arûz Risâlesi, Mübeyyen, Risâle-i Vâlidiyye Tercümesi.
 • Kâmrân Mîrzâ: Dîvân.
 • Bayram Han: Dîvân.

17.Yüzyıl:

 • Ebu’l-Gâzî Bahadır Han: Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türkî.
 • Orta Asya Bölgesi Sanatçıları (Genel)18.Yüzyıl:
  • Baba Rahîm-i Nemengânî
  • Nevbetî
  • Abdülmecîd Harâbâtî
  • Hüveydâ: Dîvân, Râhat-ı Dil.
  • Gâzî: Dîvân
  • Mevlânâ Yahyâ
  • Seyyid Muhammed: Gülşen-i İkbâl
  • Beyzâ (=İkinci Ebû’l-Gâzî)
  • Mahdûm Kulı
  • Şems-i Özdenkî
  • Ubeydî
  • Fakîrî
  • Bihdudî
  • Şühûdî
  • Gazâlî
  • Tufeylî
  • Râcî

  19.Yüzyıl:

  • Molla Niyâz Muhammed
  • Mûnis: Firdevsü’l-İkbâl
  • Muhammed Rızâ: Ravzatü’s-safâ Tercümesi, Riyâzü’-devle, Zübdetü’t-tevârîh, Şâhidü’l-ikbâl.
  • Âgâhî
  • Fîrûz (İkinci Rahîm Han)
  • Ahmed Tabîbî
  • Ali Han: Dîvân, Leylâ ve Mecnûn.
  • Azîm Hoca İşan Hokandî
  • Muhammed Emîn Endicâmî
  • Molla İvaz Hokandî: Cihânnümâ.
  • Nemengânlı Abdülaziz Hoca: Dîvân
  • Hazinî: Dîvân
  • Muhyî
  • Mukîmî
  • Zevkî
  • Firkat
Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir