Etiket: Türk Tarihinin Karakteri

İslamiyet Öncesi Türklerin Dini İnançları

İslam öncesi Türklerin din ve inanışları 1- Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Dağ, ağaç, göl, kaya gibi varlıkların gizli güçlere sahip olduklarına inanırlardı. 2- Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere ve atalara ait hatıralar kutsal sayılır ve saygı gösterilirdi. 3- Şamanizm: Kam veya Şaman adı verilen kişi­ lerin, kötü veya iyi ruhlarla temas sağladıklarına ina­ nılarak, bunların büyücülük ve sihir özelliklerine baş­ vururlardı. Şaman inançları, Anadolu'da hala varlı­ğını sürdürmektedir. Örneğin: Gelinlerin üzerine buğday veya para at­mak, eşikten atlamanın uğursuz kabul edilmesi, kurşun dökmek gibi... 4- Göktanrı İnancı Türklerin ......

Mustafa Kemal Atatürkün Eğitim Hayatı

Mustafa Kemal Atatürkün Gittiği Okullar ve Atatürkün Eğitim Hayatı Mahalle Mektebi: Atatürkün eğitim hayatı annesinin isteğiyle Mustafa Kemal okul yaşına gelince ilk olarak mahalle mektebine gitmiştir. Şemsi Efendi Okulu: Kısa bir süre mahalle mektebine giden Mustafa Kemal, daha sonra Şemsi Efendi okuluna yazılarak eğitimine burada devam etmiştir. Bu okulda eğitimine devam ederken babasını kaybeden Mustafa Kemal, bir müddet eğitimine ara vererek annesi ile birlikte dayısının yanına Rapla Çiftliği’ne gitmek zorunda kalmıştır. Selanik Askerî Rüştiyesi: Mustafa Kemal’in durumuna üzülen annesi onu Selanik’teki akrabalarının yanına ......

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Tarihi Gelişimi Hakkında Özet Bilgi                Asya Hun İmparatorluğu'nun tarih sahnesinden silinmesinden sonra 4. yüzyılın ortalarında Alanları yenerek devletlerini yıkan Hunlar, 375 senesinde Balamir liderliğinde İtil Nehri’e gelmişlerdir. Bu bölgede Avrupa Hun Devleti adıyla bir devlet kurmuşlardır. Bilinen ilk hükümdarları Balamir’dir. Saldırılarını batı tarafına devam ettiren Hun Türkleri, Balamir’in soyundan gelen Uldız devrinde Orta Avrupa’da politik bir güç olarak etkisini gösterdi. Uldız, Batı Roma ile olumlu ilişkiler kurarken Bizans'ı sürekli baskı altında ......

Türk- Bizans / Sasani İlişkileri

Türk- Bizans / Sasani İlişkileri • Eski Türk devletleri topraklarından geçen İpek Yolu üzerinde kervanlar kurmuşlar belirli bir ücret karşılığında kervanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kervanlardan “geçiş vergi” almışlardır. • İpek Yolu’nda ticaretin bol kazançlı olması, Türklerle komşuları arasında mücadelelere neden olmuştur. • Köktürkler, Sasanilerle işbirliği yaparak İpek Yolu ticaretini elinde bulunduran Ak Hunlar (Eftalitler)'e 557’de son vermiştir. • Göktürkler ile Sasaniler, Ak Hun Devleti topraklarını Ceyhun Nehri sınır olmak üzere paylaştılar. Böyle İpek Yolu’nun doğu tarafı İstemi Yabgu’nun eline geçmiştir. • Daha sonra İpek Yolu’nun kullanımı ......

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve Çin İlişkileri

Türk - Çin İlişkileri • Bozkır kültürünün ekonomik temelini hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturmuştur. Hunlar • Hunların, temel geçim kaynağı hayvancılık olmakla beraber ; ✓ Tarım ✓ Avcılık ✓ Balıkçılık ✓ Madencilik ✓ Dericilik ✓ Ticaret ✓ Yağma ve ganimette önemli uğraşları ve gelir kaynakları olmuştur. • Hunlar, başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara; ✓ Kürk ✓ Deri ✓ At ✓ Canlı hayvan ✓ Konserve et ✓ Silah ve madeni eşya satmışlardır. • Hunlar karşılığında Çin’den; ✓ İpek kumaş ✓ Çay ✓ Tahıl almıştır. • Hunlar güçlü oldukları dönemlerde İpek Yolu’nu kontrol altına almışlar ve ticaretin getirdiği zenginlikten de yararlanmışlardır. • ......

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve Toplulukları

Avarlar Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Avarlar, Göktürk Devleti karşısında yenilgi almaları sonucu 552’de yıkılarak Karadeniz'in kuzeyine giden, Slav toplumları ile mücadelelerinde Slavların birleşerek kaynaşmalarında etkili olmuşlardır. Türk tarihinde ilk kez İstanbul (619 - 626) kuşatılmıştır. 805'de Franklar tarafından yıkılmışlardır. Avar Hakanlığı (Aparlar- Juan Juanlar) Özellikleri • Orta Asya’da egemenlikleri altında yaşayan Köktürkler tarafından devletleri ortadan kaldırınca Avrupa’ya göç ederek Bayan Han zamanında, Orta Avrupa’da Macaristan’da tekrar devlet kurdular. UYARI: Avarlar, Hunlar gibi hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kuran Türk topluluğudur. • ......

Türk Adının Anlamı Nedir? Türk Ne Demektir?

Türk Adının Anlamı Nedir Türk Ne Demektir? “Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan topluluklar” için Bizans, Iran ve Arap kaynakları Türk ifadesini kullanmışlardır. “Olgunluk çağı, güç ve kuvvet, miğfer” gibi anlamlarda değişik kaynaklarda Türk adına yüklenen anlamlardır. Türklerin yaşadıkları coğrafyaya da kendi kimlikleri ile siyasal bir boyut kattıklarını; önceleri Orta Asya için kullanılan Türkiye ifadesinin; Kuman ülkesi, Doğu Avrupa ve XII. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılması açıkça gösterir. Türk isminin ne demek olduğu ne manaya geldiği araştırmacılar tarafından farklı şekilde ortaya konmuştur. Ancak ......

İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar) Hakkında Kısaca Özet Bilgi Orta Asya bölgeside medeniyet kurduğu bilinen ilk Türk topluluğu İskitler’dir. Arap kaynaklarında Sakalar olarak geçmektedir. İskitler Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi bölgesinde teşkilatlanmışlar daha sonra sınırlarını genişletmişlerdir. Yapılan araştırmalar İskitlerin Türk kökenli olduğunu göstermektedir. . İlk göçebe Türk topluluğudur. (MÖ VII. Yüzyılda batıya doğru göç ederek, Karadeniz'in kuzeyinden Tuna Nehri‟ne kadar uzanan topraklara yerleştiler.) Sanatta hayvan figürünü kullanan ilk Türk topluluğudur. Kalaç Türklerinden gelirler. ilk Türk kadın hükümdarı TOMRİS KATUN devleti yönetmiştir. Amazon adı verilen ......

Eski Türklerde Töre ve Hukuk Sistemi

Eski Türklerde Hukuk ve Adalet Türk töresi bu dört esas üzerine işlerlik kazanmış, törenin değişmez hükümleri olarak kabul görmüştür. Töre'de Dört Temel Esas Vardır: İnsanlık, iyilik, Eşitlik, Adalet Türklerde “töre” olarak bilinen hukuk kuralları, * yazılı olmayan gelenek ve görenekler, * tahta çıkan hükümdarın ilk icraat olarak yürürlüğe koyduğu hukuk kuralları, * zamanın ve şartların gereksinimine göre hukuk kurallarına ilişkin kurultay kararları ile şekillenen düzenlemeler Türklerde devletin uzun süre varlığım devam ettirmesi için töre­ ye uyulması gerektiği inancı hâkimdi. “İl gider, töre kalır.” sözün­ den de anlaşıldığı ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Ekonomi

İslamiyet Öncesi Türklerde Hayvancılık Gelişmesinin Nedenleri Ekonominin temelinin hayvancılığa dayalı olması, yaylak - kışlak ya­ şamına neden olmuş ve Türklerin yerleşik hayata geç geçmelerinde etkili olmuştur. Bu durum İslamiyetten önceki Türk devletlerinde dokumacılık, dericilik alanlarında gelişmeye neden olmuştur. Et ve et ürünleri (et konserveciliği) ile süt ve süt ürünleri (ayran, yoğurt, çökelek...) alanlarında insanlık tarihine öncülük etmelerine ortam hazırlamıştır. • Çin ile yapılan ticaret faaliyetlerinde Çin'e daha çok bu alanlarda ihracat yapılmıştır. İslamiyet Öncesi Türklerde Tarım • Baykal Gölü ve Selenga Irmağı boylarında yapılan kazılarda ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Aile Yapısı ve Toplumsal Yaşam (Sosyal Hayat)

İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Sosyal Hayat (Toplumsal Yaşam)       Türklerde devlet, toplumun en küçük birimi olan ailelerin, millet (budun) olma yapısının sonucu olarak kurulmuştur. Türklerde sosyal yaşam milletin en küçük sosyal birliği olan aile (oğuş) ile başlamaktadır. Türklerde aile yapısı güçlü olduğu için azınlıkta kaldıkları bölgelerde bile, o bölgeyi yönetebilme durumuna yükselmişlerdir. Türk boylarında aile yapısının güçlü olduğunun başka bir göstergesi ise diğer milletlerde karşılaşılmayan akrabalık isimlendirmelerinin çok zengin ve çeşitli olmasıdır. Türk toplumunda aile yapısı ataerkil bir özellik ......

Türklerde Ordu ve Askerlik Teşkilatı

Türklerde Askerlik Teşkilatı Geniş bozkırlarda egemenlik süren Türk topluluklarının saldırıya açık bölgelerde yaşamaları sonucu “Her Türk asker doğar” anla­yışıyla siyasal ve toplumsal varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Türklerde askerlik meslek olarak görülmemiştir. Ailesini, malını, topraklarını korumak isteyen Türklerde disiplinli ve mücadeleci yapıları aileden millet yapısına kadar “hareket ve sürat" ölçüsün­ de gelişmiştir. Türklerde bu yönlerinden ötürü “ücretli askerlik” sistemi yoktur. Kök Türklerde, kabiliyetli ve yetenekli yiğitler içinden seçilmiş özel bir muhafız birliği oluşturulmuş ve bu askerlere börü (kurt) den­ miştir. Türk devletlerinde ülke savunmasında ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Yönetimi

“Türklerde Devlet için”, Yurt, Kün (millet), Oksızlık (bağımsızlık) ve teş­kilatlı yapılar olmazsa olmaz ana unsurlardır. Yurt Vatan Nedir: Türklerin hür ve müstakil olarak yaşadıkları toprak parçasına ülke - uluş - yurt yani vatan denir. Türklerde Kün - Halk: Vatan olarak kabul gören topraklar üzerinde yaşayan millettir. Türklerde Oksızlık - Bağımsızlık: Devlet olabilmek için yaşadığı topraklar üzerinde milletin bağımsızlığı en temel esastır. Teşkilatlı Yapı: Türk devletleri için "siyasi istiklalini kazanmış teşkilatlı millet” tanımı devlet olarak belli bir işleyiş biçimini gerekli kılar. "Toplumu oluşturan en küçük yapı ......

Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler)

Ak Hunlar Devleti (Eftalitler 420- 547) V. yüzyılda bağımsızlığa kavuşan Akhunlar; Afganistan ve Hindistan’ın kuzeyini ele geçirmişlerdir. 567’de Göktürkler tara­ fından yıkılmışlardır. İran ve Doğu Roma resmi belgelerinde Eftalitler adıyla anılan bu imparatorluğun yönetici ailesinin "Eftal hanedanı" olduğu düşüncesi yaygındır fakat "Heftal ismiyle bir hakan ailesi" olduğunu da dile getirenler de bulunmaktadır. Ancak Akhun İmparatorluğu'nun Orta Asya bozkırlarından geldikleri mutlaktır. Çin kaynaklarındaysa bu imparatorluğa "Hua" adı verilmiştir. Ak Hunlar ile Türkiye yaşayan Türkmen ailelerinden biri olan Abdallar arasında sıkı bir ilişki olduğu ......

Türk Tarihi ve Türk Kültür Merkezleri

Türk Tarihi Hakkında Kısaca Özet Bilgi               Türkler geniş bir sahada dağınık şekilde göçebe tarzı hayat sürdürdüklerinden Türk tarihini sınırlandırmak imkânsızdır. Diğer yönden ilk dönem Türk tarihini kendi yazılı kaynaklarından değil de münasebette bulundukları diğer milletlerin yazdıklarından öğrendiğimiz için Türk tarihini incelemek daha da zorlaşmaktadır. Dünyadaki kadim milletlerin ilk neşet ettikleri coğrafya dar bir alan olmuş, Türklerin ise ilk görüldükleri coğrafya geniş bir sahayı kapsamıştır. Bundan dolayı kadim milletlerde "devlet” sözcüğü oturulan yer manasına gelmekteyken ......

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Online Testler Çöz

Türk Tarihi Testleri Online Çöz Türk Tarihi Testleri 1 1. Çinlilerin İşbara Kağan’dan Türk töresinden vazgeçmesini istemesi üzerine İşbara’nın Çin İmparatorluğu’na verdiği cevap: “Türklerin adet” ve geleneklerini değiştirmeye benim gücüm yetmez. Bizim kuzey bölgelerimizde idare edilenlerle idare edenler arasında kurulmuş olan kaideleri yaralamaya ben cesaret edemem.” Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Hükümdarın töreye bağlı olduğuna B) Yönetimde kut anlayışının etkili olduğuna C) İşbara Kağan’ın Türk töresinden vazgeçtiğine D) Kadınların da yönetimde etkili olduğuna E) Çin İmparatoru’nun istediğini elde ettiğine 2. Uygurların diğer Türk devletlerinden, daha gelişmiş bir ......

İdil (İtil) Bulgarları Devleti

Bulgarlar      Bulgarlar X. yüzyılda İdil (Volga) çevresinde devlet kurmuşlardır. İdil ismi Türkler tarafından söylenmiştir ve su anlamına gelmektedir. Bulgarlar Müslüman olmadan önce Gök Tanrı inancına bağlıydılar. IX. yüzyılın sonlarına doğru Türkistan ve diğer Müslüman devletlerden gelen tüccarların etkisi ile bölgede İslamiyet yayılmaya başlamış ve 920'lerde İdil Bulgarları Müslüman olmuşlardır.      Ziraat ve hayvancılıkla uğraşan İdil (Volga) Bulgarları İdil boylarında şehirler kurmuş ve şehir hayatına geçmişlerdir. Bulgar memleketinde ticaret artmış ve burası uluslararası ticaret merkezi olmuştur. Bulgarlar, deri mamullerinden çeşitli ......
Yandex.Metrica