Kategori: Tarih

İslamiyet Öncesi Türklerde Aile Yapısı ve Toplumsal Yaşam (Sosyal Hayat)

İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Sosyal Hayat (Toplumsal Yaşam)       Türklerde devlet, toplumun en küçük birimi olan ailelerin, millet (budun) olma yapısının sonucu olarak kurulmuştur. Türklerde sosyal yaşam milletin en küçük sosyal birliği olan aile (oğuş) ile başlamaktadır. Türklerde aile yapısı güçlü olduğu için azınlıkta kaldıkları bölgelerde bile, o bölgeyi yönetebilme durumuna yükselmişlerdir. Türk boylarında aile yapısının güçlü olduğunun başka bir göstergesi ise diğer milletlerde karşılaşılmayan akrabalık isimlendirmelerinin çok zengin ve çeşitli olmasıdır. Türk toplumunda aile yapısı ataerkil bir özellik ......

Türklerde Ordu ve Askerlik Teşkilatı

Türklerde Askerlik Teşkilatı Geniş bozkırlarda egemenlik süren Türk topluluklarının saldırıya açık bölgelerde yaşamaları sonucu “Her Türk asker doğar” anla­yışıyla siyasal ve toplumsal varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Türklerde askerlik meslek olarak görülmemiştir. Ailesini, malını, topraklarını korumak isteyen Türklerde disiplinli ve mücadeleci yapıları aileden millet yapısına kadar “hareket ve sürat" ölçüsün­ de gelişmiştir. Türklerde bu yönlerinden ötürü “ücretli askerlik” sistemi yoktur. Kök Türklerde, kabiliyetli ve yetenekli yiğitler içinden seçilmiş özel bir muhafız birliği oluşturulmuş ve bu askerlere börü (kurt) den­ miştir. Türk devletlerinde ülke savunmasında ......

İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Yönetimi

“Türklerde Devlet için”, Yurt, Kün (millet), Oksızlık (bağımsızlık) ve teş­kilatlı yapılar olmazsa olmaz ana unsurlardır. Yurt Vatan Nedir: Türklerin hür ve müstakil olarak yaşadıkları toprak parçasına ülke - uluş - yurt yani vatan denir. Türklerde Kün - Halk: Vatan olarak kabul gören topraklar üzerinde yaşayan millettir. Türklerde Oksızlık - Bağımsızlık: Devlet olabilmek için yaşadığı topraklar üzerinde milletin bağımsızlığı en temel esastır. Teşkilatlı Yapı: Türk devletleri için "siyasi istiklalini kazanmış teşkilatlı millet” tanımı devlet olarak belli bir işleyiş biçimini gerekli kılar. "Toplumu oluşturan en küçük yapı ......

Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler)

Ak Hunlar Devleti (Eftalitler 420- 547) V. yüzyılda bağımsızlığa kavuşan Akhunlar; Afganistan ve Hindistan’ın kuzeyini ele geçirmişlerdir. 567’de Göktürkler tara­ fından yıkılmışlardır. İran ve Doğu Roma resmi belgelerinde Eftalitler adıyla anılan bu imparatorluğun yönetici ailesinin "Eftal hanedanı" olduğu düşüncesi yaygındır fakat "Heftal ismiyle bir hakan ailesi" olduğunu da dile getirenler de bulunmaktadır. Ancak Akhun İmparatorluğu'nun Orta Asya bozkırlarından geldikleri mutlaktır. Çin kaynaklarındaysa bu imparatorluğa "Hua" adı verilmiştir. Ak Hunlar ile Türkiye yaşayan Türkmen ailelerinden biri olan Abdallar arasında sıkı bir ilişki olduğu ......

Tarih Öncesi Çağlar

İnsanlığın İlk İzleri: Yazının icadı öncesine Tarih Öncesi Çağlar, sonrasına ise Tarih Çağları adı verilmiştir. Tarih Öncesi Çağlar; Taş ve Maden Devri olarak iki ana kısma ayrılmıştır. Tarih öncesi çağlar dünyanın her yerinde aynı anda başlayıp bitmemiştir. Örneğin Anadolu’da Tunç Devri’nin yaşandığı sırada Mezopotamya tarihî devirlere geçmiştir. Dünyada insanın var oluşuyla başlayan tarih; yazının icadı esas alınarak, Tarih Öncesi Devirler ve Tarihi Çağlar olmak üzere ikiye ayrılır. Tarih Öncesi Çağların Özellikleri * Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgelere ve toplumlara göre ......

Tarihin Sınıflandırılması

Tarihin Sınıflandırması (Tarihin Tasnifi) Tasnif ya da sınıflandırma aşamasında araştırı­lacak konuya dair elde edilen bilgiler belli bir sistem dâhilinde düzene koyulur. Tarihçi malzeme edinimini tamamlayınca araştıracağı konunun bir planını oluş­turur. Bu plan içerisinde konu başlıkları belirlenir. Her belge ait olduğu bölüme göre sınıflandırılır. Bu esna­da kronolojik sıralamaya da dikkat edilmelidir. Böylece her bilgi ilgili bölümde anlatılır. Tarihin sınıflandırılması işi zamana, mekâna ve konuya göre yapılabilir. Tarihin Zamana Göre Sınıflandırılması (Tasnifi) Tarihî olaylar çağlara ayrılarak kronolojik zaman dilimleri hâlinde İncelenir. Bu uygulama, araştırılacak konu ......

Tarih Biliminin Yöntemleri Nelerdir?

Tarihin Yöntemleri Kısaca Özet 1. TARAMA (Kaynak Arama): Tarih bilimi geçmişte meydana gelen olayları araştırdığı için bir araştırmacının gerçekleştireceği ilk iş kaynak taraması yapmaktır. Bu amaçla olaylarla ilgili yazılı ve yazısız bütün kaynaklar taranıp, konuyla ilgili bütün belgeler bir araya toplanmalıdır. 2. TASNİF (Sınıflandırma) Kaynak taramasından elde edilen belgeler belirli bir sistem dahilinde sınıflandırılır. Bu şekilde tarihi olayların daha iyi incelenmesi ve olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılması kolaylaştırılmış olur. 3. TAHLİL (Çözümleme) Eserin günümüz insanının anlayacağı hale getirilmesi ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol ......

Türklerde Tarih Yazıcılığı

Türkiye'de (Türklerde) Tarih  Yazıcılığının Gelişimi Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı        Osmanlı tarih yazıcılığı Klasik Dönem’de büyük ölçüde İran ve Arap tarihçiliği etkisi altında gelişme göstermiştir. Bu etki 15. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. Kaleme alman eserler çoğunlukla Arapça ve Farsçadır. Özellikle 1453’te İstanbul’un fethi ardından Osmanlı tarih yazıcılığı yeni bir senteze yönelmiş, Türkçe yazımın da yaygınlaşmaya başladığı özgün bir tarz ortaya çıkmıştır. Osmanlı yazarlarının etkilendiği İran tarihçiliğinde hükümdarı öven ve yücelten bir anlatım tarzı benimsenmiştir. Bu etki Büyük Selçuklu imparatorluğu ve  Anadolu ......

Dünyada Tarih Yazıcılığı

Dünyada Tarih Yazıcılığının  Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir           İnsanın acı ve tatlı tecrübelerini gelecek nesillere aktarma ihtiyacı doğasında vardır. Bu bakımdan tarihçi, geçmişte yaşanmış olayları hafızalarda yeniden canlandıran kişidir. Fakat tarihçiler bunu yaparken kendilerine özgü bir yazım tarzını benimserler. Bu nedenle  geçmişten bu güne tarih yazıcılığının farklı türleri ortaya çıkmıştır. Hititlerde anal dediğimiz yıllıklar, Göktürk Kitabeleri (Orhun Yazıtları), Mısır hiyeroglifleri ya da dikilitaşlar tarih yazıcılığında karşımıza çıkan ilk örneklerdir. 1- Hikayeci Tarih Yazıcılığı          Tarih biliminin gelişmesinde ......

Tarihi Neden Öğreniyoruz ve Tarih Tekerrür Eder mi?

Tarih Bilimini Niçin Öğreniyoruz?           Mensubu olduğu çağı ve toplumu anlayamayan insan geleceğini doğru yönlendiremez. Geçmişin bilgisi olan tarih gelecek hakkında düşünmeyi de sağlar. Fen bilimlerinde, sosyal ve siyasi bilimlerde toplumun geçirdiği bütün tecrübeler ve bunların gelişme aşamaları tarih sayesinde takip edebilir. Tarih bugünü anlayabilmemiz ve ilerleyebilmemiz için geçmişe göz atmamızı sağlayan âdeta bir “dikiz aynası” işlevi görür. İnsanlığın yararına olan her bilim dalı ulaştığı son aşamaya nasıl geldiğini anlamak için tarihin bilgisine ihtiyaç duyar. Tarih Öğrenmenin Önemi ......

Tarihe Yardımcı Bilimler

Tarih Bilimine Yardımcı Olan Bilim Dalları            Tarihin konusu, insanlığın geçmişteki her çeşit faaliyeti olduğuna göre başvurulan kaynaklar da çeşitlilik gösterecektir. Tarihçinin bu kaynakları değerlendirebilmesi için her alanda uzman olması mümkün olmadığı gibi böyle bir gereklilik de yoktur. Bunun yerine tarih bilimi birçok bilimden faydalanır.             Tarihçi Braudel’e göre disiplinler arası çalışacak olan tarih; coğrafya, iktisat tarihi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji gibi birbirine yakın sosyal bilimler aracılığı ile hem geçmişi hem de bugünkü dünyayı ......

Tarihin Tanımı ve Konusu Nedir

Tarihin Tanımı (Tarih Nedir) Kısaca Bilgi         Tarih boyunca insanın doğasında daima kendisini tanımak ve bilmek arzusu vardır. Çağlar boyu kişinin kendisini, çevresini ve geçmişini tanıma ihtiyacı tarih bilgisini ortaya çıkarmıştır. Tarih, Arapçada “ay görmek” anlamına gelen “verrehe” kökündendir. Anlam bilgisi bakımından Sami kavimlerindeki ay takvimini kullanmak suretiyle hadiseleri bir kronolojiye bağlamak, yani ferdî vakaları tarihlendirmek esasına dayanan bir tasnifi ifade eder. Batı kaynaklarındaki “histoire" tabiri ise Eski Yunancadaki “istoria” kelimesinden türetilmiştir. Tarihin bütün dillerdeki karşılığı ise geçmişin ......

Türk Tarihi ve Türk Kültür Merkezleri

Türk Tarihi Hakkında Kısaca Özet Bilgi               Türkler geniş bir sahada dağınık şekilde göçebe tarzı hayat sürdürdüklerinden Türk tarihini sınırlandırmak imkânsızdır. Diğer yönden ilk dönem Türk tarihini kendi yazılı kaynaklarından değil de münasebette bulundukları diğer milletlerin yazdıklarından öğrendiğimiz için Türk tarihini incelemek daha da zorlaşmaktadır. Dünyadaki kadim milletlerin ilk neşet ettikleri coğrafya dar bir alan olmuş, Türklerin ise ilk görüldükleri coğrafya geniş bir sahayı kapsamıştır. Bundan dolayı kadim milletlerde "devlet” sözcüğü oturulan yer manasına gelmekteyken ......

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Online Testler Çöz

Türk Tarihi Testleri Online Çöz Türk Tarihi Testleri 1 1. Çinlilerin İşbara Kağan’dan Türk töresinden vazgeçmesini istemesi üzerine İşbara’nın Çin İmparatorluğu’na verdiği cevap: “Türklerin adet” ve geleneklerini değiştirmeye benim gücüm yetmez. Bizim kuzey bölgelerimizde idare edilenlerle idare edenler arasında kurulmuş olan kaideleri yaralamaya ben cesaret edemem.” Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Hükümdarın töreye bağlı olduğuna B) Yönetimde kut anlayışının etkili olduğuna C) İşbara Kağan’ın Türk töresinden vazgeçtiğine D) Kadınların da yönetimde etkili olduğuna E) Çin İmparatoru’nun istediğini elde ettiğine 2. Uygurların diğer Türk devletlerinden, daha gelişmiş bir ......

İdil (İtil) Bulgarları Devleti

Bulgarlar      Bulgarlar X. yüzyılda İdil (Volga) çevresinde devlet kurmuşlardır. İdil ismi Türkler tarafından söylenmiştir ve su anlamına gelmektedir. Bulgarlar Müslüman olmadan önce Gök Tanrı inancına bağlıydılar. IX. yüzyılın sonlarına doğru Türkistan ve diğer Müslüman devletlerden gelen tüccarların etkisi ile bölgede İslamiyet yayılmaya başlamış ve 920'lerde İdil Bulgarları Müslüman olmuşlardır.      Ziraat ve hayvancılıkla uğraşan İdil (Volga) Bulgarları İdil boylarında şehirler kurmuş ve şehir hayatına geçmişlerdir. Bulgar memleketinde ticaret artmış ve burası uluslararası ticaret merkezi olmuştur. Bulgarlar, deri mamullerinden çeşitli ......
Yandex.Metrica