Koşuk

Koşuk Nedir Ne Demektir Tanımı Hakkında Kısaca Özet

Koşuk, Türk edebiyatının önemli bir türüdür ve genellikle sözlü edebiyat geleneği içerisinde yer alır. Orta Asya’dan günümüze kadar uzanan bir gelenek olarak Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Koşuk kelimesi, koş eyleminden türetilen “ikilemek, yanyana koymak” anlamına gelen edebi bir terimdir. Bu kelime, Türk edebiyatındaki bazı şiir türlerinin adı olarak kullanılmaktadır. Özellikle Orta Asya’da destan anlatıcılığı sırasında kullanılan bir şiir biçimidir.

Koşukların Konusu Nedir

Şölenler ve sığır törenleri gibi toplu etkinliklerde söylenen koşuklar, sevgi, yiğitlik ve tabiat sevgisi temalarını ele alır. Bu şiirler, genellikle lirik, pastoral şiir ve epik şiir özellikleri taşır ve belli bir ezgiyle okunur. Bu ezgiyi oluşturmak için, Türklerin milli çalgısı olan kopuz eşliğinde söylenirdi. Şiirler, genellikle törenlerde okunduğundan, bugün dans olarak adlandırabileceğimiz ritmik unsurlar da şiir okuma eylemine dahil edilirdi.

Bu şiir türü, İslamiyet öncesi sözlü edebiyat dönemi geleneği içinde oluşmalarına rağmen günümüze sözlü olarak ulaşamamışlardır. Bu durum, Türklerin coğrafya değiştirmeleri sonucu dildeki bazı sözcük ve seslerde değişikliklerin oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bu şiirleri derleyen kişi ise Kaşgarlı Mahmut‘tur ve bu derleme, Türk boyları arasındaki şiirsel gelenek hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

Koşukların Genel özellikleri Nelerdir

  1. Sözlü olarak aktarılır ve daha sonra yazıya geçirilir. Bu nedenle, sözlü edebiyat geleneği içerisinde yer alır ve sözlü olarak aktarımı kolaylaştırmak için belirli bir ritim ve uyum içerir.
  2. Genellikle Türk mitolojisi ve efsanelerin konularını ele alır.
  3. Türkçenin Orta Asya dönemindeki saf haliyle yazılmıştır. Bu nedenle, Türk edebiyatının en eski örnekleri arasında yer alır. Bu şiirlerde kullanılan dil, tarih içinde Türk dilinin gelişimini yansıtır.
  4. Belirli bir ritim ve uyum içerisinde yazılır. Bu ritmik yapı, bu şiirlerin sözlü olarak aktarılmasını kolaylaştırır. Ayrıca bu şiirlerdeki tekrarlar ve benzer sözcükler kullanılması da ritmik yapıya önemli bir katkı sağlar.
  5. Manzum yani şiir biçiminde dörtlükler halinde yazılmaktadır. Manzum koşuklar, genellikle destan anlatıcılığı sırasında kullanılmaktadır.

Bu şiir biçimi, Türk edebiyatının en eski ve önemli türleri arasında yer alır. Orta Asya’da destan anlatıcılığı sırasında kullanılan bu şiir biçimi, günümüze kadar Türk kültüründe önemini korumuştur. Bu şiirler, genellikle sözlü olarak aktarılır. Dil olarak Türkçenin Orta Asya dönemindeki saf hali kullanılır ve belirli bir ritim ve uyum içerir.

Bu şiirler, sözlü gelenek içinde oluşmalarına rağmen günümüze kadar sözlü olarak ulaşamamışlardır. Bu durum, Türklerin zamanla medeniyet ve coğrafya değiştirerek dildeki bazı sözcük ve seslerde değişikliklere yol açmış olması nedeniyle gerçekleşmiştir. Türk edebiyatının ilk sözlü eserleri arasında yer alan koşuklar, Türk boyları arasında yaygın olarak söylenmiş ve derlenmiştir. Bu şiirleri derleyen ve kaydeden en önemli isimlerden biri Kaşgarlı Mahmut’tur ve onun derlemesi, Türk şiirsel geleneği hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir.

Koşuklar, Türk edebiyatının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle destan anlatıcılığı sırasında kullanılan bu şiir biçimi, Türk kültürünün zenginliğini yansıtmaktadır. Koşukların günümüze kadar yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, Türk edebiyatının ve kültürünün korunmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Günümüzde, özellikle Orta Asya’daki Türk boylarında, bu şiirlerin sözlü olarak aktarımı devam etmektedir. Ayrıca, modern Türk edebiyatında da koşukların etkisi görülebilmektedir ve günümüzde koşmanın karşılığı durumundadır. Bu nedenle, bu şiirler Türk edebiyatının zengin ve önemli bir parçası olarak kabul edilir.

Koşuklar bir bütün halinde “Divânü Lûgâti’t-Türk” adlı eserde yer almamaktadır. Bu eser, Türk dilinin ilk sözlüğü olmakla birlikte, Türkçe sözcüklerin cümle içinde kullanılışlarını göstermek için dörtlükler halinde örnek metinler sunmaktadır. Günümüz Türk dili uzmanları, “Divânü Lûgâti’t-Türk”teki bu şiir parçalarını Türk şiirinin genel özelliklerini dikkate alarak birer manzume olarak sıralamışlardır.

Ancak, “Divânü Lûgâti’t-Türk”te yer almayan koşuk ve sagu gibi şiirler de vardır ve bunlar sözlü gelenek içinde yaşam bulmuş ve yaşatılmıştır. En eski Türk şiirinin Uygurlar döneminde yazıldığı bilinmektedir, ancak bu şiirler yazılı olarak ortaya konulmuş ve sözlü gelenekten derlenmemiştir. Dolayısıyla, bu şiirler yazılı edebiyat ürünü olarak kabul edilirken, koşuk ve sagu gibi sözlü gelenek içinde yaşayan şiirler, Türk edebiyatının sözlü geleneği olarak değerlendirilir.

Koşuk Örnekleri ve İncelemesi

Koşuk Örnekleri örneği

 

Koşuk Örnekleri örneği 2

 

Koşuk Örnekleri örneği 3

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir