HOCA SADEDDİN EFENDİ

(1536-1599)
Süslü nesir yazarı, istanbul’da doğdu. Yavuz Sultan Se­lim’in yakın nedîmi Hasan Çan’ın oğludur. Medrese öğreni­mi gördü. Müderrislik, şehzade Murad’a hocalık ve şeyhü­lislâmlık yaptı. İstanbul’da öldü. Eyüp Sultan’m yakınına gömüldü.
Arapça’dan Türkçe’ye dinî ve tasavvufî eserler tercüme etmiş, Türkçe şiirler söylemiş ve bir de Selim-nâme yazmıştır. Fakat şöhretini süslü nesir ile yazdığı Tâcü’t-tevârih (Tarihlerin Tacı) adlı eseri ile sağlamıştır.
Tâcü’t-tevârih iki ciltlik Osmanlı tarihidir. Sultan Osman’­dan başlayarak Yavuz Sultan Selim devri sonuna kadar olan olaylar anlatılmıştır. Eser eski harflerle 1862’de basıldı. [Sa­deleştirilmiş yayımını Kültür Bakanlığı 5 cilt hâlinde yaptı (1970).]
Tercümeleri: 1. Kuşeyrî Risalesi, 2. Behcetü’l-Esrâr (El-şettanûfî’den), 3. Mlr’atü’l-edvâr (Molla Musluhiddin Lâ-rî’den), 4. Menakıb-ı Abdülkadir-l Geylâni

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir