Behçet Kemal Çağlar

Behçet Kemal Çağlar Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği Kısaca

Atatürk ve milli şiir konularındaki şiirleriyle tanınmış olan şair, halk şiiri ile de yakından ilgilenmiştir. Söylevci yönü ağır basan sanatçı, bireyler için değil kalabalıklar için şiir yazmıştır. Dili açık ve yalındır. Coşkun bir lirizmi vardır. Halkevleriyle ilgilenmiş ve halkevlerinin açılışında yazdığı ve oynadığı Çoban Piyesi ve Ergenekon Piyesi dolayısıyla da Atatürk’ün dikkatini çekmiştir. Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla da şiirler yazmıştır.

Eserleri: Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri, Son Şiirleri

Oyun: Çoban Atilla Ergenekon
BAŞKA BİR KAYNAK:

(1908-1969)
Şâir ve yazar. Erzincan’a bağlı Urumekrek (Tepecik)’te doğdu. Şaban Hami Bey’in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Bolu İmaret Mektebi, Konya NümCıne Mektebi, Kayseri Su tânîsi, İzmir Lisesi’nde yaptı. 1925’te Zonguldak Yükse Maden Mühendis Okulu’na gireli. Staj için Belçika ve Fransa’ya gönderildi. Sanayi Bakanlığı Mâden Dâiresi Merke Mühendisi (1930) oldu. Türk Ocağı ve Halk Evi’nde yapıla çalışmalara katıldı. Halk Edebiyatı ve gazetecilik incelemeleri yapmak için, Atatürk tarafından Londra’ya gönderile1 Dönüşte Halkevleri müfettişliği, Erzincan milletvekilli) (1943-1949), gazete yazarlığı, istanbul Radyosu edebiyat danışmanlığı, kurucu meclis üyeliği (1961), TRT Yönetim Ki rulu üye ve başkanlığı, öğretmenlik ve bir bankanın danışmanlığını yaptı. İstanbul’da öldü. Kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.
Başlangıçta millî edebiyat şâirlerinin şiirlerine benzer eserler verdi. Bu tarzını sonuna kadar korudu. Ankaralı Âşık Ömer mahlası ile şiirler yazdı. Atatürk İnkılaplarını, milli duyguları, memleket meselelerini, yurt güzelliklerini hece vezni ile yazdığı şiirlerle anlattı. “Atatürk şâiri” olarak tanındı. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte yazdıkları Onum Yıl Marşı ile şöhreti yaygınlaştı. Şiir ve nesirlerini Muhit, Varlık, Doğu, Şadırvan, Türk Dili ve Millet Dergileri’nde yayımladı.

Şiir kitapları:

 1. Erciyas’tan Kopan Kar (1932), 2. Burda Bir Kalp Çarpıyor, 3. Benden İçeri (Bütün şiirleri, 1966),4. Behçet Kemal Çağlar1 in Son Şiirleri (Ölümünden sonra çık­tı, 1970).

Oyunları:

1. Çoban (1932), 2. Atillâ (1935), 3. Timur ve Yıldırım (Basılmadı)-

Diğer eserleri:

 1. Hür Mavilikte (1947, gezi notları), 2. Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar (1955, gözlemleri), 3. Kur’ân-ı Kerîm’den İlhamlar (1966), 4. Atatürk Denizinden Damlalar (Derleme, 1967), 5. Battal Gâzî Destanı (1966), 6. Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri (Atatürk’ün konuşmalarından seçilmiştir, 32 konuşma, 1968), 7. Malazgirt Zaferi’nden İstanbul Fethine (1971, dört destan),

[Enver Naci Gökşen’in Behçet Kemal Çağlar tanıt­ma kitabı TDK yayınları arasında çıktı.]

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir