AHMET SİNAN BEHİŞTİ

Mesnevi şâiri. Doğum ve ölüm tarihleri kesinlikle bilin­mez. XV’inci yüzyılda İstanbul’da yaşadığı, Sultan II. Baye-zid’in himayesinde sarayda yetişerek, sancak beyiliğine ge­tirildiği tahmin ediliyor. Bir süre gözden düşmüş, sarayı terketmiş, Herat’a, Sultan Hüseyin Baykara’nın yanına gitmiş­tir. Burada meşhur şâir Ali Şîr Nevâi ve Molla Câmîı ile ta­nışmıştır. Hüseyin Baykara’nın ricası ile II. Bayezid affet­miş ve liva amirliğine tâyin etmiştir.
Dîvanı bulunamamıştır. Yazma mecmualarda rastlanan gazelleri iyi bir şâir olduğunu gösteriyor. İranlı Şâir Nızâmî’-nin hamsesini tercüme ettiği Sehî Tezkiresi’nde kayıtlıdır.

Eserleri: 1. Leylâ vü Mecnun (Yazma hâlinde mesnevi), 2. Vekâyi-nâme-i Behiştî veya Târih-i Sultan Cem (Cem Sultan olayı ile ilgilidir, yazma halindedir.)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir