Ahmet Paşa

15. yüzyıl divan sanatçısı olan Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han’ın sohbet arkadaşı, hocası ve veziridir. Döneminin “sultan-ı şuara-yı Rûm”u olarak adlandırılan Ahmet Paşa, gazel, kaside ve murabbalarıyla tanınmıştır. Divan edebiyatının en büyük nazire şairi olan Ahmet Paşa, şiirleriyle divan şiirinin gelişmesine zemin hazırlamış; yazdığı şiirlerinin etkisi Tanzimat edebiyatına kadar sürmüştür. Yaptığı bir hata sonucu Fatih tarafından idama mahkum edimiş, yazdığı Kerem redifli kasidesiyle idamdan kurtulmuştur. Yazdığı tek eser Türkçe Divan’dır.
 

(?-1497)
Şâir. Sultan II. Murad devri kazaskerlerinden Veliyüddin Efendi’nin oğludur. Bursa’da Muradiye Medresesi’nde mü­derrislik, Edirne’de kadılık ve sancak beyliği yapmıştır. Fa­tih Sultan Mehmed’in veziri ve sohbet arkadaşı da olmuş­tur. Mezarı Bursa’dadır,
Ahmed Paşa dîvan şiirinin kurucularındandır. Şeyhi ile Necati arasındaki dîvan şâirlerinin en büyüğüdür ve bu şâir­ler üzerinde etkili olmuştur. Farsça’dan pek çok kelime ala­rak dîvan şiirinde ahenk sağlamıştır. Özellikle kasîde ve ga­zel tarzında rahat ve ustaca söyleyişi ile başarılı olmuştur. Güneş, kasr, la’l ve kerem redifti kasideleri, gönül redifli murabbaı çok ünlüdür.
Tek eseri Dîvan’ıdır (Bu kitap Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan ta­rafından yeni yazı ile neşredildi, 1966).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir