MAHMUT KEMAL İNAL

Edebiyat tarihçisi, yazar. İstanbul’da doğdu. Emin Paşa’nın oğludur. Özel öğrenim görerek yetişti. Mekteb-İ Mülkiye’den rahatsızlığı sebebiyle ayrıldı. Bir müddet Mekteb-i Hukuk’a devam etti. Meşhur hocalardan Arapça, müzik, tef­sir, hadis, Farsça ve Fransızca öğrendi. Çeşitli memurluk­larda bulundu, islâm Eserleri Müzesi Müdürfügü’nden emekli oldu (1935). Emeklilikten sonra da devletin kültür ko­misyonlarında çalıştı. Milletlerarası kongrelere katıldı, is­tanbul’da Öldü. Merkez Efendi MezarlığYna gömüldü.
Biyografiler, edebiyat, bibliyografya, tarih konularında pek çok eser verdi. Divan şiirinin son ustalarının dîvanlarını neşretti. Şiir ve hikâyeleri de vardır.
Eserlerinden bâzıları: 1. Kemâlü’l-hikme (Hersekli Ârff Hikmet Bey’in hayatı, 1911), 2. Son Asır Türk Şâirleri (1930-1942, 2. basım 1970), 3. Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar (1940-1953,1969), 4. Son Hattatlar (1955,1970), 5. Hos Sadâ (1958). 6. Dîvân-ı Yahya (1918), 7. Divan-ı Hikmet (Hersekli A. Hikmet’ln hayatı, şiirleri, 1918), 8. Divan-ı Galib (Leskofçalı Gallb’ln hayatı, şiirleri, 1919), 9. Menakıb-ı Hünerverân (Alî’­nin aynı İsimli eserinin metni ve müellifin hayatı, 1926), 10. Tuhfe-I Hattatın (Metin ve eserin yazart S. Sadeddin Efendi’nin hayatı, 1928; 1955; 1970). Yazarın gazetelerde tefrika edilen hikayeleri de vardır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir