KINALIZADE HASAN ÇELEBİ

(1546-1603)
Tezkireci, şair. Bursa’da doğdu. Bilgin Kınalı zade Ali Efendi’nin oğludur. Medresede okumuş, fıkıh ve kelâm öğ­renimi yaparak müderris olmuştur. Bursa, Edirne ve Halep’­te kadılık ve müderrislik yaptı. Şairler yetiştirdi. Mısır’ın Reşid kasabasında öldü.
Şöhretini 1586’da bitirerek Sultan III. Murad’a sunduğu Tezkiretü’ş-şuarâ (şairler tezkiresi) ile yaptı. Tezkiresini yazarken Latifi ile Âşık Çelebî’nin eserlerinden faydalan­mış, onların ifâdesini yer yer süsleyip genişletmiş, kendi tesbit ettiği bilgileri de eklemiştir. Şâir ve şiirden bahseden bir giriş ile başlayan eser üç bölümlüktür. Birinci bölümde şâir pâdişâhlar, İkinci bölümde şehzadelerin şiir yazanları, üçüncü bölümde de ehfbâ sırasına göre diğer şâirler yer alır. Süslü üslûp ve çok ağır bir dille yazılan bu eser TTK yayını olarak iki cilt hâlinde basıldı (I. cild 1978, II. cilt 1981)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir