KAMİ MEHMED EFENDİ

(?-1723)
Divan şairi. Edirne’de doğdu. Şeyh İbrahim Efendi’nin oğ­ludur. Edirne’de medrese öğrenimi görerek 1690’da İstan­bul’a geldi, müderrislik, kadılık, Fetva Eminliği yaptı. Üs­küdar’da öldü. Mezarı Karacaahmet’tedir.
Devrinin ileri gelen şairlerindendir. Kâmî mahlası ile şiir yazarların en başarılısıdır. Nazım tekniği kuvvetlidir. Sâde Türkçe ile yazılmıştır.
Eserleri: 1. Divan (elyazması halindedir), 2. Firuz-nâme, 3. Âsaf-nâme, 4. Terceme-i Salfit-ı Mesudî, 5. Riyazü’l-Kasımîn, 6. Ta baka t-1 Hanefiyye, 7. Nefİsetü’l-Uhrevİyye, 8. Huz mâ-safâ, 9. Tuhfetü’z-Zevrâ, 10. Behcetü’l-muamma. Fıkha dâir eserleri de vardır [Ali Canib (Yöntem), şairin hayâtı ve eserleri hakkında bir makale yayımladı: Edirneli Efendi, Hayat Mecmuası, II, 1927].

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir