İslam Medeniyeti Online Testleri Çöz

İslam Medeniyeti Testi

1.
• Ceberiyye Ekolü: Ağacın büyümesi veya güneşin batması gibi insanında fiillerinde mecbur olduğunu savunarak fiilleri yaptıranın Allah olduğu görüşünü savunmuştur.
• Kaderiyye Ekolü: İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılmış değildir. Onları kararlaştıran ve yapan insanın kendisidir.
Bu bilgilere göre islam ekollerinin ortaya çıkmasında;
I. İnsan davranışları,
II. Dinî içtihatların önemi,
III. Tasavvuf inancı
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I       B) I ve II        C) I ve III        D) II ve III        E) I, II ve III

 

2. Aşağıdaki tabloda Avrupa’daki tercüme faaliyetleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Kettonlu Robert: Kur’an-ı Kerim’i Latince’ye çevirmiştir.
Cremonalı Gerard: Farabi’nin İhsan’ul- Ulum ve Zehravi’nin ElTasrif adlı eserlerini tercüme etmiştir.
Domingo Gundislvo: İbn-i Sina’nın Eş-Şifa adlı eserinin çevirisini yapmıştır.
Tuleytula Akademisi: Çeşitli ülkelerden gelen ilim insanlarının çalıştığı bu akademide felsefe, matematik, tıp, kimya, tarih, coğrafya ve edebiyat gibi pek çok Arapça eser Batı dillerine tercüme edilmiştir.
Buna göre;
I. Batılılar, İslam medeniyetini öğrenme sürecine girmiştir.
II. Doğu ve Batı medeniyetleri arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır.
III. İslam alimleri Avrupa düşünce hayatının şekillenmesine etki etmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III        D) II ve III        E) I, II ve III

 

3. Endülüs Emevi Devleti’nde Kurtuba ve Gırnata’da açılan medreselerde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler öğrenim görmüşlerdir. Bu öğrenciler edindikleri bilgileri, Müslümanlardan gördükleri ilaçları ve araç gereçleri kendi ülkelerine taşımışlardır. Avrupa’da krallar ve zengin aileler Endülüs’ten getirttirdikleri öğretmenlerle çocuklarının eğitilmesini sağlamışlardır.
Buna göre;
I. Endülüs, İslam uygarlığının Avrupa’daki aynası olmuştur.
II. Avrupalılar doğunun ilim ve tekniğinden yararlanmaya çalışmışlardır.
III. Özgür düşünce İspanya’dan Avrupa’ya yayılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) I ve II        E) II ve III

 

4.
• Aristo’nun fikirlerini en iyi yorumlayan filozof olarak kabul edildi.
• Muallim-i Sani unvanıyla anıldı.
• İhsan-ul Ulum eserinde ilimleri tasnif etti.
• Birleşmiş Milletler fikrini ilk defa ortaya attı.
Yukarıda çeşitli özellikleri verilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Rüşd        B) İbn-i Sina        C) İmam-ı Gazali        D) Farabi        E) Harezmi

 

5. İslam devletlerinde çiftçilikle uğraşan müslümanlardan toprak ürünlerinden elde edilen gelirin 1/10 oranında öşür vergisi alınmıştır. Gayrimüslimlerden ise 1/5 oranında haraç adı verilen toprak vergisi alınmıştır. İslam devletlerinde ayrıca gayrimüslim erkeklerden cizye vergisi de alınmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İslam devletlerinde bağımsız gayrimüslim tüccar sınıflarının ortaya çıkması engellenmiştir.
B) Dinsel farklılıklar ekonomik yapının şekillenmesinde etkili olmuştur.
C) İslam devletlerinde tek tip vergi uygulamasına gidilmemiştir.
D) Müslümanlara mali alanda birtakım imtiyazlar tanınmıştır.
E) Askerlik Müslümanlara özgü bir meslek olarak kabul edilmiştir.

 

6. İslam Devleti’nin başlıca gelir kaynakları şunlardır:
• Öşür, Haraç ve Cizye vergileri
• Ganimet gelirleri
• Gümrük gelirleri
• Maden, Orman, Tuzla ve Otlakların gelirleri.
• Bağlı hükümet ve beyliklerin gönderdiği vergi ve ödüller
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Vergi mükellefliği konusunda din ayırımına gidilmemiştir.
B) Dış ticaret faaliyetlerine girişilmiştir.
C) İslam parasının yabancı paralar karşısında değeri arttırılmıştır.
D) Ülke toprakları mali alanda değerlendirilmiştir.
E) Fetih politikaları benimsenmiştir.

 

7. Aşağıdaki tabloda İslam medeniyetindeki ilim havzaları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
İslam Medeniyetindeki Bazı İlim Havzaları
İslam Medeniyeti Online Testleri Çöz Ekran Resmi 2021 08 01 19.21.33 1
Buna göre;
I. Endülüs havzasında nakli ilimlere önem verilmemiştir.
II. Farklı bölgelerde farklı ilim havzaları ortaya çıkmıştır.
III. Pozitif bilimler belli bölgelerde değerli kabul edilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III        D) I ve III        E) I, II ve III

 

8. Ebû Bekir el-Razi’nin eserlerinin Latince’ye tercüme edilmeden önce, Avrupa’da hastalıkların insanın içine giren şeytandan kaynaklandığı ve hastalığın rahibin duası ile iyileşebileceği anlayışı hâkimdir.
Buna göre tercüme faaliyetlerinin Avrupa’da aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Sağlık sektöründe Müslüman cerrahların hizmet vermesi
B) Geleneksel bilgilerde değişimlerin yaşanması
C) Tedavilerde bilimsel teşhis ve tedavi yöntemlerinin önem kazanması
D) Bağımsız tıp anlayışının ortaya çıkması
E) Avrupalıların hastalıklara bakış açısının değişmesi

 

9. Rahip Raymond, Tuleytula’da Avrupa’nın ilk doğu ilimleri okulunu açmıştır. Burada kurduğu tercüme evinde Müslüman alimlerin eserlerini Latince’ye çevirtmiştir. Tercüme çalışmaları ile Avrupalılar İslam filozoflarının akılcılığı öne çıkaran düşüncelerini öğrenmişlerdir.
Bu durumun Avrupa’da;
I. Coğrafi Keşifler,
II. Rönesans,
III. Reform
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III        D) II ve III        E) I, II ve III

 

CEVAPLAR: 1-B 2-E 3-D 4-D 5-A 6-C 7-B 8-A 9-D
İslam Medeniyeti Online Test Soru Çözümleri TYT AYT 9. sınıf PDF indir

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir