İbn-i Rüşd, Ömer Hayyam ve Diğer Alimler

İbn-i Rüşd Kimdir Hayatı eserleri nelerdir

Batı dünyasında Averroes adıyla tanınmış ve düşünceleri XIII. yüzyılda akılcı bir felsefe akımına dönüşmüştür. İbn-i Rüşd, Aristo’nun en büyük yorumcusu olarak kabul edilmiştir. XII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da “Latin İbn-i Rüşdçülük” denilen bir felsefe ve bilim ekolü oluşmuştur. Yaptığı gözlemlerle güneş lekelerini ilk defa gözlemleyen bilgindir. Tıp ve optik alanında da çalışmaları olan İbn-i Rüşd, gözün retina tabakasının işlevini açıklamıştır.
Avrupa ilk Rönesans’ını Latin İbn-i Rüşdcülüğü adıyla bilinen ve kilisenin skolastik felsefesine karşı çıkan bu akımla birlikte yaşamıştır. Devlet ve toplum hayatında kadınların dışlanmasını yoksulluk ve kötülüklerin sebepleri arasında saymıştır. İmam-ı Gazali’nin, Tehafüt-ül-Felasife adlı eserine karşı Tehafüt-üt-Tehafüt adlı reddiyeyi (Karşı çıkma) yazmıştır.
Batı dünyasına Aristo’yu tanıtan Ibn-i Rüşd’e Batılılar Averros adını vermişlerdir. Mutezile akımının öncülerindendir. Kişinin hem felsefe hem din yoluyla hakikati bulacağını savunmuştur. İBN -İ RÜŞD ( 1126- 1198) Külliyat Fi’t Tıp İbni Rüşt’ün en önemli eseridir. Bu kitabında hastalıkları tek tek ele alarak incelemiştir. Eserde insanın hayatında ikinci defa çiçek hastalığına yakalanmayacağını söyleyerek bağışıklık kavramını gündeme taşımıştır. İbn-i Rüşd’ün tıpla ilgili eserleri Fransa’daki Padova Üniversitesinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
İmam-ı Gazali’nin, Tehafüt-ül-Felasife adlı eserine karşı Tehafütüt-Tehafüt adlı reddiye yazmıştır. İbni Rüşd’e göre âlem, yaratılmamış madde olan heyula’dan doğmuştur. İbni Rüşd’ü Avrupa’ya tanıtan ilk kişi Michael Scot’tır.

Ömer Hayyam Kimdir Hayatı eserleri nelerdir Kısaca

(1044-1123) Gerçek adı tam olarak bilinmemekle birlikte çadırcı anlamına gelen Hayyam mahlasını kullanmıştır. Tıp, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek m atem atik alanlarında çalışmalar yapmıştır. Celali takvimini hazırlayan komisyonun başkanlığını yapmıştır. En önemli eserleri Rübaiyat ve C ebir Risalesi’dır. Hayyam Üçgeni veya Türk Üçgeninin mucididir. Binom teoremini ve bu açılım daki katsayılan bulan ilk kişinin Hayyam olduğu düşünülmektedir.
Zehravi: Endülüslü Zehravî, İslam dünyasının en ünlü cerrahıdır. Kaleme aldığı el-Tasrif isimli eserinde döneminin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemleri tanıtmıştır. Bu eserinde yaraların ateşle dağlanması ve ameliyatlarda kullanılan aletlerin resimlerine yer vermiştir. Deney amacıyla hayvanlar üzerinde ve kadavrada çalışmalar yapan Zehravî’nin, batı cerrahi uygulamalarının gelişmesinde, büyük etkisi olmuştur.
El RAZI ( 1044- 1123) Doğu’nun usta kimyacısı olarak gösterilen El Razi çiçek ve kızamık hastalıklarının farklı olduğunu ortaya koymuştur. İlk defa kimyayı tıbbın hizmetine sokmuştur. Sülfürik asidi bulmuştur.
İBNÜ’L-HEYSEM: Modern optiğin kurucusu kabul edilen müellifin en önemli eseri optik üzerine yazılmış olan Kitabü’lMenazir’dir. Dünya merkezli bir kâinat sisteminin kesin olmayacağını belirterek Güneş sisteminin mevcut olduğundan bahsetmiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir