HAŞMET

(?-1768)
Divan şairi. İstanbul’da doğdu. Kazasker Abbas Efendi’­nin oğludur. Medrese tahsili görmüş, müderrisliği yapmıştır. Yazdığı hicivler yüzünden Bursa’ya, oradan da Rodos’a sü­rülmüştür. Rodos’da öldü. Murad Reis’in türbesinin yanına
gömüldü.
Haşmet, daha çok Nabî ve Koca Ragıp Paşa gibi usta şâirlere nazireler yazmıştır. Âşıkane şiirleri biraz daha gü­zeldir. Koca Râgıp Paşa’nın meclislerinde söylediği nükte­leri ve hicivleri ile meşhur olmuştur.
Eserleri: 1. Dîvan (1841’de basıldı), 2. Intlsâbü’l-mülûk (Mısır’da basıldı, 1841), 3. Sûr-nâme (veya Vilâdet-nâme) [Sultan III. Mustafa’nın kızı Hibetullah Sultan’ın doğumu üzerine on gün on gece yapılan şenlikler anlatılır. Ragıp Pa­şa’nın isteği üzerine yazdı. Reşat Ekrem Koçu, günümüz Türkçe’sine çevirerek 1940’da yayımladı.l, 4. Şahâdet-nâme (Kelime-i Şahâdet’e dâir bir kitap), 5. Senedü’ş-şuarâ (Şiir­den ve şâirden bahseden bir eserdir). [Fazla bilgi için Meh­med Kaplan’ın İslâm Ansiklopedisi’ndekİ Haşmet maddesi ile (C.V, S. 354), Nihal Atsız’ın, Koca Ragıp Paşa, Haşmet ve Fitnat Hanım adlı makalesi (Çınaraltı mecmuası, sayı 3, İst. 1941) okunmalıdır.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir