ERDEM BAYAZIT

Şâir. Maraş’ta doğdu. İlk vo orta öğrenimini doğduğu şehirde yaptı. Bir süre Hukuk Fakültesi’ne devam etti. Asker­lik dönüşü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Ede­biyatı Bölümü’nü bitirdi (1971). Millî Eğitim Bakanhğt’na bağlı kuruluşlarda memurluk ve öğretmenlik, İt Halk Kütüp­hanesi Müdürlüğü (İstanbul), Türk Mûsikisi Konservatuarı’-nda idarecilik görevlerinde bulundu. Millî Kütüphâne’de ça­tıştı (1965-1973).
Günümüz şairlerindendir. Yayın hayatına 1960’dan sonra başlayıp Yeni İstiklâl, Diriliş, Çıkış, Büyük Doğu ve Edebi­yat dergilerinde şiir ve yazılarını yayımladı. Şiirlerinde, İs­lâm düşüncesinden kaynaklanan, teknoloji çağının makine seslerine boğulan medeniyetini, değişen manevî değerlen tenkit eden bir ses vardır.
Kitabı: Sebeb Ey (1973).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir