1 – Anlatım Biçimleri ile ilgili Test Çöz

Anlatım Biçimleri (Teknikleri) ile ilgili Test Çöz

1.  Mısır medeniyeti, insanlık tarihinin en eski ve etkileyici medeniyetlerinden biridir. Nil Nehri vadisinde, M.Ö. 3000’li yıllarda ortaya çıkmış ve binlerce yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Mısır medeniyeti, geliştirdiği karmaşık sosyal, politik ve dini sistemlerle tanınır. Mısırlılar, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmalarıyla bilinir. Nil Nehri’nin düzenli taşkınları, toprağın verimli olmasını sağlamış ve tarım faaliyetleri için ideal bir ortam yaratmıştır. Bu sayede, Mısır halkı zengin bir tarım üretimi gerçekleştirerek beslenme ihtiyaçlarını karşılamış ve tarıma dayalı ekonomilerini sürdürmüşlerdir.

Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleme   B) Tartışma C) Betimleme D) Benzetme (Teşbih) E) Açıklama

2. Binaya bakıldığında, adeta geniş avlulu bir konak izlenimi veriyordu. Avlu duvarlarının alt kısımlarına, insanların dinlenebileceği oturma alanları inşa edilmişti. Renkler açısından farklılık gösteren oturma grupları, üç beş kişinin rahatlıkla oturabileceği şekilde yerleştirilmişti. Avlu duvarlarının üzerine ise, her oturma grubunun arkasına insan boyutunda aynalar yerleştirilmişti. Giriş kapısının sağ tarafında ise, gelen misafirlerin pardösülerini asmaları için büyük bir vestiyer özenle yapılmıştı. Bina, sadece bir han değil, daha çok görkemli bir konak havasını andırıyordu.

Bu metinde anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklayıcı anlatım B) Betimleyici anlatım   C) Tartışmacı anlatım D) Öyküleyici anlatım E) Kişileştirme (Teşhis)

3. Günümüzde sürekli olarak olumlu ya da olumsuz heyecan veren olaylar yaşanmaktadır. Bu olaylara karşı duyarlılık göstermek ve tepki vermek sadece sanatçıların sorumluluğunda olduğu düşünülmektedir. Aslında gerçek sanatçılar, çağın nabzını tutan, toplumun yaşadığı değişimlere duyarlı olan ve bunları sanatlarıyla ifade eden kişilerdir. Bu gerçek sanatçılar, sayıları birkaçla sınırlıdır.

Bu metinde anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme B) Örneklendirme C) Öyküleme D) Tartışma   E) Açıklama

4. Türk destanları, Türk milletinin köklü kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan destanlardır. Bu destanlar, sözlü geleneklerle nesilden nesile aktarılan ve Türk toplumunun tarihini, kahramanlık değerlerini, inançlarını ve kültürel kimliğini yansıtan epik hikayelerdir.Doğal destanlar, genellikle kahramanlık, savaş, aşk, adalet, onur gibi evrensel temaları işler ve kahramanlarının destansı maceralarını anlatır. Destanlarda yer alan kahramanlar, güçlü karakterleri, cesaretleri ve üstün becerileriyle Türk milletinin hayranlık duyduğu örnek şahsiyetlerdir. İslamiyet Öncesi Türk destanları, dil ve edebiyatımızın zenginliğini yansıtan önemli bir edebi türdür ve Türk kültürünün kolektif belleğini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Bu destanlar, Türk milletinin geçmişine olan bağlılığını, milli kimlik duygusunu ve kültürel değerlerini güçlendirmekte ve Türk halkının ortak bir kültürel mirasa sahip olmasını sağlamaktadır.

Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme B) Betimleme C) Öyküleme D) Açıklama   E) Tartışma

5. İşini büyük bir titizlikle yürüten adam, dükkânını adeta bir düzen cenneti haline getirirdi. Her eşyanın, her malzemenin belirli bir yeri vardı dükkânda. Bir gün acele bir alışveriş esnasında, titrek elleriyle toz şekeri tartmaktaydı. Azar azar ekleyerek terazinin dengesini sağlamaya çalışıyor, ancak biraz fazla koyduğunda azıcık çıkarmak zorunda kalıyordu. Bu dengeyi tutturmak için büyük bir özen gösteriyordu. Merakla ona dönerek, “Neden bu kadar titizleniyorsun?” dedim. Gözlüklerinin üzerine kalkan kaşlarıyla bana şaşkın bir bakış attı ve şu yanıtı verdi: “İnsanın fazlasını veren, eksik de verir.”

Yukarıdaki metinde başvurulan anlatım biçimi aşağıdakilerinden hangisidir?
A) Tartışma B) Öyküleme   C) Alıntılama D) Betimleme E) Açıklama

6. Türk pop müziği, dilimizin zenginliğini yansıtan bir sanat dalı olmalıdır. Türkçenin sahip olduğu imkanları ve derinlikleri kullanarak sözlerin estetik bir bütünlük oluşturması gerekmektedir. Bu şekilde, Türk pop müziği, sadece eğlence aracı olmaktan çıkıp insanları duygusal olarak etkileyen ve düşündüren bir sanat haline gelebilir bence. Sözlerin özenle seçilmesi ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi, bu müzik türünün kalitesini artırırken Türkçe diline de katkı sağlar.

Bu metinde anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur?
A) Betimleme B) Tartışma   C) Açıklama D) Karşılaştırma E) Öyküleme

7. İki saat sonra, tekrar o yemyeşil bahçeden geçerek otelin kapısından içeri adım attım. Rüzgârlığın kapısını açtım ve içeri girdim, umutla dışarıda bekleyen o genç adamı görmeyi umarak. Ancak içeride beni kalın ve yoğun bir karanlık karşıladı. Gözlerimi karanlığa alışana kadar hafifçe kısarak, lobi alanının loş ışığında göz gezdirdim. Ne yazık ki, o genç adam gözüme çarpmıyordu. Resepsiyondaki esmer adama bakmadan, doğrudan merdivenlere doğru ilerledim.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklama B) Öyküleme   C) Betimleme D) Tartışma E) Tanımlama

8. Bir ormanın derinliklerine adım attığınızda, doğanın engin ve büyülü bir dünyası sizi karşılar. Yemyeşil ağaçlar, kocaman gövdeleriyle göğe yükselirken, dalları birbirine dokunarak bir örtü oluşturur. Ormanın içindeki ışık, yaprakların arasından süzülerek sihirli bir haleye bürünür ve yerde dans eden gölgeler oluşturur. Kuşların şarkıları, taze hava ile birlikte kulaklarınıza dolarken, arıların vızıltısı ve böceklerin cıvıltısı ormanın sessizliğini doldurur. Buram buram doğal kokular ormanın havasını sarar; toprak, çiçekler, yapraklar ve yosunlar bir arada yoğun bir aroma sunar. Zengin bitki örtüsü, yerde oluşan yumuşak bir taban oluştururken, doğal bir halı gibi adımlarınıza eşlik eder.

Yukarıdaki metinde başvurulan anlatım biçimi aşağıdakilerinden hangisidir?
A) Betimleme   B) Öyküleme C) Tanık Gösterme D) Tartışma E) Açıklama

9. Aristoteles, antik Yunan düşünce tarihinde önemli bir filozof ve bilim insanıdır. M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan Aristoteles, Platon’un öğrencisi olmuş ve kendi felsefi ve bilimsel sistemini kurmuştur. Onun felsefesi, mantık, metafizik, ahlak, siyaset, biyoloji ve fizik gibi birçok alanda derinlemesine çalışmalar içermektedir. Aristoteles, düşüncelerini sistematik bir şekilde ortaya koyarak, doğa ve insan bilimlerinin temellerini atmıştır. Aynı zamanda, Aristoteles’in eserleri, Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde büyük bir etki yaratmış ve Batı düşüncesini derinden etkilemiştir. Onun analitik düşünce yöntemleri, bilimsel yöntemin temelini oluşturan birçok prensip üzerinde ilham verici olmuştur. Aristoteles’in mirası, filozofi, bilim ve mantık alanlarında günümüzde dahi önemini korumaktadır.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma B) Açıklama   C) Öyküleme D) Betimleme E) Sayısal Verilerden Yararlanma

10. Görüyorum ki senin anlamakta zorlandığın bir takıntı var. Şairlerin eserlerinde kendilerini ifade etmeleri, iç dünyalarını, çevrelerini ve ilişkilerini şiirlerine yansıtmaları, sana göre biçimsel kaygıları geri plana itmek anlamına geliyor ve bu durumu yanlış buluyorsun. Ancak bu düşüncen oldukça yanıltıcı. Aslında şairin biçimsel kaygıları dengelenir, gereksiz oyunlara saparak bozulma ihtimali engellenmiş olur. Bir şair, şiirinde kendini ve yaşadığı dünyayı yansıtmak için sözcükleri ustaca kullanmalıdır.

Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Öyküleme B) Tanımlama C) Tartışma   D) Betimleme E) Açıklama

11. Gazel, Türk edebiyatının önemli nazım biçimlerinden biridir. Kökeni Arap edebiyatına dayanan gazel, lirik şiir türü olarak bilinir. Gazel, genellikle aşk, sevgiliye duyulan özlem, ayrılık gibi duygusal temaları işler. Gazelde, bir dizeden oluşan beyitlerin bir araya gelmesiyle oluşan bentler bulunur. Her bent, kendi içinde bir düşünceyi veya duyguyu ifade eder. Gazel, genellikle özgür bir nazım birimi olarak kabul edilir ve genellikle yedi ya da sekiz hecelik beyitlerden oluşur. Aruz ölçüsü ile yazılan gazellerde, uyak düzeni ve ritim özellikleri dikkat çeker. Türk edebiyatının ünlü şairlerinden birçok gazel örneği bulunmaktadır, özellikle Divan edebiyatı döneminde büyük bir öneme sahip olan gazel, şiirin duygusal ve estetik yönlerini vurgular. Gazel, içerdiği aşk, sevgi, ayrılık gibi evrensel duygularla okuyucuya derin bir duygusal deneyim sunar ve Türk edebiyatının önemli bir kültürel değeridir.

Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleme B) Tartışma C) Betimleme D) Tanık Gösterme E) Açıklama

12. Celal Bey’in liderliğindeki askerlerin sayısı tam olarak yüz kişiydi. Bu askerler, Hisar’da bulunan zayıf, bekçi ve hasta kişilerden oluşuyordu. Toplamda yüz on üç kişi vardı aralarında. Düşmanın, diğer kalelerden çekindiği anlaşılıyordu. Aksi takdirde bu bölgeyi terk etmez, kesinlikle ele geçirmeye çalışırdı. Celal Bey hafifçe eğilerek, ince yosunlarla kaplı soğuk siperin üzerine dirseklerini dayadı. Aşağıya doğru baktı. Beyaz koyunların arasında dolaşan iki veya üç asker gördü. Birisi karşısına iri bir koyunun başına dokunarak onu sinirlendiriyor, oyun oynatıyordu. Diğer askerler ise elleri silahlarında, bu oyunu seyretmekle meşguldüler.

Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Öyküleme   B) Betimleme  C) Tanık Gösterme  D) Tartışma  E) Açıklama

13. Bir gerçek sanatçı, toplumunun gerçekliğine bağlı kalan ve eserlerinde halkının yaşamını, özlemlerini ve duygularını yansıtan kişidir. Eğer bir sanatçı bu bağı gerçekleştiremezse, gerçek anlamda bir sanatçı olmaktan uzaklaşmaz mı sizce de?. Edebiyatımızda ise Yunus Emre, Karacaoğlan, Mehmet Akif Ersoy gibi isimler bu niteliklere sahip oldukları için kalıcı olmuşlardır. Onlar, halkın sesi olmuş, toplumun hislerini ve düşüncelerini dile getirmişlerdir. Bu sayede gerçek bir sanatçı olarak anılmışlardır kanımca.

Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme (Teşbih) B) Betimleme C) Öyküleme D) Açıklama E) Tartışma

14. Tiyatro, insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan sanat dallarından biridir. Sahne üzerinde canlı performansların sergilendiği tiyatro, seyirciyle etkileşim içinde olan bir sanat formudur. Tiyatro, hikaye anlatımı, karakterlerin canlandırılması ve duygusal deneyimlerin paylaşılması gibi unsurları bir araya getirir. Tiyatro, insanların duygusal ve düşünsel anlamda kendilerini ifade etmelerine, başka bir dünyaya adım atmalarına ve farklı perspektiflerden bakabilmelerine olanak tanır. Ayrıca toplumsal meselelerin tartışılması, eleştirel düşünce geliştirilmesi ve sosyal değişimlere katkı sağlaması açısından da önemlidir. Tiyatro, sahne sanatının gücünü kullanarak seyircileri etkileyen ve bir araya getiren bir ortam yaratır. Bu nedenle tiyatro, insanların duygusal zenginliklerini keşfettikleri, düşüncelerini paylaştıkları ve toplumsal bir deneyim yaşadıkları önemli bir sanat formudur.

Bu metinde anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tartışma B) Açıklama   C) Öyküleme D) Betimleme E) Tanımlama

15. Sanatın çeşitliliği ve çeşitli disiplinler arasındaki ayrım, her sanat dalının kendine özgü ifade biçimleri ve teknikleri kullanmasıyla ortaya çıkar. Her sanat dalı, farklı duyusal deneyimler sağlar ve farklı anlamlar taşır. Örneğin, bir ressamın tuval üzerinde yarattığı görsel kompozisyon, izleyiciye estetik bir deneyim sunarken, bir şairin yazdığı şiir duygusal bir yolculuğa çıkarır. Bu farklılıklar, sanatçıların kendi alanlarında uzmanlaşmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlar.

Bu paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Kişileştirme (Teşhis) B) Tartışma   C) Öyküleme D) Betimleme E) Açıklama

16. Hipokrat, antik dönemde yaşamış ve tıp alanında büyük etkisi olan önemli bir şahsiyettir. Antik Yunanistan’da M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda yaşayan Hipokrat, tıp biliminde sistematik bir yaklaşım benimsemiş ve “Hippocratic Corpus” olarak bilinen bir dizi eseriyle tanınmıştır. Hipokrat’ın en önemli katkılarından biri, tıp alanında doğa bilimlerine dayalı bir yaklaşımı benimsemesidir. O, hastalıkların nedenlerini rasyonel açıklamalarla araştırmış ve tedavide doğal yöntemleri tercih etmiştir. Ayrıca Hipokrat’ın etik ilkelere dayalı meslek ahlakı anlayışı, tıp etiği üzerinde büyük bir etki yapmış ve günümüzde bile tıp pratiğinde temel bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Hipokrat’ın çalışmaları, tıp biliminin gelişimine büyük katkılar sağlamış ve onun adı, tıp dünyasında ölümsüzleşmiştir.

Yukarıdaki paragrafta kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örneklendirme B) Betimleme C) Açıklama   D)  Öyküleme E) Tartışma

17. Üst tarafımızda daima yeşil, ince yapraklı dallarla örülü bir çatı bulunuyor. Bu dallar o kadar yoğun ki, güneş ışığı bile zorlukla sızabiliyor. Yemyeşil ormanın içinde uzanan kilometrelerce bir toprak yol, adeta sonsuzluğa uzanıyor. Çevremizdeki çiçeklerin yoğun kokusu, insanı adeta sarhoş ediyor ve kuşların tatlı nağmeleri kulaklarımıza hoş bir melodi sunuyor. Adım attıkça toprak yolun altında kıpırtılar hissediyor, her adımda doğanın kalp atışlarını duyumsuyoruz.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Öyküleme B) Örneklendirme C) Betimleme   D) Tartışma E) Açıklama

18. Uzun zamandır Mustafa Kemal’i görmemiştim, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın çalışma yerinde karşılaştık. Meğerse kendisi on günlük bir yolculuğa çıkmış, doğduğu şehir olan Selanik’e gitmiş. Tam 8 yıl olmuş doğduğu yeri görmeyeli. Son gördüğü zamanlardan bu yana ve şaşkınlıkla karışık bir hayranlıkla geri dönmüş. Konuşurken yüzünde hala o şaşkınlık ve hayret ifadesi vardı, merakla anlattıklarını dinledik.

Bu metinde anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklayıcı anlatım B) Betimleyici anlatım C) Tartışmacı anlatım D) Öyküleyici anlatım   E) Kişileştirme (Teşhis)

19. Çevre problemi, insanlık için ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Ne yazık ki, çevrecilerin, iktisatçıların, politikacıların ve tabiat alimlerinin çabaları boşa gitmektedir. Binlerce yıl boyunca, arzularımıza boyun eğmesini istediğimiz sihirli lambayı sürekli kurcalayarak, artık kontrolümüzden çıkan bir cin gibi, teknoloji ve kitlevi üretim tarafından yönetilmekteyiz. Bugün tabiatın öfkesi ve intikamıyla karşı karşıyayız. Siyasetçilerimiz ve teknoloji meraklıları, insanlığın yeni efendisine olan bağımlılıklarını duraksamadan sürdürürken, çevrecilerin umutsuz çabaları insanda buruk bir his uyandırmaktadır.

Bu paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tartışma   B) Betimleme C) Öyküleme D) Tanık Gösterme E) Açıklama

20. Kızıl gezegen Mars, çıplak gözle bakıldığında bile gökyüzündeki diğer cisimlerden belirgin bir şekilde ayrılan bir görüntü sunar. Kuru ve çorak bir yüzeye sahip olan Mars, kum rengi tonlarıyla örtülüdür. Uzayın derinliklerinden yansıyan güneş ışığı, gezegenin yüzeyine vurduğunda, kırmızımsı bir yansıma ortaya çıkarır. Rüzgarlar, ince toz partiküllerini yükselterek gökyüzünü sisli bir hava ile kaplar. Mars’ın çizgili görüntüsü, gezegenin üzerinde yer alan devasa toprak oluşumlarının belirtisi olarak dikkat çeker. Dağlar, vadiler ve kanyonlar, Mars’ın yüzeyinde derin izler bırakmıştır. Gezegenin soğuk ve kuru atmosferi, soluk bir renge sahip olan gökyüzünü oluşturur. Mars’ın manzarası, bir keşif yolculuğunun heyecanını ve gizemini çağrıştırır, insanın merakını uyandırır ve uzayın derinliklerindeki bilinmeyene olan özlemi arttırır.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklama B) Öyküleme C) Betimleme  D) Tartışma E) Tanımlama

21. Ayakkabıcı, küçük dükkânının köşesindeki iskemlesine rahatça oturdu. Hasan, merakla karşısına geçerek ne yapacağını heyecanla bekliyordu. Gözleri şaşkınlık ve eğlenceyle doluydu, tüm dikkati ayakkabıcıya odaklanmıştı. Ayakkabıcı, kartona benzeyen kalın deriyi iki tarafı keskin, incecik sapsız bıçağıyla ustalıkla kesmeye başladı. Kesme işleminden sonra ağzına bir avuç çivi doldurdu ve ustalıkla çıkararak ayakkabıların altını hızla mıhladı.

Bu paragrafta başvurulan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Betimleme B) Örneklendirme C) Öyküleme   D) Tartışma E) Açıklama

22. Yazar, gazete köşesinde yer alan yazılarında inandırıcılığı sağlamak için güçlü argümanlara dayanır ve bilgi birikimini kullanır. Konuya ilişkin araştırmalar yapar, istatistikler ve kaynaklar sunar ve örnek olaylardan örnekler vererek düşüncelerini destekler. Ayrıca, etkili bir üslup kullanarak okuyucuyu etkilemeye çalışır ve duygusal bir bağ kurmaya çalışır. Kendi düşüncesini savunurken, diğer görüşleri objektif bir şekilde ele alır ve eleştirileri yanıtlar. Böylece, okuyucunun da düşüncelerine katılmasını sağlamaya çalışır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayısal Verilerden Yararlanma         B) Betimleyici Anlatım            C) Açıklayıcı Anlatım
D) Öyküleyici Anlatım                          E) Tartışmacı Anlatım

23. Mehmet’in gözleri, fikirlerinin ve tavırlarının en açık şekilde yansıdığı yerdi. O gözlerle güler, gözlerle üzülür, gözlerle öfkeye kapılırdı. İnsanlar, bu gözlerin bazen yüzünün tamamını kaplayacak kadar büyüdüğünü fark ederdi. Gözlerinden sonra yüzünde en belirgin olan diğer özellik ise ağzıydı.

Bu metinde başvurulan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Betimleme   B) Alıntılama C) Öyküleme D) Tartışma E) Açıklama

24. Deneme yazarlığı, bence büyük bir özen ve geniş bir bilgi birikimi gerektiren ciddi bir uğraştır. Bir deneme yazarı, yazılarını sürdürebilmek için sağlam bir kültüre ve titiz bir hazırlığa sahip olmalıdır. Sadece buradan oradan alınan alıntılarla veya sınırlı bilgilerle deneme yazmak mümkün değildir. Eğer yazılırsa, bu süreklilik sağlanamaz. Çünkü suyu taşıma işlemiyle su değirmeni döndürülemez.

Bu paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Örneklendirme B) Tartışma   C) Açıklama D) Betimleme E) Öyküleme

25. Bir anda duraksadı ve gözleri çevremizi saran manzaranın ve biraz önce anlattığı öykünün içinde kaybolmuş gibi, büyük ve dalgın bir hal aldı. Şakaklarında tozlarla karışmış, ardından kalın çizgiler halinde kuruyan terlerin izleri belirgin şekilde görülüyordu. Derin derin nefes alıyordu, sanki bu anı derinlemesine yaşamaya çalışıyordu. Bu anda, onu çevreleyen doğadan ayırmak mümkün değildi. Akşamın loş ışığında, topraktan fırlayıp çiçeklerin arasından büyüyüvermiş bir yaratık gibi duruyordu, etrafına büyüleyici bir aura yayıyordu.

Bu paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Öyküleme  B) Tartışma  C) Açıklama D) Betimleme E) Tanımlama

Anlatım Biçimleri Test PDF İndir

Yanıtlar: 1-  E       2- B          3- D          4- D        5-  B        6- B         7- B          8-  A       9- B       10- C       11-  E    12- A     13- E     14- B     15-  B    16- C     17-  C    18-  D    19- A     20- C     21-  C    22-  E    23- A     24- B     25- A     

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir