Tartışmacı Anlatım (Tartışma)

Tartışmacı Anlatım (Tartışma) Nedir

Tartışmacı anlatım, bir yazının veya konuşmanın etkili olabilmesi için yazarın kendi görüşünü güçlü bir şekilde savunduğu anlatım biçimlerinden biridir. Bu tür anlatımda, karşı tarafı ikna etmek ve inançlarını sorgulamalarını sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler kullanılır. Bunlar arasında çarpıcı soru cümleleriyle dikkat çekme, okuyucunun düşünmeye yönlendirme ve duygusal bir bağ kurma yer alır.

Tartışmacı anlatım biçiminde, öznellikten yola çıkılarak nesnellik aranır ve argümanlar objektif verilere dayandırılır. Bilimsel araştırmalar, örnek olaylar ve güvenilir kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak güçlü bir savunma oluşturulur. Bu sayede, okuyucuyu etkilemek ve inandırmak için sağlam temellere dayalı bir argüman sunulur.

Tartışmacı anlatım, yazılı veya sözlü iletişimde çok yönlü bir şekilde kullanılabilir. Tartışma metinlerinde, felsefi makalelerde, politik konuşmalarda ve akademik yazılarda sıklıkla karşılaşabiliriz. İyi bir tartışmacı anlatım, sağlam mantık, güçlü kanıtlar ve etkileyici bir üslup gerektirir. Bu anlatım biçimi, dinleyicilerin veya okuyucuların inançlarını değiştirebilecek ve farklı bir perspektif sunabilecek güçlü bir araçtır.

Açıklama ile Tartışma Arasındaki Farklar

Tartışmacı Anlatım Örnekleri

Örnek 1

Bilimin işlevlerinden biri, iyi ve kötü arasındaki ayrımı yapmaktır. Ancak toplum içinde, iyi ve kötüyü belirleme konusunda büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Bir grup, eskilik yandaşları, eski olan her şeyin iyi olduğunu, yeni olan her şeyin ise kötü olduğunu savunur. Diğer grup ise yenilik yandaşlarıdır ve tamamen bunun tam tersini düşünür. Ancak bu iki yaklaşım da bence yanlıştır çünkü bir şeyin iyi veya kötü olması, eski veya yeni olmasına bağlı değildir. Bu önemli sorunun çözümünü ancak bilimden bekleyebiliriz. Bilim, iyi ve kötü sorununu doğru ve yanlış sorunu şeklinde ele alarak çözümler sunar.

Örnek 2

Bir yazar herhangi bir olayı anlatmak istese bize sadece gerçeği mi yansıtır sizce? Hayır; o olay karşısında duyduklarını, düşündüklerini de dile getirir. Doğrudan doğruya anlatmasa bile öyle bir şey yapar ki o duygular, o düşünceler bizde de doğar. Böylece yazar kendi iç gerçeğini ortaya koymuş olur. Bir sanat eserini başarılı ve kalıcı kılan özellik işte bu olmalıdır.

Tartışmacı Anlatım Biçimi ile ilgili test soruları çöz

1. Günümüzde yaygın olarak görülen bir yanlış anlayış vardır: Bilimin kesin ve değişmez olduğu inancı, çağdaş yaşamın ve ilerlemenin temeli olarak görülen bilimsel kesinlik. Ancak gerçekte bilim sürekli değişen bir yapıya sahiptir ve bu değişim bilimin var olmasını ve ilerlemesini sağlar. Bilim, bilgi üretme sürecidir ve ortaya konulan bilimsel gerçeklerdir. Bununla birlikte, bilim sürekli olarak yenilenme ve gelişme içindedir. Bilimde ortaya atılan her doğru, henüz kesin olarak kanıtlanmamış bir doğru olabilir. Bu bilgiler, belirli koşullar ve kanıtlar çerçevesinde doğru kabul edilen bilgilerdir.

Bu paragrafta anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Tartışma B) Açıklama C) Öyküleme D) Betimleme E) Alıntılama

2. Bir gerçek sanatçı, toplumunun gerçekliğine bağlı kalan ve eserlerinde halkının yaşamını, özlemlerini ve duygularını yansıtan kişidir. Eğer bir sanatçı bu bağı gerçekleştiremezse, gerçek anlamda bir sanatçı olmaktan uzaklaşmaz mı sizce de?. Edebiyatımızda ise Yunus Emre, Karacaoğlan, Mehmet Akif Ersoy gibi isimler bu niteliklere sahip oldukları için kalıcı olmuşlardır. Onlar, halkın sesi olmuş, toplumun hislerini ve düşüncelerini dile getirmişlerdir. Bu sayede gerçek bir sanatçı olarak anılmışlardır kanımca.

Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme (Teşbih) B) Betimleme C) Öyküleme D) Açıklama E) Tartışma

3. Günümüzde sürekli olarak olumlu ya da olumsuz heyecan veren olaylar yaşanmaktadır. Bu olaylara karşı duyarlılık göstermek ve tepki vermek sadece sanatçıların sorumluluğunda olduğu düşünülmektedir. Aslında gerçek sanatçılar, çağın nabzını tutan, toplumun yaşadığı değişimlere duyarlı olan ve bunları sanatlarıyla ifade eden kişilerdir. Bu gerçek sanatçılar, sayıları birkaçla sınırlıdır.

Bu metinde anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme B) Örneklendirme C) Öyküleme D) Tartışma E) Açıklama

4. Sanatın çeşitliliği ve çeşitli disiplinler arasındaki ayrım, her sanat dalının kendine özgü ifade biçimleri ve teknikleri kullanmasıyla ortaya çıkar. Her sanat dalı, farklı duyusal deneyimler sağlar ve farklı anlamlar taşır. Örneğin, bir ressamın tuval üzerinde yarattığı görsel kompozisyon, izleyiciye estetik bir deneyim sunarken, bir şairin yazdığı şiir duygusal bir yolculuğa çıkarır. Bu farklılıklar, sanatçıların kendi alanlarında uzmanlaşmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlar.

Bu paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Kişileştirme (Teşhis) B) Tartışma C) Öyküleme D) Betimleme E) Açıklama

5. Yazar, gazete köşesinde yer alan yazılarında inandırıcılığı sağlamak için güçlü argümanlara dayanır ve bilgi birikimini kullanır. Konuya ilişkin araştırmalar yapar, istatistikler ve kaynaklar sunar ve örnek olaylardan örnekler vererek düşüncelerini destekler. Ayrıca, etkili bir üslup kullanarak okuyucuyu etkilemeye çalışır ve duygusal bir bağ kurmaya çalışır. Kendi düşüncesini savunurken, diğer görüşleri objektif bir şekilde ele alır ve eleştirileri yanıtlar. Böylece, okuyucunun da düşüncelerine katılmasını sağlamaya çalışır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayısal Verilerden Yararlanma         B) Betimleyici Anlatım            C) Açıklayıcı Anlatım
D) Öyküleyici Anlatım                          E) Tartışmacı Anlatım

6. Türk pop müziği, dilimizin zenginliğini yansıtan bir sanat dalı olmalıdır. Türkçenin sahip olduğu imkanları ve derinlikleri kullanarak sözlerin estetik bir bütünlük oluşturması gerekmektedir. Bu şekilde, Türk pop müziği, sadece eğlence aracı olmaktan çıkıp insanları duygusal olarak etkileyen ve düşündüren bir sanat haline gelebilir bence. Sözlerin özenle seçilmesi ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi, bu müzik türünün kalitesini artırırken Türkçe diline de katkı sağlar.

Bu metinde anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur?
A) Betimleme B) Tartışma C) Açıklama D) Karşılaştırma E) Öyküleme

7. Görüyorum ki senin anlamakta zorlandığın bir takıntı var. Şairlerin eserlerinde kendilerini ifade etmeleri, iç dünyalarını, çevrelerini ve ilişkilerini şiirlerine yansıtmaları, sana göre biçimsel kaygıları geri plana itmek anlamına geliyor ve bu durumu yanlış buluyorsun. Ancak bu düşüncen oldukça yanıltıcı. Aslında şairin biçimsel kaygıları dengelenir, gereksiz oyunlara saparak bozulma ihtimali engellenmiş olur. Bir şair, şiirinde kendini ve yaşadığı dünyayı yansıtmak için sözcükleri ustaca kullanmalıdır.

Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Öyküleme B) Tanımlama C) Tartışma D) Betimleme E) Açıklama

8. Deneme yazarlığı, bence büyük bir özen ve geniş bir bilgi birikimi gerektiren ciddi bir uğraştır. Bir deneme yazarı, yazılarını sürdürebilmek için sağlam bir kültüre ve titiz bir hazırlığa sahip olmalıdır. Sadece buradan oradan alınan alıntılarla veya sınırlı bilgilerle deneme yazmak mümkün değildir. Eğer yazılırsa, bu süreklilik sağlanamaz. Çünkü suyu taşıma işlemiyle su değirmeni döndürülemez.

Bu paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Örneklendirme B) Tartışma C) Açıklama D) Betimleme E) Öyküleme

9. Çevre problemi, insanlık için ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Ne yazık ki, çevrecilerin, iktisatçıların, politikacıların ve tabiat alimlerinin çabaları boşa gitmektedir. Binlerce yıl boyunca, arzularımıza boyun eğmesini istediğimiz sihirli lambayı sürekli kurcalayarak, artık kontrolümüzden çıkan bir cin gibi, teknoloji ve kitlevi üretim tarafından yönetilmekteyiz. Bugün tabiatın öfkesi ve intikamıyla karşı karşıyayız. Siyasetçilerimiz ve teknoloji meraklıları, insanlığın yeni efendisine olan bağımlılıklarını duraksamadan sürdürürken, çevrecilerin umutsuz çabaları insanda buruk bir his uyandırmaktadır.

Bu paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tartışma B) Betimleme C) Öyküleme D) Tanık Gösterme E) Açıklama

Yanıtlar: 1- A        2- E          3- D          4- B        5- E          6- B           7- C           8- B          9- A

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir