Etiket: Yabancı Edebiyatçılar

Arthur Rimbaud

(1854-1891 ) Adı Verlaine gibi empresyonizm sanatçıları arasında da geçmektedir. Arthur Rimbaud'a göre şiir ileri doğru akan bu ırmak gibi canlı olmalıdır. Duyguların düzenini değiştirme­li, eski ve geleneksel sanat anlayışların yıkmalıdır. İnsanı olanca karmaşasıyla yansıtmalıdır, "Sarhoş Gemi" ve "Cehennemde Bir Mevsim", başlıca ya­pıtlarıdır. ...

Paul Verlaine

(1844-1896 )Şiirlerindeki müziksellik ve kapalı üslubu, ön plandadır. Duygunun derinliği, görüntünün bütün inceliği şiirlerinde yansımıştır. Eski sözcüklere yeni anlamlar veren Paul Verlaine, Fransız edebiyatı şiirine canlılık kazan­dırmıştır. "Aşıkların Bayramı" ve "Sözsüz Romanlar" başlıca yapıtlardır. Verlaine, Sembolizm akımının öncülerindendir. ...

Stephane Mallarme

( 1862-1898) Sözcükleri, bilinen anlamlarının dışında kullan­mıştır. Stephane Mallarme her sözcüğün bir sembol olduğunu düşüne­rek, yorum ve anlam kişiden kişiye değişebilecek şiir oluşturmayı düşünmüştür. Fransız edebiyatı şairi Mallarme, nesneleri değil de  nesnelerin insan üzerindeki İzlenimlerini anlatmıştır. Sembolizmin en önemli temsilcilerindendir. Kendine özgü bir şiir dili ve sözlüğü vardır. "Antik Tanrılar" ve Seçmeler başlıca yapıtlarıdır. ...

François Rabelais

Fransız romanının kurucusu sayılır. Gargantua ve Pantagruel adlı romanlarında güçlü gülmece yeteneğinin yansımaları vardır. Papaz olmasına karşın kilisenin sansürüne uğramıştır. Rabelais, çoğunlukla vahşi fiziksel komedilerin anlık değişimlerle birleştirildiği bir şekilde eserlerini yazdı. Bu tür yazıları, dönemin yasal, politik, toplumsal ve dini kurumlarını eleştirmekteydi. ...

Thomas Stearns Eliot

T.S.ELIOT (1888-1965) Çağdaş Amerikan edebiyatının en ünlü yazarlarındandır. Şiir, tiyatro, eleştiri türündeki eserleriyle tanınmıştır. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa ve Almanya'da felsefe ve edebiyat okumuş, İngiltere'de Yunan felsefesiyle uğramış, 1927'de İngiliz vatandaşlığına geçmiştir. Eliot, kendini edebiyatta klasik; politikada krallık taraftarı; inançta ise Anglo-Katolik olarak tanıtır. Şiirde sınırlı temaları işleyen sanatçı, eleştiri dalındaki eseriyle 1948 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.. Önemli eserleri şunlardır: Toplu Şiirler Katedralde Cinayet (oyun) Aile Toplantısı (oyun) Eski ve Çağdaş Denemeler (deneme) ...

John STEINBECK

John STEINBECK (1902 -1968) Modern Amerikan edebiyatının en önemli sanatçılarındandır. Yaşamı boyunca birçok meslek değiştirmiş, yazarlıkta karar kılmıştır. Realist bir yazardır. Eserlerinde Califomia'daki insanların sıkıntı ve acı dolu yaşamlarını başarıyla anlatmıştır.Öykü ve roman türünde eserler vermiştir. Steinbeck'in en tanınmış romanları şunlardır: Kenar Mahalle Fareler ve İnsanlar Gazap üzümleri Sardalya SokağI ...

Dostoyevski

Dostoyevski, Rus edebiyatının en önemli realist yazarlarındandır. Gençlik yıllarında rejim karşıtı çalışmaları nedeniyle tutuklanmış, ölüme cezası almış ancak son anda Çar'ın emriyle Sibirya'ya sürgün edilmiştir. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanı Rus edebiyatının en önemli realist eserlerinden biridir. Yazar, olayların insan ruhu üzerindeki sonuçlarını çözümlemede çok başarılı olmuştur. Suç ve Ceza'da Dostoyevski, vicdan azabına yenik düşen bir insanın psikolojisini ele alır. ...

Turgenyev

TURGENYEV (1818 -1883) Rus edebiyatının en büyük realist yazarlarındandır. Kendisi toprak sahibi bir asilzade olmasına rağmen, toprak sahipleri ile yoksul köylüler arasındaki çelişkilere dikkat çekmiştir. Bütün eserlerinde döneminin düşünsel akımlarını, toplumsal çelişkileri, Rus asilleri ile köleler arasındaki uyuşmazlığı çok gerçekçi biçimde yansıtmıştır. Edebiyatı sosyal gelişmenin bir aracı olarak görmüş; roman, öykü, tiyatro türlerinde yazmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Babalar ve Oğullar (roman) Rudin (roman) Bir Asilzade Yuvası (roman) ...

Nikolay Vasilyeviç Gogol

N.V. GOGOL (1809 -1952) Rus edebiyatının ilk büyük roman, öykü ve tiyatro yazarıdır. Realizmin etkisindedir ve Rus realizmininkurucusudur. Rusya'nın küçük kasabalarında yaşayan halkın sorunlarını başarıyla anlatmıştır. Mizahta da usta bir sanatçıdır. Önemli eserleri şunlardır: Ölü Canlar (roman) Müfettiş (oyun) Petersburg Hikayeleri (öykü) ...

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

Aleksandr PUŞKİN (1799 - 1337) Rus edebiyatında Romantizm akımının en önemli şairidir.Fransız romantizminin etkisiyle yazan Puşkin Rus edebiyatına yerli, ulusal değerlere bağlı eserler kazandırmıştır. Şiirlerinde coşkulu bir söyleyişi benimsemiş; romanlarında gerçekçi davranmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Çingeneler (şiir) Boris Gudonov (oyun) Yüzbaşının Kızı (öykü) ...

Heinrich BÖLL

Heinrich BÖLL (1917 -1985) Çağdaş Alman edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. II. Dünya Savaşı'na bizzat katılmış, esir düşmüş, eserlerinde savaş yıllarının yoksullukları, acıları üzerinde durmuştur. Alman sanayi toplumunu da eleştiren H. Böll, 1972'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Trenin Tam Saatiydi (roman) Babasız Evler Âdemoğlu Neredeydin? (roman) ...

Friedrich SCHİLLER

Friedrich SCHİLLER (1759 -1805) Romantik tiyatronun önemli sanatçılarındandır. Dramlarında daha çok özgürlük tutkusunu işlemiştir. Tarih ve felsefe konulan üzerinde geniş araştırmalar yapmış, estetik ve ahlâkla ilgili denemeler yazmıştır. Tiyatro, şiir, tarih, felsefeyle ilgili eserleri vardır. En önemli dramları şunlardır. Haydutlar, Don Carlos, VVilhelm Tell ...

J. Wolfang GOETHE

J. Wolfang GOETHE (1749 -1832) Alman romantizminin kurucularındandır. Şiir, tiyatro, roman türlerinde yazmıştır. Şiirlerinde aşk duygusuna geniş yer vermiş, lirik bir anlayışı benimsemiştir. Çok sonraları felsefi şiirler de yazan Goethe, hayat felsefesini Faust adlı büyük dramında açıklamıştır. Shakespeare'den, Schiller'den ve İranlı şair Hafız'dan etkilenmiştir. En önemli eserleri şunlardır: Faust (oyun) Genç VVerther'in Acıları (roman) Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları (roman) ...

J. Rudyard KIPLING

J. Rudyard KIPLING (1865 -1936) İngiliz edebiyatının ünlü bir sanatçısıdır. Şiir, hikaye ve roman türlerinde yazmış, gazetecilik yapmıştır. Çocukluğunu Hindistan'da geçirmiş, bütün eserlerinde sömürgeci İngilizlerin dünyaya egemen olma isteklerine yer vererek, İngiliz milliyetçiliğini işlemiştir. 1907'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Kim (roman) Sönen Işık Cengel Kitabı ...

George Bernard SHAW

George Bernard SHÂW (1856 -1950) İrlanda kökenli olan Shaw, İngiliz tiyatrosunun önemli bir sanatçısıdır. Düşünsel yönü ağır basan eserlerini komedi biçiminde yazmıştır. Ahlâki ve fikri çatışmalara ağırlık veren bir tiyatro geliştirmiş ve töre komedisini yeniden canlandırmıştır. 1925'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmış ancak bu ödülü reddetmiştir. Önemli eserleri şunlardır: Candida (oyun) Sezar ve Kleopatra (oyun) Kara Kız (roman) ...

Charles DICKENS

Charles DICKENS (1812 -1870) İngiliz edebiyatının gerçekçi yazarlarındandır. İnsan karakterlerini çizmede çok başarılıdır. Çocukluğundan beri yakından görüp tanıdığı yoksul kimselerin yaşamını anlatırken eşine az rastlanan bir duygulandırma gücüne ulaşır. Önemli eserleri şunlardır: Pickwick'in Kağıtları (roman) Oliver Twist (roman) Antikacı Dükkanı (roman) David Copperfield (roman) ...

Jonathan SWIFT

Jonathan SWIFT (1677 -1745) Döneminin siyaset adamlarını, parti ve din kavgalarının içyüzünü yakından görmüş, düş kırıklığına uğramış, eserlerinde bu görüşlerinin sonuçlarını yansıtmış, toplumdaki kötülükleri yermiştir. En önemli eseri Gulliver'in Gezileri adlı romanıdır. ...

Daniel DEFOE

Daniel DEFOE (1661 -1731) İngiliz edebiyatının tanınmış bir sanatçısıdır. Serüven dolu bir yaşam sürmüş, roman yazmaya çok geç başlamıştır. Defoe, serüven dolu yaşamındaki deneyimlerine dayanarak birçok serüven romanı yazmıştır. En ünlü eseri, Robinson Crusoe'da, bindiği gemi batınca ıssız bir adaya çıkarak orada 28 yıl tek başına yaşama mücadelesi veren bir kişiyi anlatır. Robinson Crusoe, bütün dünya dillerine çevrilmiş, sevilerek okunmuştur. ...

Francis BACON

(1561 -1626) İngiliz devlet adamı ve filozofudur. Bilimsel ve felsefi nitelikli denemeleriyle tanınmıştır. Geliştirdiği tümevarım yöntemiyle yeni bir mantık kurmuştur. En önemli eseri Denemeler'dir. ...

William Shakespeare

İngiliz edebiyatının olduğu kadar, dünya edebi­yatının da en büyük tiyatro yazarıdır. Dram ve ko­medya türlerinde yapıtlar yazmıştır. William Shakespeare bu yapıtlarında şiir ve düzyazıyı bir arada kullanmıştır. Oyunlarının tümünü beş perde üzerinden tasarlamıştır. Yapıtla­rında insanın hırs ve tutkularını, duygu ve düşün­celerini başarıyla anlatmıştır. Ölümsüz karakterler yaratan Shakespeare, insanın iç dünyasını olanca derinliğiyle betimlemiştir. William Shakespeare Eserleri: Hamlet, Macbeth, Otello, Romeo ve Jüliet, Kral Lear, Jullius Ceasar ( dram). Venedik Taciri; Yanlışlıklar Komedyası, Kuru Gürültü, Hırçın Kız, Windsor'lu Şen Kadınlar (komedya). Venüs ile ......
Yandex.Metrica