ŞEYHÜLİSLAM MEHMET BAHAYİ

(1601-1654)
Divan şâiri, istanbul’da doğdu. Hoca Sadeddin Efendi’-nln torunu, Rumeli Kazaskeri Abdülaziz Efendi’nin oğludur. Medrese eğitimi görmüş, müderris olmuştur. Selanik ve Halep kadılıklarında bulundu. Halep valisi Ahmed Paşa ile geçlnemedlüi için Kıbrıs’a sürüldü. Bir yıl sonra affedilerek İstanbul’a döndü (1636). Şam, Edirne ve istanbul kadısı ol­du. 1646’dan sonra Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu. 1649’da Şeyhülislâm oldu. İstanbul’da öldü.
XVH’inci asrın meşhur dîvan şairlerindendir. Meslekî ve millî gururuna düşkün bir kimse idi. Şiirlerine Nailî ve Nâbî gibi büyük şâirler nazire yazmışlardır. Şiirlerinin toplamı yaklaşık olarak dokuz yüz beyittir. İnce duygu ve hayallerle süslü olan gazelleri, zarif ve samîmi ifâdesi onu usta şâirler arasına sokmuştur.

Eserleri: 1. Dîvan (Sadeddin Nüzhet Ergun tarafından yayımlandı, 1933), 2. Fetvalar.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir