MUSTAFA DARİR

(XIV’üncü asır)
Mesnevi şâiri, yazar. Erzurumlu’dur. Anadan doğma kör olduğu için Darîradı Metanındı. Hâfıza gücü ile öğrenip kadılığa kadar yükseldi. Mısır’a gitti (1377). El-Melikü’l-Mansur Ali’nin yanında beş yıl kadar kalarak Siyer-i Nebî’sini yazdı (1388) ve Sultan Berkûk b.Enes’e ithaf etti. Haleb’e giderek Emir Çolpan adına Fütûhü’ş-şam’ı tercüme etti.
Eserleri dil tarihi açısından önemlidir. Sâde Türkçe ile ya­zılan bu kitaplar hem Anadolu, hem de Azerî Türkçesi’nin özelliklerini taşır. Türkçe ilk Mevlid manzumesi yazan sair­lerdendir. Şiirlerinde yer yer lirizme ulaşmıştır.

Eserleri:

 1. Kıssa-i Yûsuf ( = Yusuf ü Züleyha, 2120 beyitlik mesnevî), 2. Sîretü’n-Nebî (İbni Hişam veya Ebü’l-Hasanü’l-Bekrî’den serbest bir tercümedir, içinde Mevlid manzumesi vardır), 3. Fütûhü’ş-Şâm (Vâkîdî’nin Arapça tari­hinin tercümesi), 4. Yüz Hadis Tercümesi (Kayıp).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir