Hicret

Hicret

Hicret Nedir

Kelime anlamı göç etmek olan hicret, İslam tarihinde Müslümanların ve Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göç olayıdır. Akabe denilen yerde Hz. Muhammed ile görüşerek Müslüman olan Medineliler, Mekke’de sıkıntılar içerisinde yaşamaya çalışan Müslümanları Medine’ye davet etmişlerdir. Bu davet üzerine önce bütün Müslümanlar, sonra Hz. Muhammed Medine’ye göç etmiştir.„
Hicretin sonucunda İslam devletinin temelleri atılmış, İslamiyetin yayılması hızlanmıştır. Daha önce adı Yesrib olan bu şehir artık Medinetü’n Nebi (Peygamber Şehri) olarak anılmaya başlanmış, Ensar- Muhacir kardeşliği ilan edilmiştir.
Muhacir nedir: Göç eden kimselere muhacir denir.
Ensar nedir: Göç eden kişilere kapılarını açan kimselere ensar denir.
Hz. Ömer Dönemi’nde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Medine’de yaşayan Müslümanlar, Müslüman olmayan Araplar ve Yahudiler arasında Medine Vatandaşlık Sözleşmesi imzalanmıştır.

Hicretin Sebepleri (Nedenleri) Nelerdir Maddeler Halinde

 • 620 yılında Medine’den gelen tüccarların bir kısmının Akabe’de Hz. Muhammed’e biat ederek Müslüman olmaları İslâm’ın Medine’de de yayılmasına ortam hazırlamıştır.
 • Akabe Biatı, Mek­ke dışında bir yaşam alanı olarak Medine’de müsait zemin oluş­ muştur.
 • Mekkelilerin Müslümanlara yaptıkları baskıların artması,
 • İslamın yayılması için Mekke’de müsait ortamın olmaması,
 • Medineliler tarafından Hz. Muhammet’in davet edilmesi,
 • Hicret için Allah’ın buyruk vermesi durumlarının sonucu gerçekleşmiştir.

Medine’de toplumsal yapıyı düzensizdi. Kabilecilik ve Medine’deki çatışma ortamı dikkat çekiyordu. İşte bu yüzden bu duruma son vermek amacıyla “Medine Sözleşmesi” imzalandı. Hz. Muhammed’in Medine’de birlik ve düzeni sağlamak istemesi bu antlaşmayla amacına ulaşmıştır.

Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:

 • Yahudilerden Müslümanlara tabi olanlar zulme uğramayacaklar ve Müslümanlar aleyhine işbirliği yapmadıkları müddetçe yardıma ve gözetime hak kazanmış olacaklardır.
 • Kim bir katile yardım ve yataklık ederse kıyamet günü Allah’ın lanet ve gazabına uğrayacaktır. O gün kendisinden bir tazminat ya da taviz kabul edilmeyecektir.
 • Yahudilerin ve Müslümanların dinleri kendilerine aittir.
 • Kim bir başkasına haksızlık eder ya da suç işlerse cezalandırılacaktır.
 • Allah’tan hakkıyla korkan müminler haksızlık yapanlara veya insanlar arasında kargaşa çıkaranlara karşı olacaklardır.

Hicretin Sonuçları Nelerdir Maddeler Halinde

 • Medine’de İslam Devleti’nin kurulması ve İslâmiyet’in yayılması süreci görülmüştür.
 • Medine’deki Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması yapılmış ve böylelikle hem Yahudilerin çıkardıkları karışıklıklar önlenmiş hem de savunmada Yahudilerden yararlanılmıştır.
 • İlk cuma namazı, Mescid-i Küba denilen yerde Hicret esnasın­da kılınmış; Medinede ilk mescidMescid-i Nebevi” adıyla inşa edilmiştir.
 • “Ashab-ı Suffa” adıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önem­sendiği kurum, Mescid-i Nebevi’nin yanında açılmıştır.

Müslümanlarla Yahudiler arasında Vatandaşlık Antlaşması

Rasûlullah, Mekkeli muhâcirlerle, Medineli ensârı kardeş yaparak birbirlerine bağladı. Daha sonra, Medine’yi dış düşmanlara karşı müştereken savunmak üzere muhâcirler, ensâr ve Medine’deki Yahûdîler arasında yazılı bir “vatandaşlık anlaşması” yaptı.
Bu anlaşmaya göre:
Diyet ve fidyelere ait kurallar, eskiden olduğu şekilde devam edecek. Yahûdîler kendi dinlerinde serbest olacaklar. Böylece Müslümanlarla Yahûdîler, barış içinde yaşayacaklar. iki taraf­tan biri, üçüncü bir tarafla savaşırsa, diğer taraf yardımcı ola­cak. Taraflardan biri Kureyş ile dostluk kurmayacak ve onları himayesine almayacak. Dışarıdan bir saldırı olursa, Medine ortak savunulacak. İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla barış anlaşması yaparsa, diğer taraf bu anlaşmayı tanıyacak. O Müslümanlarla yahûdîler arasında çıkacak her türlü anlaş­mazlıkta Hz. Peygamber (s.a.s.) hakem kabûl edilecekti.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir