CİNANİ

(7-1595)

Dîvan ve mesnevi şâiri. Bursalı’dır. Asıl adı Mustafa’dır. Medrese Öğrenimi görmüş, devlet memurluğu, kâtiplik, ka­dılık ve müderrislik yapmıştır. Hikâye anlatması ile meşhur olduğu için Sultan III, Murad’ın musahibi olmuştur. Türkçe’­nin yanısıra Arapça ve Farsça da bilir. Âlim bir zâttır.
Şiirin yanısıra hat sanatı ile de uğraşan Cinani tarih, kasî-de ve gazel türünde şiirler, mesneviler yazmıştır. Şiirlerin­den mizaha düşkün olduğu anlaşılmaktadır. Hikâye türün­de eser de vermiştir.

Eserleri:

1. Dîvan (Elyazması halindedir.), 2. Riyâzü’l-clnân (Azerî İbrahim Çelebi’nin Nakş-ı Hayâl’ine yazdığı na­ziredir. Yazma nüshalarının bolluğu çok okunduğunu gös­teriyor. Mesnevîdir.) 3. Cilâu’l-kulûb (Mesnevidir. Elyazması halindedir. Taşlıcalı Yahya’nın Usul-nâme’sİne naziredir.), 4. Bedâyiü’l-âsâr (Latife ve hikâyeler mecmuası, elyazması halindedir.)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir