Kategori: Sanat Akımları

Sürrealizm Akımı (Gerçeküstücülük)

Sürrealizm Nedir Kısaca Özet Sürrealizm, genel olarak “gerçeküstücülük” sözcüğü ile karşılık bulur ve birçok edebiyat bilimcisi bu terimi kabul eder. Ancak, bazı uzmanlar “üst-gerçekçilik” veya “gerçekötecilik” sözcüklerini kullanmayı tercih etmişler ve gerçeküstü sözcüğünün yanıltıcı olabileceğini ve sürrealizm akımının farklı bir gerçeklik biçimini ifade ettiğini vurgularlar. Sürrealizm, sanatın çeşitli alanlarına uzanan ve uzun süre etkisi devam […]...

Postmodernizm

Postmodernizm Tanımı Nedir Kısaca Özet Bilgi Bu akım, modernizmin eleştirisi ve alternatifi olarak ortaya çıkan bir sanat, felsefe ve kültür akımıdır. Postmodernizm, modernizm’in eleştirisini yaparken, modernizmin doğalcılık, öznelcilik, evrensellik ve gerçekliği arama gibi temel ilkelerine karşı çıkar. Bu akım, gerçeklik ve anlamı sabit bir şey olarak kabul etmek yerine, onların bağlamsal, öznelerarası ve sübjektif olduğunu […]...

Fütürizm Akımı

Fütürizm Sanat Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Fütürizm, İtalya’da 20. yüzyılın başında ortaya çıkan bir sanat, kültür ve edebi akımlardan biridir. Fütürizm, modern dünyanın hızlı değişimi ve teknolojik gelişmelerine dayanarak, eski kültürel değerlerin reddedilmesini ve sanatta yeni bir başlangıç yapılmasını savunur. Çoğunlukla endüstriyel çağın şehir yaşamını ve teknolojik gelişmeleri yansıtan geometrik şekiller, keskin hatlar […]...

Harfçilik – Letrizm Akımı

Letrizm Nedir Letrizm, geçmişi reddederek ortaya çıkan bir sanat akımıdır ve bu nedenle belirlediği ilkeler bu radikal tavırla yakından ilişkilidir. Letristler, geleneksel edebiyata karşı büyük bir eleştirel yaklaşım sergilerler. Kelimelere ve bu kelimelerin geleneksel anlamlarına karşı, letrizm akımının temsilcilerinin temel önerisi, harf düzenlemeleri ile anlam oluşturmaktır. Onlar, şiirin anlamının sadece kelimelerin sözlük anlamlarıyla sınırlı olmadığına […]...

Kübizm Akımı

Kübizm Sanat Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Kübizm, başlangıçta bir resim sanatı akımı olarak doğdu, ancak zamanla diğer sanat dallarına da ilham verdi. Özellikle kübist resmin önde gelen ismi Picasso’nun, kübist resmi tartışırken yakın arkadaşlık kurduğu ve bu akımın fikirlerini geliştirdiği şairlerle ilişkisi, kübizmin edebiyata da uygulanabileceği fikrini ortaya çıkardı. Guillaume Apollinaire’in bu konuda […]...

Ekspresyonizm Akımı (Dışavurumculuk)

Ekspresyonizm Sanat Akımı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Ekspresyonizm, insanın iç dünyasının karmaşıklığını, duygusal yoğunluğunu ve kişisel deneyimlerini öne çıkaran bir sanat akımıdır. Bu akım, duygusal bir serbestlik sunar ve izleyicileri veya okuyucuları bu derin ve kişisel duygusal deneyimlere ortak olmaya davet eder. 1900’lü yıllarda Empresyonizme tepki olarak ortaya çıkan Ekspresyonizm, bireyin iç dünyasında yaşadıklarını dile […]...

Empresyonizm Akımı (izlenimcilik)

Empresyonizm Nedir Ne Demektir Tanımı Anlamı Empresyonizm, kelime anlamı olarak “intiba” veya “izlenim” anlamına gelen “empresyon” kelimesinden türetilmiş bir sanat akımıdır. Empresyonizm, beş duyu gerçekliğine dayalı diğer sanat anlayışlarına, özellikle realizm akımına ve natüralizm akımına, bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akım, sanatçının sadece fiziksel gerçekliği değil, aynı zamanda zihinsel deneyimlerini de eserlerine yansıtma amacını […]...

Sembolizm Akımı (Simgecilik)

Sembolizm Akımının Ortaya Çıkışı Doğuşu Sembolizm, tanımlanması her ne kadar zor olsa da, kökeni Charles Baudelaire’in “Kötülük Çiçekleri”ne kadar uzanan ve 1880’lerde önce edebiyatta sonra resimde ortaya çıkan bir estetik akımıdır. Sembolizm Akımı, sıkı kuralların ötesinde bir özgürlüğe ve serbest çağrışıma dayanan bir topluluğun estetiğini yansıtır. Görünenin ötesindeki gerçekliği semboller aracılığıyla ifade etme amacı taşır. […]...

Romantizm Akımı

Romantizm Nedir Ne Demektir Tanımı Romantizm, 19. yüzyılın başlarında Fransa, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın önemli ülkelerinde doğan ve hem bir edebiyat akımının adını hem de o akımın temel özelliklerini ifade eden bir terimdir. Romantizm akımı, sadece edebiyatla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda toplumsal ve felsefi bir çerçevede büyük önem taşır. Bu akımın özgün bir yönü, […]...

Natüralizm Akımı

Natüralizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu Natüralizm, gerçekçiliğin bir devamı olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan edebi akımlardan biridir. Fransa’da başlamış olan bu akım, doğayı ve insanı olgusal bir şekilde ele almaktadır. Natüralizm akımı, edebiyatın yanı sıra felsefe, sanat ve bilim gibi farklı disiplinlerde de etkili olmuştur. Natüralizm akımının doğuşu, gerçekçilik akımının yetersizliğinin fark edilmesiyle başlamıştır. […]...

Klasisizm Akımı

Klasisizm Akımı Nedir Ne Demektir Klasisizm, sanat ve edebiyat dünyasında yaygın olarak görülen bir akım olup, belirli bir dönem, özel bir entelektüel grup, belirgin bir manifestosu ve kesin bir tanımı olmayan Fransa merkezli bir edebiyat ve sanat hareketidir. Bu nedenle, klasik ve “klasisizm” terimlerinin karmaşıklığı, tek bir cümle ile tam olarak ifade edilemez. Ayrıca bu […]...

Hümanizm Akımı

Hümanizm Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Avrupa’da Ortaçağ, “skolastik” sözcüğüyle anla­tılmaktadır. Kilise’nin toplumsal yaşamın her alanı­na egemen olduğu bu karanlık dönem boyunca kültür ve sanata korkunç bir baskı uygulamıştır. Hristiyanlık düşüncenin gelişmesini Önlemiş, insan­lık ve toplumsal kurumlar, Tanrı’nın, kilisenin ve kralın egemenliğini sağlamanın aracısı sayılmıştır. Bu yapılanma, İnsanı ve aklı temel alan Yunan ve […]...

Edebi Akımlar

Edebi Akım Nedir Ne Demektir 11. sınıf Kısaca PDF Özet Ders Notları Edebiyat akımı, genellikle bir dönemdeki belirli bir topluluk yazar ve şairlerin ortak görüşlerine, sanatsal yaklaşımlarına ve temalarına dayanan bir eğilimi ifade eder. Bu edebi akımlar, sadece sanatın üslubunu değil, aynı zamanda içeriğini, felsefesini, toplumsal kaygılarını ve sanatın işlevini de etkiler. Bu nedenle, bir […]...

Realizm Akımı

Realizm Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Realizm, gerçekliğin tarafsız, doğru ve objektif bir şekilde tasvir edilmesini hedefleyen bir edebi akımdır. Realizm akımı, sanatın işlevinin gerçekliği doğru bir şekilde yansıtmak olduğuna inanır. Bu nedenle, gerçekliğin ayrıntılarını, nesnelliğe dayalı bir şekilde tasvir etmeye çalışır. Realizm, gerçek hayattan alınan olaylar, konular ve karakterlerle ilgilenir. Toplumsal gerçekliği, doğru […]...

Parnasizm Akımı

Parnasizm Nedir Ne demektir 19. yüzyılın ortalarında Fransa’da ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Parnasizmin akımının özellikleri arasında nesnellik, duyarsızlık ve aşkınlaştırma yer alır. Parnasizmin ortaya çıkışı, romantizm akımından sonra gelir ve romantizmin aşırılıklarına tepki olarak doğmuştur. Romantikler, duygusallık ve kişisel ifadeye önem verirken, parnasistler objektifliğe ve dilin gücüne vurgu yapmışlardır. Bu akım, şiirde sade ve […]...

Dadaizm Akımı

Dadaizm Sanat Akımı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Öncüsü, Romen asıllı ozan Tristan Tzara’dır. Tzara, genç sanatçıların bir toplantısında “Larousse” sözlüğünden rastgele bir sayfa açmış ve karşısına çıkan ilk sözcük “Dada” bu edebi akımın adı olarak benimsemiştir. Sözünü ettiğimiz bu olayın da kanıtladığı gibi Dadaizm bir bunalım edebiyatıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonucu oluşan çökün­tü, güvensizlik, insanların […]...

Egzistansiyalizm Akımı (Varoluşçuluk)

Egzistansiyalizm Ortaya Çıkışı, Kökeni ve Doğuşu 19. yüzyılda ortaya çıkan felsefî bir sanat akımıdır. Egzistansiyalizm ya da diğer adıyla Varoluşçuluk, II. Dünya Savaşı ve devamındaki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamış ve sanat dallarının birçoğunda etkisini göstermiştir. Felsefeden köklerini alan bu akımın temel amacı, insanın varoluşunu anlamlandırmaktır. Varoluşçuluğun kökeni, Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard’a kadar uzanır. […]...

Personalizm Akımı (Kişiselcilik)

Personalizm veya Kişiselcilik, insan kişiliğinin evrensel yapıdaki en üstün ve en gerçek değer olduğunu savunan bir idealist ve dini akımdır. Kişicilik ve kişiselcilik deyimleri de kullanılan Personalizm terimi, ilk olarak 1863 yılında Amerikalı filozof Brenson Alcot tarafından kullanılmıştır. Bu terim daha sonra 1901 yılında Fransız düşünürü Renouvier tarafından da benimsenmiştir. Personalizm, insanın varoluşu, özgürlüğü, ahlaki […]...

idealizm Akımı

Dünyayı ve varoluşu bilinç ve düşünceye öncelik vererek açıklama öğretisinin temel olduğu felsefi akımın edebiyattaki uzantısıdır. İdealist felsefenin tüm özellikleri edebi eserlerde de görülür. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bireyci dünya görüşü ve simgecilik akımına yani sembolizm akımına bir tepki olarak doğmuştur. Çağcıl yaşamın artık makineleşen toplumları ve alabildiğine serpilip gelişen kentleriyle bireyi topluluk içinde […]...

Modernizm Akımı

Modernizm Nedir Ne Demektir Kısaca Özet Modernizm, 19. yüzyılın sonlarında başlayan ve 20. yüzyılın ilk yarısında etkisini gösteren bir sanat, kültür ve felsefe hareketidir. “Modernizm“, geleneksel sanat anlayışını reddederek, teknolojinin ve sanayileşmenin getirdiği yeniliklere odaklanmıştır. Bu hareket, tüm sanat disiplinlerinde etkili olmuş ve dünya çapında birçok sanatçıyı etkilemiştir. Modernizmin Kökenleri ve Ortaya Çıkışı Modernizm, sanat […]...