Kategori: Sanat Akımları

Klasisizm Akımı

Klasisizm Akımı Nedir Ne Demektir Klasisizm; eski, asırlar geçse de önemini kaybetmeyen, iyi, nitelikli; kalitesi ve üstün vasıfları sebebiyle sınıflanmış anlamlarını taşıyan klasik kelimesinden türetilmiş bir terimdir. Rönesans’ı hazırlayan önemli fikir ve sanat akımlarından biridir. Temellerini Sokrat, Eflatun, Aristo tarafından işlenen idea mimesis ilgisine bağlayan ve “Sanat eseri genel olan tabiatı anlatır. Fikrince evrensel doğrulara bağlı kalan felsefi ve edebi akımlardan biridir. Doğuşu Ortaya Çıkışı  Montaigne (1553-1592)’in "Denemeler" adlı eseri, eski Yunan ve Latin geleneğini hatırlatan ve antikite adı verilen üslupla kaleme alınmıştır. ......

Empresyonizm Akımı (izlenimcilik)

Empresyonizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu On dokuzuncu yüzyılın son döneminde Fransa’da ortaya çıkmıştır. İlk olarak resim sanatında etkisini gözeten Empresyonizm akımı, sonra zamanla edebiyat da dâhil olmak üzere diğer sanat dallarını tesiri altına almıştır. Empresyonizmin Özellikleri Gözlemlenen gerçekliğin ön plana çıktığı bu anlayışa göre; sanatkâr varlık âlemine dair bütün gördüklerini, kendi zihninde bıraktığı izlenimlerin çerçevesinde sanat eserine aktarır. Önemli olan, dış dünyaya ait olan unsurların tam anlamıyla aslına uygun gerçekliğiyle değil sanat eserini meydana getiren ve üst seviyede bir bakış açısıyla söz konusu ......

Ekspresyonizm Akımı (Dışavurumculuk)

Ekspresyonizm Sanat Akımı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Daha önceki kuramlara göre; sanat eserinin dış dünyayı yansıtma özelliği bakımından değerlendiriliyordu. Ancak, eseri meydana getiren ve dış dünyayı yansıtsa dahi benlik süzgecinde geçirdikten sonra edebî metne aktaran sanatkâr ve onun iç dünyası, romantizm akımının ortaya çıkardığı düşünsel akım çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Edebî eserin değerlendirilmesinde ön plana getirilen sanatkâr; iç dünyası, duyguları, bireysel yaşamında karşılaştıkları ve içinde bulunduğu şartlar, tabiat ve olaylar karşısında hissettikleri, sistemleşen fikirlerden ziyade insani duyarlılığa özgü tepkileri ve bunların eserdeki ......

Kübizm Akımı

Kübizm Sanat Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Kübizm, 20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan, önceleri resim ve heykel sanatlarında etkili olan, daha sonra edebiyata yansıyan bir akımdır. Kübizm, dış dünyadaki nesnelerin yalnız görünen değil, görünmeyen taraflarını da göstermeye, anlatmaya çalışan bir akımdır. Sözgelimi "Ressam, balkonda bulunan bir adamın resmini yapmak istediği zaman, yalnızca adamın dış görünüşünü çizmekle yetinmeyecek, balkondaki adamın sokağa ait bütün duyumlarını aynı tablonun içerisine yerleştirecektir." Kübizm akımına göre yaşam, çok boyutludur. İnsan yaşam denilen olay içinde birçok şeyi ......

Fütürizm Akımı

Fütürizm Sanat Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Fütürizm, İtalya'da 20. yüzyılın başında ortaya çıkan bir sanat, kültür ve edebi akımlardan biridir. Fütürizm, modern dünyanın hızlı değişimi ve teknolojik gelişmelerine dayanarak, eski kültürel değerlerin reddedilmesini ve sanatta yeni bir başlangıç yapılmasını savunur. Çoğunlukla endüstriyel çağın şehir yaşamını ve teknolojik gelişmeleri yansıtan geometrik şekiller, keskin hatlar ve hareket etkisi yaratan dinamik figürlerle karakterizedir. Fütürist sanat eserleri, genellikle savaş, hız, güç ve enerji temalarını yansıtır. Fütürizmin kurucusu İtalyan şair ve yazar Filippo Tommaso Marinetti'dir. ......

Dadaizm Akımı

Dadaizm Sanat Akımı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Öncüsü, Romen asıllı ozan Tristan Tzara'dır. Tzara, genç sanatçıların bir toplantısında "Larousse" sözlüğünden rastgele bir sayfa açmış ve karşısına çıkan ilk sözcük "Dada" bu edebi akımın adı olarak benimsemiştir. Sözünü ettiğimiz bu olayın da kanıtladığı gibi Dadaizm bir bunalım edebiyatıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu oluşan çökün­tü, güvensizlik, insanların inanç ve değer yargılarının sarsılması, sanatçıları da umutsuzluğa, düş kırıklığına sürükledi. İnsanın yarattığı maddi ve manevi uygarlık değerlerinin, yine İnsan tarafından acımasızca yıkılıp yok edilmesi sanatçıları, ......

Sürrealizm Akımı (Gerçeküstücülük)

Sürrealizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu I. ve II. Dünya Savaşları arasında Avrupa’da doğup gelişen bir akımdır. Sürrealizm temsilcilerinin benimsedikleri görüşlerin arka planını dadaizm oluşturur. Akımın bildirisi Manifeste du Surréalisme, 1924 yılında André Breton tarafından hazırlanmıştır. Gerçeküstücülük veya sürrealizm, 20. yüzyılın başında, akılcılığı reddeden ve sanatın özgürlüğünü savunan dadaistlerin etkisiyle ortaya çıktı. Sürrealistler, rasyonel düşüncenin insanları kısıtladığına ve baskıladığına inanıyorlardı. Andre Breton, gerçeküstücülüğün bilinç ile bilinçdışını bir araya getiren bir yol olduğunu savundu. Bu akım, gerçeğin yalnızca yüzeyine değil, insanın bilinçaltına ve hayallerine ......

Egzistansiyalizm Akımı (Varoluşçuluk)

Egzistansiyalizm Ortaya Çıkışı, Kökeni ve Doğuşu 19. yüzyılda ortaya çıkan felsefî bir sanat akımıdır. Egzistansiyalizm ya da diğer adıyla Varoluşçuluk, II. Dünya Savaşı ve devamındaki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamış ve sanat dallarının birçoğunda etkisini göstermiştir. Felsefeden köklerini alan bu akımın temel amacı, insanın varoluşunu anlamlandırmaktır. Varoluşçuluğun kökeni, Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard'a kadar uzanır. Kierkegaard, kendisi "varoluşçu" terimini kullanmamış olsa da, birçok varoluşçu düşüncenin temelini atmıştır. Kierkegaard'a göre hayatın anlamını bulma sorumluluğu bireye aittir ve bireyin otantik bir yaşamı sürdürmek için ......

Personalizm Akımı (Kişiselcilik)

Personalizm veya Kişiselcilik, insan kişiliğinin evrensel yapıdaki en üstün ve en gerçek değer olduğunu savunan bir idealist ve dini akımdır. Kişicilik ve kişiselcilik deyimleri de kullanılan Personalizm terimi, ilk olarak 1863 yılında Amerikalı filozof Brenson Alcot tarafından kullanılmıştır. Bu terim daha sonra 1901 yılında Fransız düşünürü Renouvier tarafından da benimsenmiştir. Personalizm, insanın varoluşu, özgürlüğü, ahlaki değerleri ve diğer felsefi konuları ele alırken, kişiliğin önemini vurgular. Kişiliğin evrensel bir yapıya sahip olduğu ve tüm insanların eşit bir şekilde değerli olduğu düşüncesi, Personalizm'in ......

Harfçilik – Letrizm Akımı

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan letrizm akımı, "lettre" kelimesinden türetilen ve harfçilik anlamına gelen bir terimdir. Romen kökenli şair Isidore Isou'nun öncülüğünde gelişen bu akım, Dadaizm'e benzer yönleriyle dikkat çeker. Ancak letrizm, mevcut şiir ve edebiyat anlayışlarını tamamen reddeden ve geleneği yıkarak yeniden şekillendirmeyi hedefleyen bir anlayışın ürünüdür. Şiirde en küçük birim olarak sözcükleri değil harfleri temel alır. Bu yolla da yeni bir şiir ve yeni bir müzik yazmayı amaçlayan bir karşı-akım niteliğindedir. Isou’ya göre, “harf olmayan ya da harf ......

idealizm Akımı

Dünyayı ve varoluşu bilinç ve düşünceye öncelik vererek açıklama öğretisinin temel olduğu felsefi akımın edebiyattaki uzantısıdır. İdealist felsefenin tüm özellikleri edebi eserlerde de görülür. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bireyci dünya görüşü ve simgecilik akımına yani sembolizm akımına bir tepki olarak doğmuştur. Çağcıl yaşamın artık makineleşen toplumları ve alabildiğine serpilip gelişen kentleriyle bireyi topluluk içinde yaşamaya zorladığını vurgulayan idealizm, bir arada yaşamanın yarattığı ortak kanı ve duyguları dile getirmeyi amaçlayan edebi akımlardan biridir. İdealizm akımı, değerlendirme bir yaklaşım olarak gerçeğin doğasını ......

Modernizm Akımı

Modernizm Nedir Ne Demektir Kısaca Özet Modernizm, 19. yüzyılın sonlarında başlayan ve 20. yüzyılın ilk yarısında etkisini gösteren bir sanat, kültür ve felsefe hareketidir. "Modernizm", geleneksel sanat anlayışını reddederek, teknolojinin ve sanayileşmenin getirdiği yeniliklere odaklanmıştır. Bu hareket, tüm sanat disiplinlerinde etkili olmuş ve dünya çapında birçok sanatçıyı etkilemiştir. Modernizmin Kökenleri ve Ortaya Çıkışı Modernizm, sanat tarihindeki birçok hareketin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 19. yüzyılda, endüstriyel devrimin etkisiyle sanat dünyası da köklü değişimler yaşamıştır. Sanat, endüstriyel üretim ve teknolojik yeniliklerle birleşerek, daha önce hiç ......

Rus Formalizmi Akımı

Biçimci Anlayış " Formalizm" 1915 yılında Rusya’da ortaya çıkan biçimci anlayış, 1917’de beliren siyasi çalkantılar ve komünist ihtilal sebebiyle 1920’de sona ermiş; bu tarihten sonra, batıda yapısalcılık ve yeni eleştiri içinde gelişmiştir. Rus biçimciliğinin başlıca temsilcileri: Boris Tomaşevski, Viktor Sklovski, Yuri Tinyanov, Roman Jakobson’dur. 1920’den sonra Rusya’da etkisini kaybeden biçimcilik, çeşitli vesilelerle batı çevrelerinde benimsendi. 1928-1948 yılları arasında Çekoslavakya’da Prag Okulu denilen bir ekol çevresinde varlığını sürdüren bu anlayış, edebiyat ve müzikten başka sinema eserleri üzerinde de fikir üretme ihtiyacı hisseden edebi ......

Postmodernizm

Postmodernizm Tanımı Nedir Kısaca Özet Bilgi Bu akım, modernizmin eleştirisi ve alternatifi olarak ortaya çıkan bir sanat, felsefe ve kültür akımıdır. Postmodernizm, modernizm'in eleştirisini yaparken, modernizmin doğalcılık, öznelcilik, evrensellik ve gerçekliği arama gibi temel ilkelerine karşı çıkar. Bu akım, gerçeklik ve anlamı sabit bir şey olarak kabul etmek yerine, onların bağlamsal, öznelerarası ve sübjektif olduğunu kabul eder. Bu akımın etkisi, sonraki yıllarda sinema, televizyon, mimarlık, sosyoloji, felsefe, edebiyatta ve diğer alanlara da yayılmıştır. Postmodernizm'in tanımı, genellikle açık ve net olmamakla birlikte, postmodernizm ile ......

Edebi Akımlar

Edebi Akımlar Nedir Ne Demektir 11. sınıf Kısaca PDF Özet Ders Notları Edebi akım, bir dönem boyunca ortak özellikler gösteren edebi eserleri ve bu eserlerin ortaya çıkışındaki felsefi, toplumsal, siyasal veya sanatsal gerekçeleri tanımlayan bir terimdir. Edebi akımlar, genellikle bir zaman diliminde birden fazla yazarın benzer tarzda eserler vermesiyle ortaya çıkar. Bu eserler genellikle belirli bir temaya, edebi tekniklere, biçimsel özelliklere veya anlatım tarzına dayalıdır. Bu akımlar, farklı kültürlerde ve dönemlerde ortaya çıkmıştır. Her edebi akımın kendine özgü özellikleri, dil kullanımı, konuları ......

Hümanizm Akımı

Hümanizm Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Avrupa'da Ortaçağ, "skolastik" sözcüğüyle anla­tılmaktadır. Kilise'nin toplumsal yaşamın her alanı­na egemen olduğu bu karanlık dönem boyunca kültür ve sanata korkunç bir baskı uygulamıştır. Hristiyanlık düşüncenin gelişmesini Önlemiş, insan­lık ve toplumsal kurumlar, Tanrı'nın, kilisenin ve kralın egemenliğini sağlamanın aracısı sayılmıştır. Bu yapılanma, İnsanı ve aklı temel alan Yunan ve Latin sanatlarını, eski çağa hapsetmişti. Soylula­rın, din adamlarının ayrıcalıklı olduğu bu dönem edebiyatında kahramanlık ve şövalyelik destanları vardır. Avrupa'da 13.yüzyılın sonlarında bu karanlık çağdan rönesansa giden yolun aydınlatıcıları ......

Romantizm Akımı

Romantizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu Romantizm, 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da etkili olan bir sanat, edebiyat ve felsefe akımıdır. Romantizm, Aydınlanma Çağı'nın aşırı rasyonalizmine bir tepki olarak doğdu. Bu akım, insanın duygusal ve hayal gücüne, iç dünyasına, doğaya ve geçmişe olan ilgisini yansıtır. Romantizm akımının başlangıcı, 1760'larda İngiltere'de başlayan ve sonraki yıllarda Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de etkili olan bir akımdır. Bu akım, genellikle şiir, müzik, resim ve tiyatroda ifade edilir. Romantizm, Aydınlanma Çağı'nın rasyonalizmine karşı çıktığı ......

Realizm Akımı

Realizm Akımı Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Realizm, gerçekliğin tarafsız, doğru ve objektif bir şekilde tasvir edilmesini hedefleyen bir edebi akımdır. Realizm akımı, sanatın işlevinin gerçekliği doğru bir şekilde yansıtmak olduğuna inanır. Bu nedenle, gerçekliğin ayrıntılarını, nesnelliğe dayalı bir şekilde tasvir etmeye çalışır. Realizm, gerçek hayattan alınan olaylar, konular ve karakterlerle ilgilenir. Toplumsal gerçekliği, doğru bir şekilde ele alır ve politik mesajlar verir. Realizm akımının özellikleri arasında, gerçek hayattan alınan karakterlerin ve olayların tarafsız bir şekilde ele alınması yer alır. Realist yazarlar, ......

Natüralizm Akımı

Natüralizmin Ortaya Çıkışı Doğuşu Natüralizm, gerçekçiliğin bir devamı olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan edebi akımlardan biridir. Fransa'da başlamış olan bu akım, doğayı ve insanı olgusal bir şekilde ele almaktadır. Natüralizm akımı, edebiyatın yanı sıra felsefe, sanat ve bilim gibi farklı disiplinlerde de etkili olmuştur. Natüralizm akımının doğuşu, gerçekçilik akımının yetersizliğinin fark edilmesiyle başlamıştır. Gerçekçilik akımı, insan davranışlarını, toplumsal yapıları ve çevreyi doğru bir şekilde yansıtmaya çalışmıştır. Ancak gerçekçilik, insan davranışlarının altında yatan psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörleri göz ardı etmiştir. ......

Parnasizm Akımı

Parnasizm Nedir Ne demektir 19. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Parnasizmin akımının özellikleri arasında nesnellik, duyarsızlık ve aşkınlaştırma yer alır. Parnasizmin ortaya çıkışı, romantizm akımından sonra gelir ve romantizmin aşırılıklarına tepki olarak doğmuştur. Romantikler, duygusallık ve kişisel ifadeye önem verirken, parnasistler objektifliğe ve dilin gücüne vurgu yapmışlardır. Bu akım, şiirde sade ve net bir dil kullanımı ile somut imgelerin kullanılmasını savunmuştur. Şairler, nesneleri olduğu gibi anlatmaya çalışmışlar ve duygu ve düşüncelerini şiirlerinde açıkça ifade etmekten kaçınmışlardır. Şiirin bir müzik ......
Yandex.Metrica