12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite Değerlendirme Soruları

2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1)  Bu tür hikâyeler 750 kelimeden az olan hikâyelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikâyeler de vardır. Hacminden dolayı hikâyenin unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır.
Bu parçada sözü edilen hikâye türü nedir?
2)  Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Nedim Gürsel, Hulki Aktunç, Füruzan gibi yazarlar ………………………. anlayışla hikâyeler yazarken Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi yazarlar ………………………. yansıtan hikâyeler kaleme alırlar.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamamlayınız.
3)  Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(….) a. Türk hikâyeciliğinde 1980 sonrasında “toplumcu gerçekçi” hikâyeler ön plana çıkmıştır. (….) b. “Leitmotif”, kahramanları karakterize etmek ya da hatırlatmak için, çeşitli şekillerde ve vesilelerle metinde tekrarlanan ifade ve kalıplar (ana motif) anlamına gelir.
(….) c. “Gösterme” tekniğiyle yazılmış bir hikâyede okuyucu eserdeki olayı, kişileri, mekânı vb. ögeleri anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir.
(….) ç. Bir edebî metinde başka bir metnin ya da yazının “kalıp hâlinde” belirli bir amaçla kullanılmasına “montaj” tekniği denir.
4)  ….
5)  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk hikâyeciliğini etkileyen olaylardan biri değildir?
A) Köyden kente göç B) II. Dünya Savaşı C) Cumhuriyet’in ilanı D)Tanzimat Fermanı’nın ilanı E) Çok partili hayata geçiş
6)  Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinde ele alınan konulardan biri değildir?
A) Almanya’ya göç ve gurbetçi insanlar
B) Ekonomik yetersizliklerin dayattığı geçim sıkıntısı
C) Köyden kente göçün getirdiği sorunlar
D) Bireyin çevresiyle ve toplumla olan uyumsuzluğu
E) Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleşen inkılaplar
7) I. Milleti oluşturan değerler farklı yönleri ile hikâyelerde yer almıştır.
II. Anlatımda farklı kurgu teknikleri denenmiştir.
III. Geleneksel anlatılardan içerik ve biçim yönünden yararlanılmıştır.
IV. Dönemin toplumsal ve siyasi koşullarından dolayı bireysel temalara yönelinmiştir.
V. Okuyucuda merak ve heyecan uyandıran hikâyeleri yaygınlaşmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisi 1980 sonrası Türk hikâyeciliği için söylenemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V
8) Aşağıdakilerden hangisi “ben merkezli” eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) İnsan gerçekliği toplumsal değil psikolojik yönüyle anlatılır.
B) Olay örgüsüne bağlı merak unsuru ön planda tutulur.
C) Bireyin ruh hâline ve iç çatışmalarına yer verilir.
D) Ruh tahlilleri, psikolojik analizler yapılır.
E) Daha çok iç konuşma, bilinç akışı gibi teknikler kullanılır.
9) Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikâye yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Sanatı toplumu aydınlatmak için araç olarak kullanırlar. B) Sosyal yaşamın sorunlarını dile getirirler.
C) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.
D) Eserlerini daha çok estetik kaygıyla kaleme alırlar.
E) Gözleme dayalı betimlemeler yaparlar.
10) Toplumsal değerleri, kendine özgü bakış açısı ve anlatımıyla ele alır. 1967 yılında yayımladığı “Hastalar ve Işıklar”daki ben merkezli hikâyeleriyle yeni bir hikâye dili ortaya koyar. Hikâyelerinde bireyin bilinçaltı derinliğine eğilerek ruhsal çözümlemelerde bulunur.
Bu parçada sözü edilen hikâye yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Tosuner B) Murathan Mungan C) Adalet Ağaoğlu D) Rasim Özdenören E) Ferit Edgü
11) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A)  Sunum yapacak kişi hazırladığı plan ve elindeki fişlerden yararlanarak konuşma metnini hazırlamalıdır.
B)  Mekâna, konuya, zamana, duruma, hedef kitleye ve amaca uygun bir şekilde sunum yapmalıdır.
C)  Sunum sırasında teknolojik araçlar etkin ve işlevsel bir şekilde kullanılmalıdır.
D)  Konuşmacı sunumunu dinleyicilerden “özür dileyerek” bitirilmelidir.
E)  Sunum yapan kişi önceden planladığı konuşma süresi aşmamalıdır.
12) Her yaşlı kadını elmacı kadın sanmaktan, her sepette zehirli elma aramaktan kendine de gına gelmiş.
Bu cümlede altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişme olur?
A) bezmek B) bıkmak C) hoşlanmak D) sıkılmak E) usanmak

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir