Etiket: Tarih Bilimine Giriş

Tarihin Kaynakları Nelerdir

Tarih Biliminin Kaynakları Olayları doğru algılayabilmek ve aktarabilmek amacıyla tarihçiye yardımı dokunan her türlü malzemeye kaynak denir. Tarihi olayların doğru bir şekilde aydınlatılmasında en önemli unsurlardan biri olayla ilgili bilgilerdir. Bu bilgilere ulaşabileceğimiz araç ve gereçler ise kaynaklardır. Tarihin tanımında geçtiği gibi tarihi olaylarla ilgili kaynak ve belgelere başvurulmalıdır. Tarihi olayı aydınlatan, onunla ilgili bizlere bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denilmektedir. Tarihi olayları belge ve kaynaklara dayanmadan öğrenmemiz neredeyse imkansızdır. Tabii şu da unutulmamalıdır ki tarihi olaylarla ilgili bilgi veren her ......

Tarih Bilimi Özellikleri, Olay ve Olgu Farkı Nelerdir İlişkisi

Tarihin Biliminin Özellikleri nelerdir?         Tarih biliminde tarihçi, belgelere dayalı çalışır. Bu belgeler bilimsel yöntemlerle incelenir. Tarihî olayın aydınlatılabilmesi için konuyla ilgili güvenilir belge ve kaynaklara başvurmak gerekmektedir.      Tarihçi olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurar. Tarihte meydana gelmiş olaylar aynı zamanda kendilerinden sonraki olayların nedenlerini oluşturur. Tarihî olaylar arasında neden sonuç ilişkisinin kurulması, olayın bütün yönleri ile anlaşılıp değerlendirilebilmesi için zorunludur. Örnek olarak Fransız Devrimi ardından milliyetçilik ve demokrasi gibi fikirlerin tüm dünyaya yayılması ve çok ......

Test Çöz | Tarih Bilimine Giriş Testleri

Tarih Bilimine Giriş TEST 1   1. Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceleyen bilimdir. Tarihsel süreç içinde yer alan insanlar geçmişlerini merak ederler. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgili araştırma yaparlar. Tarihin ışığında geçmişi sorgulayarak anlamaya çalışırlar. Yukarıda verilen yargıya göre, Tarih Bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geçmişte yaşamış insan toplulukları ve bunların faaliyetleri tarihin konusu içerisinde yerini alır. B) Tarihi olaylar araştırmalar ışığında incelenir C) Geçmişi bilme isteği, doğal bir insan dürtüsüdür. D) Bir olayı incelerken, elde edilen bulgular mutlaka tenkide tabi tutulmalıdır. E) Güncel değer yargıları tarihi anlamak ......

İlk Çağ Medeniyetleri

Kültür: Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tamamıdır. Yalnız bir millete ait olan unsurlardır. Uygarlık (medeniyet): Milletlerarası ortak değerlere verilen isimdir. Uygarlık kültürlerin etkileşimi sonucu meydana gelmiştir. Dünya üzerindeki ilk uygarlıklar Mezopotamya, Mısır, Anadolu, İran, Çin ve Hindistan bölgelerinde kurulmuştur. İnsanların bu bölgeleri yerleşim alanı olarak seçmesinde; tatlı su kaynaklarının olması, tarım arazilerinin bulunması, önemli göç ve ticaret yolları üzerinde olması gibi özellikler etkili olmuştur. [caption id="attachment_7376" align="alignnone" width="835"] İlk Çağ Medeniyetleri uygarlıkları tablosu listesi nelerdir[/caption] Ege ve Yunanistan Uygarlığı „ Ege Denizindeki adalar, ......

Tarih Öncesi Çağlar

İnsanlığın İlk İzleri: Yazının icadı öncesine Tarih Öncesi Çağlar, sonrasına ise Tarih Çağları adı verilmiştir. Tarih Öncesi Çağlar; Taş ve Maden Devri olarak iki ana kısma ayrılmıştır. Tarih öncesi çağlar dünyanın her yerinde aynı anda başlayıp bitmemiştir. Örneğin Anadolu’da Tunç Devri’nin yaşandığı sırada Mezopotamya tarihî devirlere geçmiştir. Dünyada insanın var oluşuyla başlayan tarih; yazının icadı esas alınarak, Tarih Öncesi Devirler ve Tarihi Çağlar olmak üzere ikiye ayrılır. Tarih Öncesi Çağların Özellikleri * Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgelere ve toplumlara göre ......

Tarih Biliminin Yöntemleri Nelerdir?

Tarihin Yöntemleri Kısaca Özet 1. TARAMA (Kaynak Arama): Tarih bilimi geçmişte meydana gelen olayları araştırdığı için bir araştırmacının gerçekleştireceği ilk iş kaynak taraması yapmaktır. Bu amaçla olaylarla ilgili yazılı ve yazısız bütün kaynaklar taranıp, konuyla ilgili bütün belgeler bir araya toplanmalıdır. 2. TASNİF (Sınıflandırma) Kaynak taramasından elde edilen belgeler belirli bir sistem dahilinde sınıflandırılır. Bu şekilde tarihi olayların daha iyi incelenmesi ve olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılması kolaylaştırılmış olur. 3. TAHLİL (Çözümleme) Eserin günümüz insanının anlayacağı hale getirilmesi ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol ......

Türklerde Tarih Yazıcılığı

Türkiye'de (Türklerde) Tarih  Yazıcılığının Gelişimi Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı        Osmanlı tarih yazıcılığı Klasik Dönem’de büyük ölçüde İran ve Arap tarihçiliği etkisi altında gelişme göstermiştir. Bu etki 15. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. Kaleme alman eserler çoğunlukla Arapça ve Farsçadır. Özellikle 1453’te İstanbul’un fethi ardından Osmanlı tarih yazıcılığı yeni bir senteze yönelmiş, Türkçe yazımın da yaygınlaşmaya başladığı özgün bir tarz ortaya çıkmıştır. Osmanlı yazarlarının etkilendiği İran tarihçiliğinde hükümdarı öven ve yücelten bir anlatım tarzı benimsenmiştir. Bu etki Büyük Selçuklu imparatorluğu ve  Anadolu ......

Dünyada Tarih Yazıcılığı

Dünyada Tarih Yazıcılığının  Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir           İnsanın acı ve tatlı tecrübelerini gelecek nesillere aktarma ihtiyacı doğasında vardır. Bu bakımdan tarihçi, geçmişte yaşanmış olayları hafızalarda yeniden canlandıran kişidir. Fakat tarihçiler bunu yaparken kendilerine özgü bir yazım tarzını benimserler. Bu nedenle  geçmişten bu güne tarih yazıcılığının farklı türleri ortaya çıkmıştır. Hititlerde anal dediğimiz yıllıklar, Göktürk Kitabeleri (Orhun Yazıtları), Mısır hiyeroglifleri ya da dikilitaşlar tarih yazıcılığında karşımıza çıkan ilk örneklerdir. 1- Hikayeci Tarih Yazıcılığı          Tarih biliminin gelişmesinde ......

Tarihi Neden Öğreniyoruz ve Tarih Tekerrür Eder mi?

Tarih Bilimini Niçin Öğreniyoruz?           Mensubu olduğu çağı ve toplumu anlayamayan insan geleceğini doğru yönlendiremez. Geçmişin bilgisi olan tarih gelecek hakkında düşünmeyi de sağlar. Fen bilimlerinde, sosyal ve siyasi bilimlerde toplumun geçirdiği bütün tecrübeler ve bunların gelişme aşamaları tarih sayesinde takip edebilir. Tarih bugünü anlayabilmemiz ve ilerleyebilmemiz için geçmişe göz atmamızı sağlayan âdeta bir “dikiz aynası” işlevi görür. İnsanlığın yararına olan her bilim dalı ulaştığı son aşamaya nasıl geldiğini anlamak için tarihin bilgisine ihtiyaç duyar. Tarih Öğrenmenin Önemi ......

Tarihe Yardımcı Bilimler

Tarih Bilimine Yardımcı Olan Bilim Dalları            Tarihin konusu, insanlığın geçmişteki her çeşit faaliyeti olduğuna göre başvurulan kaynaklar da çeşitlilik gösterecektir. Tarihçinin bu kaynakları değerlendirebilmesi için her alanda uzman olması mümkün olmadığı gibi böyle bir gereklilik de yoktur. Bunun yerine tarih bilimi birçok bilimden faydalanır.             Tarihçi Braudel’e göre disiplinler arası çalışacak olan tarih; coğrafya, iktisat tarihi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji gibi birbirine yakın sosyal bilimler aracılığı ile hem geçmişi hem de bugünkü dünyayı ......
Yandex.Metrica