Kıta

Yalnız ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimine denir. En az iki en çok on iki beyitten oluşur. Dört beyite kadar olanları kıt’a, dörttten çok olanlarına kıt’a-ı kebire (büyük kıta) adı verilir.
Genellikle matla beyiti olmayan gazel biçimindedir.
xa/xa şeklinde uyaklanır.
Genellikle iki beyitten oluşur. Aruzun her kalı­bıyla yazılabilir. Kıt’a da şairin mahlası yer almaz.
Uyak düzeni (ab/ cb) biçimindedir. Beyitler ara­sında anlam bağıntısı vardır. Kıt’ada da genellikle felsefi ve toplumsal düşün­celer, yergi dile getirilir.
ÖRNEK KITA’
Sen oldun çevrine ey dil-şiken mahzun ben mahzun
Felek gülsün sevinsin şimdi sen mahzun ben mahzun
ölürsem görmeden millette ümîd ettiğim feyzi yazılsın
reng-i kabrimde vatan mahzun ben mahzun
NAMIK KEMAL

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir