Şarkı

Murabbadan doğmuş nazım biçimidir. Divan edebiyatına Türkler kazandırmıştır. Bestelenerek söylenmek için yazılır. Edebiyatımızda daha çok, XVII. yüzyıldan sonra görülür. Her bendin en kuvvetli olması gereken üçüncü mısrasına miyan ya da miyanhane adı verilir. Aşk, sevgili, ayrılık, içki gibi konularda yazılır.
Türk edebiyatında şarkının en güzel örneklerini Nedim vermiştir.

Bu tür murabbadan doğmuştur. Türkünün etkisiyle oluşmuştur. Bestelenmek amacıyla şairler tarafından yazılır. Bent sayısı üç ile beş arasında değişir. Uyak düzeni (abab/ cccb… ya da aaaa/ bbba..,) biçimindedir. Şarkılarda yinelenen dizeye nakarat denir. Murabbada çeşitli konular işlenebildiği halde, şarkıda yalnızca aşk ve güzellik konusu işlenir. Şarkılarda konuşma diline yakın yalın bir dil kullanılır. Şarkılarıyla tanınan en ünlü şairlerden biri Nedim‘dir.

 Divan şiirine Türklerin kazandırdığı bu nazım şekli bestelenmek için yazılmıştır. Şarkı halk edebiyatındaki türkü ve koşmadan esinlenerek oluş- turulmuş nazım şeklidir. Dörtlüklerle yazılan bu nazım şeklinin bentlerle yazılan şekilleri de vardır. Bent sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Bestelenmek için yazıldı- ğından bent sayısı fazla değildir. Şarkıların konusu genellikle “aşk, sevgili, eğ- lence, içki” gibi din dışı konulardır. Şarkıda her bendin üçüncü mısrasına miyan (orta) ya da miyanhane; sonda tekrarlanan mısraya da nakarat denir. Şarkının kafiye düzeni (aaaA, bbbA…) şeklindedir. Bu türün şüphesiz en büyük şairi Lale Devri şairi Nedim’dir. Şeyh Galip, Enderunlu Fazıl, Leyla Hanım, Şeref Hanım bu türün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Şarkı Örneği:

 Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâşâda
Gidelim serv-i revanim yürü Sadâbâd’a
İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim serv-i revanim yürü Sadâbâd’a

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
Mğ-i Tesnim içelim çeşme-i nev-peydâ’dan
Görelim âb-ı hayat aktığın ejderhâdan
Gidelim serv-i revanim yürü Sadâbâd’a
Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze edâ
İznin olursa eğer bir de Nedim-i şeydâ
Gayrı yârânı bu günlük edip ey şûh feda
Gidelim serv-i revanim yürü Sadâbâd’a

NEDİM

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir