Nasıl Yazar Olunur?

Nasıl Yazar Olabilirim

* Yazacağınız metnin türüne göre tema, konu, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirleyiniz.
* Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapınız.
• Konuyla ilgili okuma ve araştırma yapınız.
• Yazınızda kullanacağınız bilgi, gözlem, düşünce, duygu, izlenim ve deneyimlerle ilgili notlar çıkarınız; görsel, işitsel dokümanlar bulunuz veya hazırlayınız.
• Konuyla ilgili kaynaklara ulaşınız, Genel Ağ’ı doğru ve etkin kullanınız; not alma ve özetleme tekniklerinden yararlanınız.
• Kaynak kullanma ve alıntı yapmanın hukuki ve etik sorumluluğuna dikkat ediniz.
• Konuyu sınırlandırınız.
* Yazacağınız metni planlayınız.
* Metni türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazınız.
• Metni türüne göre birimlere, paragraflara, bölümlere ayırınız (Giriş-gelişme-sonuç / serim-düğüm-çözüm aşamalarına, olay örgüsüne dikkat ediniz.).
• Başlığı belirleyiniz ve gerekirse alt başlık / bölüm başlığı ve epigraf kullanınız.
• Araştırmaya ve ispatlamaya dayalı metinlerde kaynak ve dipnot gösterme şekline karar veriniz.
* Metni türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazınız.
• Türle ilgili anlatım teknikleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından uygun olanlarını kullanınız.
• Şiirde ahenk unsurlarından, imge ve söz sanatlarından yararlanınız.
• Metnin türüne göre terim, kavram, deyim, atasözü, ağız özellikleri kullanınız.
* İyi bir anlatımda bulunması gereken özellikleri (açıklık, akıcılık, duruluk, yalınlık vb.) dikkate alınız.
* Farklı cümle yapılarını ve türlerini (basit, birleşik, sıralı, bağlı, eksiltili, kurallı, devrik, olumlu, olumsuz cümle; isim, fiil, soru cümlesi) kullanınız.
* Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanınız.
• Metnin türüne göre metni tamamlayıcı / destekleyici unsurlar olarak resim, fotoğraf, grafik, çizim, veri tabloları, ses ve görüntü kayıtları vb. kullanınız.
* Yazdığınız metni gözden geçiriniz.
• Dil bilgisi, yazım ve noktalama bakımından kontrol ediniz.
• Açıklık, duruluk, akıcılık, yalınlık ve kelime tercihleri bakımından gözden geçiriniz.
• Birimler, paragraflar, bölümler, olay örgüsü / kurgu ve başlık gibi yapı ve şekil unsurları arasındaki anlam bağlantıları, tutarlılık, denge ve akış bakımından gözden geçiriniz.
• Metnin içeriğini ve üslubunu tür özellikleri bakımından gözden geçiriniz.
• Yazınızın okunaklılığını ve sayfa düzenini kontrol ediniz.
* Yazdığınız metni yüksek sesle okuma, panoda sergileme; elektronik ortamlarda, kitap, dergi ve gazetelerde yayımlama; yarışmalara katılma gibi yollarla başkalarıyla paylaşınız.
• Eleştirilere açık olunuz, gerekirse metin çerçevesinde eleştirileri cevaplayınız.
* Ürettiğiniz ve paylaştığınız metinlerin hukuki, ahlaki ve mesleki sorumluluğunu üstleniniz

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir