Etiket: Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Tragedya (Trajedi, Ağlatı)

Tragedya Nedir, Trajedi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Kendine özgü sıkı kuralları vardır. Seyircide kor­ku ve acıma gibi duygular uyandırır. Böylece ruhun tutkulardan temizlenmesi hedeflenir, ilk kez M.ö 6.yüzyılda Yunan edebiyatında görülmüştür. Tragedya, eski Yunan edebiyatının ve Latin edebiyatının taklit edildiği ve Klasisizmin etkili olduğu 17. yüzyılda, özellikle Fransa'da yeniden canlanmış ve 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Önemli Trajedi Sanatçıları Aiskhylos (MÖ. 525-456) Sophokles (MÖ. 495-406) Eski Yunan Edebiyatı: Euripidies (MÖ. 480-406) Pierre Corneille (1606-1684) Racine (1639-1690) Trajedinin özellikleri 1. Koro, trajedinin temel öğesidir. Halkı temsil eder, eyleme karışmaz. Kentin yaşlıları ......

Türk Tiyatrosu

Türk Tiyatrosu aslında, Türklerin Asya'da yaşadıkları dönemlerin bazı törenlerinde ilkel taklit gösterileriyle başlayan tiyatrodur. Türkler'in Anadolu'yu fethetmeleri, İstanbul'u almaları ve İstanbul’u başkent yapmaları ile tiyatro sanatının gelişmesi daha da hızlanmıştır. Türk Tiyatrosunun gelişmesiyle birlikte, tiyatromuz geleneksel tiyatro ve batı etkisi altında gelişen tiyatro olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Türk Tiyatrosunun Tarihi Gelişimi Tanzimat dönemi, Türk edebiyatı ve tiyatrosu için önemli bir dönemdir. Bu dönemde, Batı'nın etkisi altında kalan Osmanlı İmparatorluğu, modernleşme çabaları kapsamında edebiyat ve tiyatro alanlarında da yenilikler yapmaya başlamıştır. Tanzimat tiyatrosu, ......

Dram

Edebiyatta Dram Türü Nedir Ne Demektir Tiyatroda, "dram" terimi genellikle oyunun türünü ifade eder. Dram, tiyatroda ciddi ve duygusal konuların ele alındığı bir türdür. Genellikle trajik veya acı verici bir sonla biter ve izleyicileri düşündürür veya duygusal olarak etkiler. Bu tür, insan hayatının zorlukları, kişisel ilişkiler, aşk, kayıp, ölüm, yalnızlık, bağımlılık, hastalık, toplumsal sorunlar gibi konuları ele alır. Bu tür oyunlar genellikle gerçekçi, doğal ve duygusal bir dille yazılır ve karakterlerin iç dünyalarına odaklanır. Dram, tiyatro tarihinde önemli bir yer tutar ve ......

Ortaoyunu

Ortaoyunu Nedir Tanımı Hakkında Kısaca Bilgi Ortaoyunu, çevresi izleyicilerle kuşatılmış ve  sahne olarak kabul edilen bir alanda oynanan bir güldürü oyunudur. Bu oyun da birçok yönden Karagöz'e benzer. Bu oyun, genellikle kısa bir konuya dayalı, mizahi ve danslı bir tiyatro türüdür. Ortaoyunu, genellikle tek bir sahnede, ortada yer alan bir direk veya çember çevresinde oynanır. Ortaoyunu, genellikle iki ana karakter üzerine kuruludur: Kavuklu, kıvrak zekası ve mizah anlayışıyla bilinen bir tiplemeyken, Pişekar ise daha düşünceli ve iyi niyetli bir karakter olarak ......

Tiyatro

Tiyatro Nedir Tiyatro Hakkında Kısaca Özet Bilgi Tiyatro, sahnede canlı performansların sergilendiği, izleyicilerin önünde yapılan sanatsal bir etkinliktir. Genellikle bir senaryo veya oyun metni üzerine kurulu olan tiyatro eserleri, profesyonel ya da amatör oyuncular tarafından canlandırılır. Tiyatro, hem eğitim hem de eğlence amaçlı kullanılan bir sanat formudur. Tiyatro oyunları, insanların toplumsal, siyasi, tarihi ve psikolojik konuları ele alarak tartışmalarına ve anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, tiyatro, oyuncuların performans yeteneklerini geliştirmelerine, duygusal zekalarını artırmalarına ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.  Dünya çapında birçok kültürde ve ......

Komedya (Komedi, Güldürü)

Olayların, insanların, durumların gülünç yanları­nı ortaya koyan komedya, insanları güldürürken düşündürmeyi hedefler. Edebiyatta toplumsal bozukluklar, kişisel zaaflar komedi yoluyla ortaya konur. Komedya kelimesini Comos +Oidia kelimeleri meydana getirmiştir. Comos; halk, cümbüş vs.anlamına, Oidia ise ezgi anlamına gelir. Olayların ve insanların komik yanlarını ortaya koyan oyun türüne "komedya" denir. Bu tür de, tragedya gibi, şarap tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerden doğmuştur. İnsanların bir takım olaylar karşısında verdiği bazı tepkilerin ve duyguların tarihsel süreç içinde güncel yaşama yansıması komedyanın kaynağıdır. Komedya (Komedi ) Tiyatro ......

Siyasal Politik Tiyatro

Siyasal Anlamda Tiyatronun Özellikleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da halkın ilgisi politik konulara, siyasi içerikli mesajlara ve toplumsal sorunlara yönelir. Bu genel eğilim, tiyatroda da karşılık bulur ve sahne, siyasal konuların tartışıldığı, toplumsal sorunların sorgulandığı yer olur. Tiyatronun dili, politik bir söylemi, propagandayı önceler. Tiyatroda, seyirciyi istenen düşünce sürecine sokma temel amaç olarak görülür. Erwin Piscator (1893-1966), görüntüsel anlatım olanaklarını geliştirerek, biçimsel ve teknik yenilikler getirir. "politik tiyatro", "epik tiyatro", "belgesel tiyatro", "bütüncül (total) tiyatro" kavramlarını geliştirir. Siyasal amaçlı tiyatro düşüncesi, Bertolt ......

Romantik Tiyatro

Romantik Akımda Tiyatro Romantik akım, Klasik akımının etkisini yitirmesiyle 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkar ve 19. yüzyılın ilk yarısı boyunca tiyatroda parlak dönemini yaşar. Romantik tiyatro akımı, klasik tiyatronun akıl ve sağduyu bağlamında belirlediği kurallarına karşı çıkarak tanrısal gerçeğe ve insanın doğal özüne ışık tutmayı amaçlar. İnsanın kişiliğini bu gerçeklik içinde geliştirmeyi başlıca görev sayar. Romantik tiyatroda oyunda mantığın, aklın ön planda tutulmasından ziyade seyircinin oyundan duygusal, coşkusal olarak etkilenmesi amaçlanır. On sekizinci yüzyılda, tiyatroda klasik akım ön planda olmasına rağmen halk ......

Realist Akımda Tiyatro

Realist Akımda Tiyatro Anlayışı Romantik akımdan sonra (19. yüzyılın ikinci yarısında) tiyatroda realist (gerçekçi) akım etkisini gösterir. Edebi akımlar genelde daha önceki sanat anlayışlarına tepki olarak ortaya çıkar. Realizm akımı da romantizm akımına tepki olarak doğar. Romantizm sanatçıları toplumsal sorunlara gerçekçi bir şekilde yaklaşmadıkları için realistler toplum gerçeklerine eğilmek ve bunları bilimsel yolla İncelemek amacındadırlar. Realist tiyatronun en önemli özeliği sahnelenen oyunun gerçeği aratmayacak şekilde gösterilmesidir. Dekorda, kostümde aksesuarda gerçekçilik gözetilir. Sanayi Devrimi ile ekonomik ve toplumsal yaşamda büyük değişimler yaşanır. ......

Klasik Akımda Tiyatro

Klasik Akımda Tiyatro Anlayışı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa tiyatrosunda, klasisizm akımı (klasik akım) egemen olur. Klasisizm, 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkar. Bu dönemde tiyatro, Hristiyan dünya görüşünü benimser ve bu dünya görüşü ile krallık değer yargılarını sanatsal bütünlük içinde bir araya getirir. Antik Yunan ve Latin eserlerine dönen, onlardan esinlenen ve örnekler alan klasisizm sanatçıları, aynı zamanda tiyatroya dair düşüncelerini de ortaya koyarlar. Klasik tiyatro anlayışında iki ana kaynak, Aristoteles Poetika ve Descartes'tır. Klasisizm akımı, akıl ve sağduyuya dayanır. Akla ve ......

Eski Roma Döneminde Tiyatro

Roma Döneminde Tiyatro ve Tiyatro Eserleri, Sanatçıları Roma'da sanatın, kuramsal sorunlarından ziyade teknikleri, eğitim ve öğretimi üzerinde durulur. Bu dönemde daha çok sanatın topluma karşı görevi önemlidir. Roma döneminde tiyatro sanatı ile ilgili en önemli eser, Horatius'un Ars Poetika'sidir. Bu eserde de tiyatronun eğitici işlevi üzerinde durulur. Romalı tiyatro eleştirmenleri ve kuramcıları, Yunan kuramcılarının görüşlerine yeni bir şey katamaz, sadece kendi çağlarının oyunlarını eleştirip yöntem ve biçim bilgisi üzerinde dururlar. Roma sanatı başlangıçta Yunan sanatının devamı olur. Daha sonra geniş bir ......

Rönesans Döneminde Tiyatro

Rönesans Tiyatrosu Orta Çağ'da tiyatro gösterileri yasaklandığı için tiyatro ile ilgili düşünce de gelişmez. Rönesansla birlikte her türlü sanat olayı gibi tiyatroya dair düşünceler de tartışılır. Rönesans Döneminde Tiyatronun Özellikleri Tiyatro okunmak için değil, oynanmak içindir. Tiyatro gösterilerinin yasaklandığı Orta Çağ'da tiyatro metinleri, yalnızca şiir şeklinde okuma parçaları olarak değerlendirilir. Trissino, Poetika (1529) adlı eserinde tiyatronun okunmak için değil oynanmak için olduğunu anımsatır. Tiyatroda gerçeğe benzerlik gözetilmelidir. Örneğin, Vida, Dearte Poetika (1527)'sında şairin ilk işinin doğayı gözlemlemek, onu taklit etmek olduğunu ifade ......

Tiyatro Türleri

Tiyatro türlerini ilk sınıflandıran kişi Aristoteles'tir. Aristoteles Poetika adlı eserinde komedya ve tragedyadan ilk kez bahsetmiştir. Tarihsel gelişim süreci içinde tiyatroyu üç bölümde inceleyebiliriz: 1. Tragedya (Trajedi) 2. Komedya (Komedi) 3.Dram Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki başlıklara göz atınız. ...

Tiyatro Biçimleri

  Tiyatro türünün başlıca biçimleri şunlardır: a) Benzetmeci Tiyatro : Sahnede gösterilenlerin gerçek yaşamdan farklı olmadığını anlatan tiyatro eserleri, benzetmeci tiyatronun örnekleridir. Bu tür tiyatronun amacı, seyircileri sahnede gördüklerinin bir oyun olmadığı, yaşamlarından bir kesit olduğu düşüncesine götürmektir. Benzetmeci tiyatro, seyirciyi böylece yanıltmak ister. Oyuncular, sahnede rol yaparken sanki hiç seyirci yokmuş gibi davranırlar. Oyunun bitiminde de ortada gözükmeyerek seyircide uyandırdıkları etkinin sürüp gitmesini düşünürler. b) Göstermeci Tiyatro : Bu tiyatro biçimi benzetmeci tiyatroya karşıt bir anlayışla geliştirilmiştir. Göstermeci tiyatroda sahnede gösterilenlere aldanmamak gerektiği, bunun ......

Tiyatronun Öğeleri

Bir tiyatro eserinde iki temel öğe vardır: a) Tiyatroda Olay: Her tiyatro eserinde bir olay ya da olaylar zinciri vardır. Bu olaylar eyleme dönüşmüş tutkular, özlemler, düşler ve isteklerdir. Her oyunda dramatik eylem, bir anadüşünceye, bir duyguya dayanır. Sözgelimi, Shakespeare'nin Kral Lear adlı tiyatro eserindeki olaylarla okuyucuya iletilmek istenen düşünce şudur: "Güzel ve parlak sözlere inanış, körü körüne güven, en güçlü kişileri bile yıkıma götürür." Oyunda, Kral Lear kızlarının yaldızlı sözlerine inanarak onlarla iktidarı paylaşır. Kızları da devleti ele geçirince babalarını saraydan kovarlar. ......
Yandex.Metrica