Etiket: Eski Türk Edebiyatı

Divan Edebiyatında Kullanılan Nazım Türleri ve Nazım Biçimleri

Divan Edebiyatında Kullanılan Nazım Türleri ve Nazım Biçimleri XII. yüzyıldan başlayarak Orta Asya’da ve XIII. Yüzyıldan sonra da Anadolu’da ve bütün Osmanlı topraklarında gelişen İslami-Türk edebiyatı olan divan edebiyatı, nesir ve nazım olarak ikiye ayrılır. Bu edebiyatın, nazım ağırlıklı olduğu, kolayca görülür. Divan şairlerinin mesnevi dışındaki şiirlerini topladıkları kitapları, “divan” adını taşır ve bu sebeple […]...

Divan Şiirinin Kaynakları

Divan Şiirinin Tarihten Günümüze Kaynakları Bu kaynakların başlıcaları, şunlardır: l. Kur’an 2. Hadis, 3. Peygamber ve Evliya hikaye ve menkıbeleri, 4. Tasavvuf, 5. Şehname (Şehname), 6. Yerli malzemeler, 7. Arap ve Acem anonim hikayeleri, 8. Hikmet, san’at ve ilim sahibi batılı ve doğulu şahsiyetler. Kur’ân: 114 sûredir. Muazzam bir dili ve ulaşılmaz bir ahengi vardır. Her […]...

Divan Şiirinde İşlenen Konular

Divan Şiirinde İşlenen Konular Temalar Nelerdir Divan şiiri, döneminin zevklerini, sanat anlayışını, inançlarını, hayata bakışlarını ve bilgilerini yansıtır. Ne var ki, Divan şairlerinin gerçek yaşamı anlattığına pek rastlanmaz. Kendisini sürekli acı çeken bir âşık olarak anlatan Divan şairi, sevgilisini ay gibi yuvarlak yüzlü bir güzel olarak betimler. Sevgili hem ay, hem de güneştir. Divan şiirinde […]...

Divan Edebiyatında İşlenen Kavramlar, Motifler ve Temalar 

Divan Edebiyatında Öne Çıkan Kavram, Motif ve Temalar  Bunlara, birkaç örnek vereceğiz: l. Gül ve Bülbül: Gül, güzelliği temsil eder. Aşığın sembolü olan bülbülü kendine bağlar; dikenleriyle yani verdiği ıstıraplarla onu üzer, kıvrandırır. Gül, aynı zamanda Hz. Muhammed (sav)’in yüzünü sembolize eder. 2. Dünya: Bir cîfe (leş), bir yüzüne bakılmaz iğrençlikte kocakarıdır. Dünya malı toplamanın […]...

Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi

Divan Şiiri Hakkında: Bu şiirin kökleri, İslam öncesi Arap şiirine dayanır. İslami bir edebiyat olarak ise Arap-Fars ve Türk dilinin katkılarıyla asırlarca gelişmiş, derinleşmiştir. 7. Yüzyılda Müslüman olan Farslar, Arapçadan ve Arap edebiyatından etkilenerek Arapça eserler vermeye başladılar. 1020’de Firdevsi’nin yazdığı Şehnâme adlı milli Fars destanı, Farsçanın edebiyat dili olarak kullanımını sağladı. Firdevsi “Son otuz […]...

İslamiyet Öncesi Yazılı Türk Edebiyatı ve Özellikleri

Yazılı Türk Edebiyatı: VIII. yüzyılda başlayıp X. yüzyıla kadar sürer. Türk edebiyatına ait en eski yazılı belge, Yenisey Yazıtları’dır. Yazılı belge olmaktan öte edebi bir değeri yoktur. Asıl önemli belgeler VIII. yüzyılda yazılan Göktürk Yazıtları’dır. İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Özellikleri > Orhun Yazıtları, Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Göktürk alfabesi 38 harftir. > Bu dönemde hem dini […]...

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, milattan önceki yıllardan başlayarak Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği XI. yüzyıla kadar süren bir edebiyattır. Bu uzun dönemin, Göktürkler’e ait anıtların (Orhun Abideleri) ortaya konduğu MS VIII. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır. Ayrıca islam tarihi kategorimizi de inceleyebilirsiniz. Başlangıcı bilinmeyen bu dönem, II. yüzyıla ka­dar sürmüştür. Bu dönemdeki […]...

Kıta

Yalnız ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimine denir. En az iki en çok on iki beyitten oluşur. Dört beyite kadar olanları kıt’a, dörttten çok olanlarına kıt’a-ı kebire (büyük kıta) adı verilir. Genellikle matla beyiti olmayan gazel biçimindedir. xa/xa şeklinde uyaklanır. Genellikle iki beyitten oluşur. Aruzun her kalı­bıyla yazılabilir. Kıt’a da şairin […]...