Etiket: Eski Türk Edebiyatı

Divan Edebiyatında İşlenen Kavramlar, Motifler ve Temalar 

Divan Edebiyatında Öne Çıkan Kavram, Motif ve Temalar  Bunlara, birkaç örnek vereceğiz: l. Gül ve Bülbül: Gül, güzelliği temsil eder. Aşığın sembolü olan bülbülü kendine bağlar; dikenleriyle yani verdiği ıstıraplarla onu üzer, kıvrandırır. Gül, aynı zamanda Hz. Muhammed (sav)’in yüzünü sembolize eder. 2. Dünya: Bir cîfe (leş), bir yüzüne bakılmaz iğrençlikte kocakarıdır. Dünya malı toplamanın sonu yoktur. Her şeyin hakiki sahibi, ancak Allah’tır. Dünya bir konak’tır. Bu konak yerinden hareket eden develerin çıngırakları, o konak yerinde oturanlara (yaşayan insanlara) yolculuk sırasının kendilerine de ......

Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi

Divan Şiiri Hakkında: Bu şiirin kökleri, İslam öncesi Arap şiirine dayanır. İslami bir edebiyat olarak ise Arap-Fars ve Türk dilinin katkılarıyla asırlarca gelişmiş, derinleşmiştir. 7. Yüzyılda Müslüman olan Farslar, Arapçadan ve Arap edebiyatından etkilenerek Arapça eserler vermeye başladılar. 1020’de Firdevsi’nin yazdığı Şehnâme adlı milli Fars destanı, Farsçanın edebiyat dili olarak kullanımını sağladı. Firdevsi “Son otuz yılda çok zahmet çektim; ama bu Farsça ile Acem milletini dirilttim.” diyor. Böylece Arap edebiyatından ilham alan İslami Acem edebiyatı doğdu ve XV. Asır sonlarına kadar, klâsik Acem ......

İslamiyet Öncesi Yazılı Türk Edebiyatı ve Özellikleri

Yazılı Türk Edebiyatı: VIII. yüzyılda başlayıp X. yüzyıla kadar sürer. Türk edebiyatına ait en eski yazılı belge, Yenisey Yazıtları’dır. Yazılı belge olmaktan öte edebi bir değeri yoktur. Asıl önemli belgeler VIII. yüzyılda yazılan Göktürk Yazıtları’dır. İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Özellikleri > Orhun Yazıtları, Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Göktürk alfabesi 38 harftir. > Bu dönemde hem dini hem de din dışı ürünler verilmiştir. > Şiirler, hece ölçüsüyle oluşturulmuş; dörtlükler halinde yazılmıştır. > Göktürkçe ile yazılan ürünlerin dili yabancı etkilerden uzaktır. Uygurca eserlerde ise yabancı etkiler görülür. > Bu ......

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, milattan önceki yıllardan başlayarak Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği XI. yüzyıla kadar süren bir edebiyattır. Bu uzun dönemin, Göktürkler’e ait anıtların (Orhun Abideleri) ortaya konduğu MS VIII. yüzyıla kadar olan bölümü sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılır. Ayrıca islam tarihi kategorimizi de inceleyebilirsiniz. Başlangıcı bilinmeyen bu dönem, II. yüzyıla ka­dar sürmüştür. Bu dönemdeki Türkler göçebe bir yaşam biçimi­ne sahipti. Toplumsal ve ekonomik farklılaşmalar henüz ortaya çıkmamıştı. Bu ortaklaşmacı yaşam biçiminin yansımalarını sanat ürünlerini de görürüz. Türkler önceleri Şamanizm dininin ......

Kıta

Yalnız ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimine denir. En az iki en çok on iki beyitten oluşur. Dört beyite kadar olanları kıt’a, dörttten çok olanlarına kıt’a-ı kebire (büyük kıta) adı verilir. Genellikle matla beyiti olmayan gazel biçimindedir. xa/xa şeklinde uyaklanır. Genellikle iki beyitten oluşur. Aruzun her kalı­bıyla yazılabilir. Kıt'a da şairin mahlası yer almaz. Uyak düzeni (ab/ cb) biçimindedir. Beyitler ara­sında anlam bağıntısı vardır. Kıt'ada da genellikle felsefi ve toplumsal düşün­celer, yergi dile getirilir. ÖRNEK KITA' Sen oldun çevrine ey dil-şiken mahzun ......
Yandex.Metrica