Etiket: Dil Tarihi

Dilin Özellikleri

Dilin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilimsel açıdan dilin özelliklerini değerlendirdiğimizde dilin nitelikleri hakkında öncelik sıralaması olmaksızın birkaç önemli hususu vurgulayabiliriz: 1. Dil, bir sistemdir: Dil, konuşma ve dinleme gibi işlevleri yerine getirmek üzere birbirleriyle bağlantılı alt sistemleri içeren bir bütündür. Ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi (cümlenin ögeleri), anlam bilgisi gibi unsurların entegre bir şekilde […]...

Dil – Millet Bağlantısı ve İlişkisi

Dil – Millet Bağlantısı ve İlişkisi Dil, sosyal bir varlık ve belirli toplumların anlaşma aracı olarak tanımlanınca da, bir ulusu ulus yapan öğelerin başında gelir. Çünkü, bir toplumun ulus niteliğini kazanabilmesi, her şeyden önce o ulusa özgü bir dilin varlığı iledir. Dil bir ulusun duygu ve düşünce tarzı, tarihi ve toplum hayatı ile birlikte yürüdüğünden, […]...

Doğu Lehçesi (Hakaniye Türkçesi)

Doğu Türkçesi (Hakaniye Lehçesi – Türkçesi)       Cengiz Han’ın 1227 yılında ölümünden sonra, İmparatorluk dört oğlu arasında taksim edilmiştir. Bu taksimde ikinci oğlu Çağatay’a Türkistan toprakları düşmüştür. Önceleri merkezî otoriteye önem verilmesine rağmen ilk nesilden sonra Cengiz topraklarında bağımsız devletler oluşmaya başlamıştır. Bunlardan biri de, Çağatay’ın torunu Kara Hülagü’nün (1242-1246) kurduğu Çağatay Hanlığı’dır. Çağatay […]...

Eski Anadolu Türkçesi ve Eserleri

Eski Anadolu Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi Eski Anadolu Türkçesi (EAT), Türk dili tarihinde önemli bir yere sahip olan bir dönemdir. Bu dönem, 13. yüzyıldan 16. yüzyıl sonlarına kadar Türk dili üzerindeki en etkili dönemlerden biridir. Eski Anadolu Türkçesi, Türk dilinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır ve bugün Türk dili üzerindeki etkisi hala devam etmektedir. […]...

Dillerin Doğuşu ile İlgili Kuramlar

Dillerin (Konuşmanın) Doğuşu Dil, insanların iletişim kurmak için kullandığı bir araçtır. Dillerin doğuşu, insanlığın tarihi kadar eski bir konudur. Ancak, bu konuda net bir tarih vermek zordur, çünkü dilin ortaya çıkışı ve evrimi, araştırmacılar tarafından hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, dilbilimciler, dilin evriminin, insan türünün gelişimiyle yakından ilişkili olduğunu ve insanların toplumsal ve kültürel gelişimlerinin […]...

Türk Dilinin Dönemleri

Türkçe’nin Tarih İçindeki Dönemleri Türk dili üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiş ve dilin evrimi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Türk dili, tarihi süreç içinde birçok değişim ve dönüşüm geçirmiştir ve bu dönemler çeşitli özellikleriyle kendini göstermektedir. 1. Altay  Dil Birliği Dönemi: ( Ana Altayca Dönemi: MÖ. 5. Yüzyıl)         Altay dil […]...

Yapısına Göre Diller

Yapılarına Göre Diller Dilbilimde, dillerin yapısal özelliklerine göre çeşitleri sınıflandırılabilir. Bu yapısal özellikler, bir dilin sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözdizimini içerir. İzole diller: İzole diller, diğer dillerle dil ailesi veya ortak bir kök paylaşmayan ve başka dillerle doğrudan ilişkisi olmayan dillerdir. Bu nedenle, dilbilimciler tarafından izole olarak sınıflandırılırlar. Örnek olarak, Baskça, Kafkas dilleri ve Eskimo-Aleut dilleri […]...

Göktürkçe

Köktürkçe (Göktürkçe) Ortaya Çıkışı Tarihi Göktürkçe, Türk dillerinin en eski yazılı örneği olarak bilinir ve 8. yüzyılda Orta Asya’da Göktürk Kağanlığı döneminde kullanılmıştır. Göktürkçe, Türk tarihindeki önemi ve etkisi nedeniyle Türk dili ve kültürü için önemli bir kaynaktır. İşte Göktürkçe’nin ortaya çıkışı hakkında detaylı bilgi: Göktürkler ve Kağanlık Dönemi Göktürkler, Türk boylarından biridir ve Orta […]...

Dil Bilgisinin Alt Bilim Dalları ve Bölümleri

Dil Bilgisinin Alt Bilim Dalları ve Bölümleri Dilbilim, dilin yapısını, kullanımını ve kökenini inceleyen bir disiplindir. Dilbilim, alt alanları olan birçok farklı alt disipline ayrılır. Dil bilgisinin alt bilim dallarından bazıları şunlardır: Sözdizim: Dilin yapısını inceleyen bir alt disiplindir. Sözdizim, sözcüklerin bir araya gelerek cümleleri oluşturduğu şekildeki yapısal ilişkileri inceler. Morfoloji: Dilin sözcük yapılarını inceleyen […]...

Dil

Dil nedir? Dilin Tanımı Hakkında Geniş Detaylı Bilgi        Dil, insanların isteklerini ve dertlerini anlatmak için kullandıkları işaretler sistemidir. İnsanların anlaşmasını sağlayan dilin, bir geniş bir de dar anlamı vardır. Geniş anlamıyla dil insanların anlaşmasını çeşitli yönlerle sağlayan bir sistemdir. Dış yön ve iç yön gibidir dil. Dış yönü; koklanan işitilen, bilinen, anlaşılan […]...

Dil Aileleri

Dil Ailelerine Göre Dillerin Sınıflandırılması: Aralarındaki ilgilere göre yeryüzündeki belli başlı dünya dil aileleri şunlardır: 1) Hint Avrupa Dilleri Ailesi Hint-Avrupa dilleri: Dünyada en çok konuşulan dil ailesidir. Ve yüzlerce şivesi ve gurubu vardır. Üç milyara yakın insan bu dili ailesinde anlaşmayı sağlamaktadırlar. Günümüz dünyasında en çok konuşulan 20 dilin 12 tanesi bu dil ailesinin […]...

Batı lehçesi (Oğuzca)

Anadolu Türkler tarafından fethedildikten sonra bir bilim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Moğol istilasından kaçan şeyh ve dervişlerin Anadolu’ya gelmeleri de tasavvuf akımının burada kökleşmesini sağlamıştır. Bu dönemde Türk dili sadece hakin ve ordunun dili olmaktan çıkmış, resmi dil ve edebi dil konumuna yükselmiş, 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan […]...

Ön Türkçe

Ön Türkçe Dönemi Hakkında Kısaca Özet Bilgi      Milattan sonra 8. yüzyılda taşa yazılmış olan Orhun Kitabeleri (Köktürk Yazıtları) Türk dilinin ilk yazılı metinleridir. İlk metinler olması sebebiyle bu metinlerin diline Eski Türkçe adı verilmektedir. Elbette Türkçenin geçmişi Eski Türkçe dönemiyle sınırlandırılamaz, şüphesiz daha önceki çağlarda da bu dil vardı. Ancak, elimizde daha önceki […]...

Karahanlı Türkçesi

Karahanlı Tarihi Hakkında Kısaca Özet Bilgi        Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra Orta Asya’nın doğusundaki yani Doğu Türkistan’daki boşluk, bu bölgede yaşayan Karluklarla beraber Yağma, Çiğil ve Tohsı gibi Türk boylarının da göç etmelerine neden olmuştur. Göçen bu Türk boyları Tarım Havzası’nın batısına, Kâşgar ve civarına yerleşmişlerdir. Buradaki Türk boylarının dağınıklığı bir süre daha […]...

Dilin Türleri ve Alt Birimleri

Genel Olarak Dilin Türleri ve Alt Birimleri a- Ana Dili:          İnsanın başlangıçta annesinden ve doğup büyüdüğü aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden öğrendiği dildir. Bu dil, bir insanın bilinç altına iner ve onun, kişilerle, toplum arasındaki ilişkilerinde en güçlü bağı oluşturur. b) Ana Dil:       Ses ve şekil […]...

Dilin Toplum Hayatındaki Yeri

Dilim Toplumsal Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi      Dil, tek bir insan varlığının çokluğu kadar toplum yaşayışının da ayrılmaz bir parçasıdır, insanlar tek başlarına değil de toplum halinde yaşadıklarında uzun bir zaman içinde o toplumu oluşturan fertlerin ortaklaşa katkıları ile biçimlenir. Bu niteliği ile de sosyal bir varlık durumundadır. Her toplumun kendi özünden gelen bir […]...

Dil Öğreniminde Göz Önünde Bulunması Gereken İlkeler

Dil Öğrenimi Nasıl Gerçekleştirilir ?       Dil öğretiminde çocuğun dili, (dil kapasitesi) çıkış noktası olarak alın malıdır. Bu kapasite, çocuğun çevresi, ilgileri, ihtiyaçları ile sınırlıdır. Eğitim bu kapasiteyi geliştirir.       Dil çalışmaları, konuşma, dinlemeyi, dinleme – anlamayı, anlama- öz ve yazıya dönüştürmeyi gerektirir. Dil dersinin bilgi dersi olmadığı, beceri ve alışkanlık […]...

Uygurca

Uygurca (Uygur Türkçesi) Hakkında Kısaca Özet Bilgi     Uygurca genel olarak Köktürkçe’nin devamı olarak görülmekle birlikte aşağıda belirtileceği gibi bazı noktalarda Köktürkçe‘den ayrılır.    11. yüzyıla kadar devam etmiştir. Eski Uygurca, Göktürkçeden sonra Uygur Devleti tarafından resmî devlet dili olmuştur. Türkler, özellikle ticari hayatın da etkisiyle eski bir İrani kavim olan Soğdlularla etkileşim içinde […]...