Türkçede Ses Değişmeleri

başlıca ses değişmeleri şunlardır:
1 – e  > değişmesi: Fazla değildir. Bu değişim ilk hecede görülür;

 • eyü >evi > iyi,
 • geymek >giymek,
 • eşitmek > işitmek gibi.

2- i > e değişmesi; Bu değişme oldukça fazladır. Bu değişme ilk hecede görülür;

 • ilçi > elçi,
 • irmek > ermek,
 • gice > gece,
 • virmek > vermek,
 • yjr >yer gibi.

3- ı > i değişimi: Azdır;

 • daki > takı > dahi,
 • kanı > hani…gibi.

4- u > i ve “ı” değişimi; çok azdır,

 • uşdu > işte,
 • uçun > için,
 • uşbu > işbu,
 • yazuk > yazık,
 • yulduz > yıldız… gibi.

5-  ü > i değişimi: Pek azdır;

 • degül > değil,
 • tüp > dip,
 • bütmek > bitmekmek,
 • püre > pire… gibi.

6-  b > p değişimi çok azdır. Bu değişim kelimelerin başında görülür;

 • bıngar > pınar,
 • bars > pars,
 • barmak > parmak,
 • bis > pis,
 • bek > pek… gibi.

7-  b > v değişimi: Azdır;

 • bar > var,
 • birmek > vermek,
 • yabız > yavuz.

8- b > m değişmesi: Azeri ağzında görülür;
ben > men,
bin > min…gibi.
9- k > g değişimi: Çoktur. Bu değişim kelimelerin başında görülür;

 • körmek > görmek,
 • kök > gök,
 • köğüz > göğüs,
 • keyik > geyik,
 • kelmek > gelmek,
 • kün > gün,
 • köç > göç… gibi.

10- g > ğ (v) değişimi kelime içinde ve sonunda görülür;

 • beg > bey,
 • edgi > eğdi,
 • degül > değil,
 • diğer > diğer… gibi.

11- ğ > v değişimi, çok fazladır;
guğercin > güvercin,
kılağuz > kılavuz
tağuk > tavuk,
koğan > kovan,
koğalamak > kovalamak,
oğunç > övünç… gibi.
12- k > h değişimi azdır;

 • katun > hatun,
 • daki > dahi,
 • kangı > hangi,
 • kalı > halı,
 • ayak > ayah,
 • kan > han… gibi.

13- m > b değişimi fazlacadır;

 • men > ben, 
 • min > bin,
 • muncuk > boncuk,
 • munda > bunda,
 • mengiz > beniz,
 • bere > bire.

14- t > d değişimi, bu değişim fazladır. Kelime başlarında görülür;

 • tal > dal,
 • tamar > damar,
 • tağ > dağ,
 • teğmek > değmek,
 • tavar > davar… gibi>

15-  d > t değişiminde fazla olan bir değişimdir. Kelime başında görülür;

 • dapa > tepe,
 • danuk > tanık,
 • dahil > tahıl,
 • daş > taş,
 • dutmak > tutmak,
 • dürlü > türlü… gibi.

16- n > m değişimi pek azdır,

 • konşu > komşu,
 • tunguz > domuz,
 • kaymana > kaynana.

Bu değişim benzetme yolu ile, yabancı kelimelerde görülür;’ tenbel > tembel, çenber > çember, tenbih> tembih,cünbüş > cümbüş-‘…gibi
Buruda b’nin oynadığı role dikkat etmelidir. Dudak sessizi olan ‘b’ kendinden önceki diş sessizi olan n’ yi geniş bir dudak sessizi olan m ye çevirmek suretiyle benzeşmeyi sağlamaktadır.
17- Yukarıdaki ses değişmelerinde görüldüğü gibi dil devrelerinde sesler zaman zaman değişmektedir. Bazı değişmeler geriye doğruda olabilir, d > t değişmesinde gördüğümüz gibidir. Bugün kelime başında gördüğümüz d’ler eski Türkçe “t” idi. Sonradan Batı Türkçesinde bu ‘t’ler “d” sonrada “t” ye dönmüştür.
18- Yukarıdaki ses değişmeleri önemli değişmelerdir. Bunlardan başka, bugün bir de kurala bağlı bulunan ses değişimleri vardır. Bu değişmelerden yaygın olanlar üç tanedir.
a) Bir fiil kök ve gövdesinin sonundaki geniş-düz sesli (a-e) üzerine -yor şimdiki zaman eki gelirse, geniş-düz sesliler değişerek darlaşarak ı-i-u-ü olurlar;

 • korkma-yor değil korkmu-yor,
 • üfleyor değil üflüyor… gibi.

b) Belirtilen görevinde bulunan bir kelimeye ile edatı birleşip yazıldığı zaman, belirtilen eki olan ı,i,u,u‘ler daima i ye ve “ile” edatının başındaki i de y’ye çevrilir;

 • (evin) kapı ile kapısiyle,
 • korkusu ile > korkusuyle,
 • ağacı ile > ağaciyle… gibi.

c) Sonu sesli ile biten kelimeye ‘-idi-imiş-ise-iken’ ek fiilleri veya ile edatı birleşik yazıldığı zaman bu ek eylemlerin ve edatın başındaki i’ler boğulup “y”ye çevrilirler,

 • kapı-idi > kapıydı
 • bahçe-imiş > bahçeymiş
 • odada ise >odadaysa,
 • sokakta-iken > sokaktayken,
 • iğne-ile > iğneyle… gibi.

Bu değişimler Batı Lehçesinin yazı ve konuşma dilinde görülen genel değişmelerdir. Bunlar dışında başka değişmeler olması mümkündür.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir