2024 MSÜ Türkçe Soruları

2024 MSÜ Türkçe Soruları Cevapları Çözümleri

Neden resim yapmadığını, şarkı söylemediğini açıklayabilecek sözcük yoktu. Edebi bir ürün ortaya koyabilmek için gerekli kelime hazinesi ya da bakış açısına kabiliyeti olduğu da muğlaktı. Aslında şiir yazmaktan başka bir istek taşımıyordu.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır?

A) Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi)

B) Ünsüz Değişimi (Ünsü Yumuşaması)

C) Ünsüz Düşmesi

D) Ünlü Daralması

E) Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)

Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. (I) Öyküleri, genellikle (II) bunalımları ve çeşitli (III) koşulları ele alırken, karakterlerini ustalıkla şekillendirerek okuyucuya yalın bir dille derin düşünceler sunar. Seyfettin’in eserlerinde, sıradan (IV) kimseleri ve olağan (V) kişileri merkeze alması, onun hikayelerini evrensel bir boyuta taşır. Sadece o dönemin koşullarını değil, insan doğasının genelini de yansıtan eserleri, edebiyatımızın değerli birer parçasıdır.

Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerden kaçıncısı gösterme hal eki (yükleme / belirtme durum eki) almamıştır?

A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.          E) V.

  1. Osmanlı Devleti, tarih boyunca birçok dönüşüm geçirmiş büyük bir imparatorluktur. (I) Batılılaşma serüveni, Osmanlı’nın son dönemlerinde öne çıkan önemli bir süreçtir. Bu süreçte, modernleşme çabaları kapsamında kentlerdeki görkemli yapılar arasında batılı tarzda (II) saat kuleleri inşa edilmiştir. Bu saat kuleleri, Osmanlı’nın batıya açılan penceresi olmuş, modernitenin sembolü haline gelmiştir. Ancak, bu değişim sadece (III) kent merkezlerini değil, (IV) Anadolu şehirlerini de etkilemiştir. Anadolu şehirlerinde de (V) yapıların çoğu, Batı etkisiyle şekillenmiş ve Osmanlı mimarisinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu yapılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun batıyla olan etkileşimini ve dönüşümünü gözler önüne sermektedir.

Bu metinde geçen ad tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.          E) V.

Kitapseverlerin okumakta en çok güçlük çektiği beş kitap arasında bulunan Sineklerin Tanrısı, üslubunun değişik olmasından okurları cezbediyor.

Yukardaki tümcenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde “doğru sırayla” verilmiştir?

A) Öznezarf tümlecidolaylı tümleçyüklem

B) Belirtisiz nesne – zarf tümleci – belirtili nesne – yüklem

C) Özne- zarf tümleci – belirtili nesne – yüklem

D) Yer tamlayıcısı – özne – belirtili nesne – yüklem

E) Belirtisiz nesne – zarf tümleci – özne – yüklem

Gökyüzü, (I) binlerce senelik bir tarihin yükünü taşıyarak (II) iki yanı sonsuzluğa uzanan bir manzara sunar. (III) Deniz tarafından sarılmış bir sahil kasabasında, (IV) hafif ama serin bahar rüzgarı, sahil boyunca yayılırken insanın ruhunu huzur ve özlemle doldurur. Bu manzara, gözleri uzaklara (V) kadar götürürken, insanı zamandan ve mekândan bağımsız bir hâle getirir.

Yukarıdaki metinde altı çizili kelimeler “görev bakımından” eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.          E) V.

Onun neşeli gülümsemesi, çevresindekiler için bir simge (I) olmuş neredeyse. Bu gülümseme, onun kişiliğini ve çevresini güzel (II) kılmış, herkesin yüzünde samimi bir tebessüm oluşturmuştu. Ancak, bu kadar değerli ve zor (III) bulunur bir şeyin korunması gerekiyordu. Bu nedenle, her zaman gözetim altında (IV) tutulmuş, onun saflığı ve içtenliği dış dünyanın etkilerinden korunmuştu. Herkesin beklediği an, onun (V) gelmesi ile adeta bir kutlama havası yaratıyordu.

Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerden hangileri eylemsi (fiilimsi) dir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve III.      D) II. ve IV.      E) III. ve V.

Doğa, (I) akıntılara karşı koyarak varlığını sürdürüyor. İnsan eliyle kirletilmeye terk edilen (II) çöplükleri, doğanın kendi dengesiyle temizleme sürecine giriyor. Binlerce yıl boyunca (III) adlandırılan dağlar, nehirler ve ormanlar, doğanın özgün kimliğini yansıtırken, insan müdahalesiyle kirletilme riski altındalar. Ancak doğanın gücü, (IV) yüzlerce yıllık mücadeleyle bile onu yeniden canlandırmak ve eski ihtişamına kavuşturmak için çabalıyor. İnsanların doğaya olan saygısı ve koruma çabaları, bu muazzam güzellikleri gelecek nesillere (V) kirletmeden aktarabilmek için kritik bir öneme sahip.

Bu metindeki altı çizili kelimelerden hangisinin kökünün türü farklıdır?

A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.          E) V.

2024 MSÜ Türkçe Soruları Cevapları ve Çözümleri

Türkçemizde birleşik eylemlerden yardımcı eylemle (et, ol, kıl ve eyle) kurulanlar yazılırken ilk sözcükte herhangi bir ses düşmesi ya da türemesi meydana gelmişse o bu birleşik eylemler bitişik; herhangi bir türeme ya da düşme yok ise ayrı yazılır.

Bu açıklamadan yola çıkılarak aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Hayat bazen bizi terkettiğinde, içimizdeki gücü bulmalı ve yeniden başlamalıyız.

B) Geçmişin hatıraları defnedilmiş olsa da, onların izleri hala yaşamımızın her alanında var.

C) Yolda kaybolmuş hissettiğimizde, içimizdeki pusulayı takip etmeliyiz.

D) Sanatçı, doğanın güzelliklerini resmetmeye adanmıştı.

E) Zamanı en değerli hazine olarak görenler günlerini iyiliğe vakfeder.

“Garip” ve “Yenisi” adlı şiir kitapları, Orhan Veli‘nin edebi mirasında özel bir yere sahiptir. Bu iki (I) eserde Türk edebiyatının önemli kilometre taşlarından biridir. Bu şiir kitaplarında, farklı (II) temalar da işlenmiştir. Orhan Veli’nin özgün üslubuyla yazılmış olan bu (III) şiirlerde, aşk, özlem, doğa ve toplumsal eleştiri gibi çeşitli temalara yer verilmiştir. Bugün pek çok edebi çalışmada Orhan Veli’nin bu şiirlerinden (IV) yararlanıldığının da altını çizmek gerekir. Bu şiirler Türk edebiyatının önemli dönemeçlerini temsil eder ve bu (V) manzumeler de, sıradanlık içinde gizlenmiş derin anlamlar ve duygular ustalıkla işlenmiştir.

Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerden hangilerinin yazılışında bir hata yapılmıştır?

A) I. ve II.             B) II. ve IV.            C) I. ve III.       D) I. ve V.       E) III. ve V.

Rap müziği, (I) kültürel bir fenomen olarak kökeni 1980’lerin başlarında ABD’de doğmuş bir müzik türüdür. Ancak rap müziği, (II) sadece bir müzik türü olarak değil aynı zamanda bir dil, bir yaşam tarzı olan, (III) bir müzik kabul edilir. Türk gençliği tarafından benimsenmesi ve yerelleştirilmesi, (IV) rap müziğin Türkiye’de kök salmasını sağlamış ve yerel bir kimlik kazanmasına olanak tanımıştır. Bu bağlamda, Türkiye’deki rap müziği sahnesi, (V) hem yerel hem de küresel, etkileşimlerin ürünü olarak değerlendirilebilir.

Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden sonra gelen virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.          E) V.

Yeni çıkan kitabım hakkında bir arkadaşım şöyle söyledi: (I) ”Kendi eserinde sen çok az varsın; (II) bence kendinden daha çok bahsetmeliydin. (III)” Halbuki kişinin kendini keşfetmesi, (IV) farkına varması çok zordur; (V) kişiliğini kitabında ele alması ise ayrı bir ustalık ister.

Yukarıdaki paragrafta numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.          E) V.