2020 MSÜ Türkçe Çıkmış Sorular ve Çözümleri

2020 MSÜ Türkçe Soruları ve Videolu Çözümleri

 1. Yeşil alanlardan uzakta olmak stresli bir yaşamı beraberinde getiriyor. Çünkü doğayı yok eden karmaşık düzendeki yapılar, algılarımızı etkiliyor ve zihinsel yorgunluğu yoğun şekilde hissetmemize neden oluyor.

Hangi ses olayı yoktur? (Ünlü Düşmesi)
 
 

 1. (I) Pek çok filmi kurgulayan, film çekme nedeninin kurgu olduğunu dile getiren Akira Kurosava’nın en önemli özelliği, ortaya koyduğu kendine özgü görsel bir dildir. (II) Resim eğitimi gördükten sonra sinema endüstrisine adım atan Kurosava’nın filmlerini benzersiz yapan; hareket, ışık ve rengin mükemmel ahengidir. (III) Eserlerini … olarak betimleyen Kurosava, maddi destek bulamadığı için asla çekemeyeceğini düşündüğü Kagemusha’yı ilk başta bir resim olarak tasarlamıştır. (IV) Filmde imparatorun dublörlüğünü yapan ve bu vazifenin yükü altında ezilmeye başlayan karakterin yaşadığı stres, yağlı boya tablolarını anımsatan bir rüya sahnesinin betimleyicisi gibidir izleyicinin gözünde. (V) Pek çok farklı ayrıntıyı, pek çok farklı renkle boyayan Kurosava, dublörün yaşadığı kimlik bocalamasını rüya mekânında benzersiz bir görsel şölenle yansıtır.

Hangileri temel ögelerden oluşmaktadır?
 

 1. (I) Asya Arkeologlar Komisyonu, arkeoloji ve tarihi mirasın korunması konusunda muteber meslek kuruluşlarının en üst sıralarında bulunmaktadır. (II) Arkeolojide yeni yaklaşımların geliştirilmesi ve tarihi mirasın korunması gibi konularda Komisyon, çalışma ortamları hazırlamaktadır. (III) Her sene başka bir Asya ülkesinde yapılan kongreler, yeni kuramların ortaya konması ve problemlere çözüm bulunmasında bir “açık forum” özelliği göstermektedir. (IV) Bu bağlamda Asya Arkeologlar Komisyonu’nun 20. yıl kongresi kasım ayında Adana’da düzenlenecektir. Çukurova Üniversitesi bu kongre için Balcalı’daki tarihi binasını tahsis etmiştir.

Hangisinde özne, sözcük öbeği değildir?
 

 1. Aşağıdakilerin cümlelerde çizgiyle belirtilmiş kelimeler görev yönünden özdeştir?
 2. Akşamın geç saatinde…
  Çok geç uyandığını anladı…
 3. Gece sessiz ve mutluluk vericiydi…
  Sadece gece oynatılan kuklalar vardı…
 4. Ziller güzel şıngırdıyordu.
  Onun güzel hatırı olmasa…
 5. Çok hoşlandığı halde
  Bu çok zorlansam da kazandım.
 6. Kitabında delice fikirler vardı.
  Ondan delice hoşlanıyordu.

 

 1. Güney Kore’de modernleşme olarak isimlendirebileceğimiz ve 19 Nisan Devrimi’nin önde gelen öğrenci liderleri ülkelerini dünya devi yapacak gücü oluşturmak için tükenmez bir bağlılık yaptığı işe kendini adayan çalışma tarzı biçimindeki… kullandılar.

Yukarıdakilerin hangisi eylemsi çeşidi diğerlerinden farklıdır?
 

 1. Beş yaşında çocuk olduğunuzu ve birinin size şunu önerdiğini hayal edin: Eğer işlerimi bitirmemi beklersen iki çikolata alabilirsin. O zamana dek bekleyemezsen hemen şimdi verebilirim ancak bir tane. Çocuğun hangi tercihi yapacağı onun kendi hayatında gideceği yol hakkında size bir çıkarım yaptırmaz mı?

Yukarıdaki metinde sözcük görevlerinden (Kişi, işaret, soru, dönüşlülük zamiri ve belgisiz zamir) hangisi yoktur?
 

 • Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı görevde bir kelimeyle sağlanmıştır?

A) Gecenin bu saatinde zili çalan kim?
B) Hangi öğrenciydi az önce konuşan?
C) Neydi onun sana soracağım şey?
D) Kimden bahsediyordu az önceki gelen?
E) Yaptığın ödevi kime teslim ettin? 
 

 1. Bir fabrikada bir hizmeti veya iş yap-mayı basitleştiren her türden malzeme ya da araç gereç olsa da bu malzemeyi kul-lanacak uzman insanlar bulunamadığı müddetçe bunun bir önemi yoktur. Öte yandan bu fabrika gerekli işgücünü bün-yesinde barındırsa da bunu faaliyete so-kacak bir güç olmadığı müddetçe hiç kimse bu fabrikada olması gereken hiz-meti sunamaz.

Bu metinde altı çizili kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
 

 1. Hali hazırda tıpta uygulanan yöntem-lerde bağışlanan organlar dört derece sı-caklıkta bekletiliyor ve en çok 9 saat işle-vini koruyabiliyor. Bu da organ nakline önemli kategoriler belirlenmesini sağlıyor. Birkaç bilim insanı organların -6°’ye kadar soğutulduğunda işlevsel olma sürelerinin arttığını keşfetti. Bilim insanları bu yön-temle nakledilecek organın 27 saate ka-dar işlevselliğini korumayı başardı.

Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

 1. Yaşamıma çok fazla tesirde bulunan birkaç eserden bahsetmek istiyorum (:) Bi-rincisi senelerce devam edecek bir ilgiyi başlatan Rıza Tevfik’in Kamûs-ı Felsefî’si(,) ikincisi de Selim Sırrı’nın Terbiye-i Bedeni-ye Nazariyatı isimli kitabıdır. Bu son eser sadece merakımı kıvılcımlandırmakla kal-madı(,) sağlam bir kafanın sağlam bir vü-cutta bulunabileceğini göstererek jim-nastiğe ilgi duymamı da teşvik etti. Bu-nunla beraber Suç ve Ceza (;) tamamını okuduğum, önemli bir bölümünü tercüme ettiğim (;) yaşama dair görüşlerimi değiş-tiren ilk yabancı eserdir.

Yukarıdaki metinde kullanılan işaretler-den hangisi yanlıştır?

 1. Asırlar önce Isaac Newton (,) zamanın mutlak olduğu düşüncesini benimsemişti. Onun düşüncesine göre zaman daha ya-vaş ya da daha hızlı ilerlemiyordu ve bu(,) kainatın değişmezliğinden ortaya çıkmıştı. Newton’ın öne sürdüğü düşünce (,) arka-sından gelenlerin zihninde derin bir yer etti. Bu düşünce (,) bilimin temeli kabul edildi. Bu alanda uzman olan bilim insan-ları “zamanın mutlak olması” düşüncesini, değiştirmeyi hayal bile edemedikleri için uzun bir zaman tersi olabileceğini fark etmediler.

Yukarıdaki metinde kullanılan işaretler-den hangisi yanlıştır?

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir