Divan Edebiyatı Şiiri Temsilcileri ve Eserlerinin Listesi

Divan Edebiyatı Şiiri Temsilcileri ve Eserlerinin Listesi

13. Asır Şairleri ve Eserleri

Yunus Emre:

 • Türkçe Dîvân
 • Risâletü’n-Nushiyye

Hacı Bektaş-ı Velî:

 • Makâlât
 • Velâyetnâme
 • Kitâbü’l-Fevâ’id
 • Fâtihâ Sûresi Tefsîri
 • Şathiyye
 • Nasîhatler
 • Şerh-i Besmele
 • Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

Mevlânâ:

 • Mesnevî-i Ma‘neviye (25.700 beyit)
 • Dîvân-ı Kebîr (=Dîvân-ı Şems =Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî) (50.000 beyit)
 • Rubâîler
 • Fîhi Mâ Fîh (mensûr)
 • Mecâlis-i Seb‘a (yedi vaaz=yedi öğüt)
 • Mektûbât (bir anlamda referans mektupları)

Sultan Veled:

 • Dîvân
 • İbtidânâme (=Velednâme)
 • Rebâbnâme
 • İntihânâme
 • Ma‘ârif

Hoca Dehhânî:

 • Selçuk Şehnâmesi (kayıp)
 • 9 gazel, 1 kasîde

14.Asır Şairleri ve Eserleri
Nesîmî:

 • Türkçe Dîvân
 • Farsça Dîvân

Şeyyâd Hamza:

 • Yûsuf u Zelîhâ
 • Dâstân-ı Sultân Mahmûd
 • Ahvâl-i Kıyâmet

Ahmed Fakîh:

 • Çerhnâme (manzûm, ahlâkî)
 • Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe

Gülşehrî:

 • Mantuku’t-Tayr (=Gülşennâme)
 • Feleknâme
 • Arûz-ı Gülşehrî
 • Kerâmât-ı Ahî Evrân
 • El Muhatasar Tercümesi (Kudûrî’den)

Âşık Paşa:

 • Garîbnâme
 • Fakrnâme
 • Vasf-ı Hâl (=Hikâye)
 • Kimyâ Risâlesi
 • Elifnâme (alfabetik sıralı manzûmeler)

Ahmedî:

 • Dîvân
 • İskendernâme (Nizâmî’ye nazîre)
 • Mirkatü’l-Edeb (Ar.-Far. manzûm lügat)
 • Mîzânü’l-Edeb (Far. Arapça’nın nahvi)
 • Mi‘yârü’l-Edeb (Far.Arapça’nın sarfı)
 • Bedâyiu’s-Sihr fî Sanâyi‘i’ş-Şi‘r
 • Cemşîd u Hûrşîd
 • Tervîhu’l-Ervâh (tıp)
 • Kasîde-i Sarsarî Şerhi (kayıp)
 • Hayetü’l-ukalâ (kayıp)
 • Yûsuf u Züleyhâ (kayıp)

Hoca Mes‘ûd:
Süheyl ü Nevbahâr (Kenzü’l-bedâyî)
Ferhengnâme-i Sa‘dî
Eflâkî:

 • Menâkıbu’l-Ârifîn

Kul Mes‘ûd:

 • Kelile ve Dimne Tercümesi

Şeyhoğlu Mustafa:

 • Kenzü’l-küberâ Mehekkü’l-ulemâ (Kutadgu Bilig benzeri)
 • Marzubannâme
 • Kâbûsnâme çevirisi
 • Tâberî Tarihi

Erzurumlu Darîr:

 • Sîretü’n-nebî
 • Fütûhu’ş-Şâm
 • Yüz Hadis Tercümesi

Hamzavî: (Ahmedî’nin kardeşi)

 • Hamzanâme

Diğer mesnevî müellifleri:

 • Battalnâme(Seyyid Battal Gâzî), Dânişmendnâme (Dânişmend Ahmed Gâzî)

15.Asır Şairleri ve Eserleri
Süleymân Çelebi:

 • Vesîletü’n-necât (=Mevlid)

Yazıcıoğlu Mehmed:

 • Muhammediyye

Ahmed-i Dâ‘î:

 • Türkçe Dîvân
 • Farsça Dîvân
 • Çengnâme
 • Câmasbnâme
 • Ukûdi’l-Cevâhir
 • Vasiyyet-i Nûşirevân-ı Âdil
 • Teressül (mektuplaşma türleri/kompozisyon kuralları)
 • Tercüme-i Tefsîr-i Ebu’l-Leys Semerkandî
 • Miftâhu’l-cenne (akaid)
 • Tercüme-i Ta‘bîrnâme
 • Tercüme-i Tezkiretü’l-Evliyâ
 • Tercüme-i Tıbb-ı Nebevî
 • Vesîletü’l-mülûk

Şeyhî:

 • Türkçe Dîvân
 • Husrev u Şîrîn
 • Harnâme
 • Neynâme
 • Hâbnâme
 • Dürerü’l-akâ’id
 • Kenzü’l-menâfî (tıp)

Ahmed Paşa:

 • Türkçe Dîvân
 • Leylâ vü Mecnûn (kayıp)

Necâtî:

 • Türkçe Dîvân
 • Kimyâ-yı Saâdet
 • Leylâ vü Mecnûn
 • Gül ü Hüsrev

Uzun Firdevsî:

 • Süleymannâme
 • Kutupnâme
 • Silahşörnâme
 • Satrançnâme

Zeynep Hatun.

 • Türkçe Dîvân

Mihrî Hatun:

 • Türkçe Dîvân
 • Tazarrunâme

Murâdî (II.Murâd):

 • Türkçe şiirler

Avnî:

 • Türkçe Dîvân

Adlî:

 • Türkçe Dîvân

Cem Sultan:

 • Türkçe Dîvân
 • Farsça Dîvân
 • Cemşîd ü Hûrşîd

Adnî:

 • Türkçe Dîvân
 • Farsça Dîvân

Cemâlî:

 • Türkçe Dîvân
 • Hüsrev u Şîrîn
 • Gülşen-i Uşşâk
 • Miftâhu’l-Ferec
 • Der-Beyân-ı Meşakkat-ı Sefer

Mesîhî:

 • Türkçe Dîvân
 • Şehrengîz
 • Gül-i Sad-berg (yazışma türleri ve kuralları)

Hamdullah Hamdî:

 • Türkçe Dîvân
 • Ahmediyye
 • Leylâ vü Mecnûn
 • Kıyâfetnâme
 • Yûsuf u Züleyhâ

Mercimek Ahmed:

 • Kâbûsnâme

Sinan Paşa:

 • Tazarrunâme
 • Risâle-i Ahlâk
 • Tezkiretü’l-Evliyâ (Attâr’dan)
 • Ma‘ârifnâme

Eşrefoğlu Rûmî:

 • Türkçe Dîvân
 • Müzekki’n-nüfûs
 • Tarikat-nâme
 • Fütüvvet-nâme
 • Delailü’n-nübüvve
 • İbret-nâme
 • Mâziret-nâme
 • Hayret-nâme
 • Elest-nâme
 • Nasihat-nâme
 • Esrârü’t-tâlibîn
 • Münâcât-nâme
 • Tâc-nâme

Diğer mesnevî müellifleri, nazîre mecmûaları:

 • Harîmî (Şehzâde Korkud), Şehzâde Mustafa, Le’âlî, Kabûlî, Nahîfî, Mehdî, Senâyî, Hayâtî, Çâkerî, Âftâbî, Hilâlî, Behiştî, Sun‘î, Şemsî, Halvetî, Nişancı Karamanî Mehmed Paşa, İvaz Paşazâde Atâ‘î, Hûfî, Karamanlı Nizâmî, Kemâl-i Zerd, Melîhî, Eşrefoğlu Rûmî, Kemâl-i Ümmî…

16. Asır Şair ve Eserleri
Zâtî:

 • Türkçe Dîvân
 • Şem‘ ü Pervâne
 • Edirne Şehrengîzi
 • Letâif

Hayâlî:

 • Türkçe Dîvân
 • Gül-i Sadberg (şiir mecmûası)

Bâkî:

 • Türkçe Dîvân
 • Fezâ’ilü’l-Cihâd
 • Fezâ’il-i Mekke
 • Meâlimü’l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn (siyer)
 • Mevâhibü’l-Ledünniyye Tercümesi (İmam Kastalânî’den)

Nev‘î:

 • Türkçe Dîvân
 • Hadis-i Erba’în Tercümesi (manzûm)
 • Hasb-i Hâl (ilâhî aşk konulu mesnevî)
 • Keşfü’l-Hicâb min Vechi’l-Kitâb (M.Arabî-Füsûsu’l-hikem’in tercümesi)
 • Netâyicü’l-Fünûn (ansiklopedik)
 • Nevâ-yı Uşşâk(mensûr, Tazarrunâme gibi)

Taşlıcalı Yahyâ Bey:

 • Dîvân
 • Şâh u Gedâ
 • Yûsuf u Züleyhâ
 • Gencîne-i Râz
 • Gülşen-i Râz
 • Kitâb-ı Usûl

Kemal Paşazâde:

 • Türkçe Dîvân
 • Tevârîh-i Âl-i Osmân
 • Heşt Behişt Tercümesi
 • Yûsuf u Zelîhâ
 • Dakâyıku’l-Hakâyık
 • Nigâristân

Bağdatlı Rûhî:

 • Dîvân

Selîmî (Y.S.Selim):

 • Türkçe Şiirler
 • Farsça Dîvân

Muhibbî: (Kanuni):

 • Türkçe Dîvân
 • Farsça Dîvân

Selîmî (II.Selîm):

 • Âgehî Fetihnâme-i Kal‘a-i Sigetvar
 • Menâkıb-ı İmam Gazzâlî

Hubbî Hatun:

 • Türkçe Dîvân
 • Hurşîd u Cemşîd
 • İmâdü’l-Cihâd
 • Lâmi‘î:
 • Şevâhidü’n-Nübüvve
 • Hüsn ü Dil
 • Ferhadnâme
 • Vîs ü Râmin
 • Nefâhatü’l-üns Tercümesi
 • Şehrengîz-i Burusa
 • Vâmık u Azrâ
 • Şem‘ ü Pervâne
 • İbretnâme
 • Şerefü’l-İnsân
 • Selmân u Absâl
 • Tasavvuf Risâlesi
 • Câbirnâme
 • Fetihnâme-i Kal‘a-i Moton
 • Firâknâme
 • Heftpeyker
 • Münâzara-i Bahâr u Şitâ
 • Şerh-i Dîbâce-i Gülistân
 • Mevlid
 • Maktel-i Hüseyn
 • Gûy u Çevgân
 • Fâl Risâlesi
 • Fezâ’il-i Şi‘r ü Şâ‘irân
 • Miftâhu’n-Necât fî Havâsi’s-Süveri ve’l-Âyât

Celîlî:

 • Türkçe Dîvân
 • Hüsrev ü Şîrîn
 • Leylâ vü Mecnûn
 • Gül-i Sadberg-i Bî-hâr
 • Hecrnâme
 • Meheknâme
 • Yûsuf u Züleyhâ
 • Şehnâme Tercümesi

Mu‘idî:

 • Dîvân
 • Şem‘ ü Pervâne
 • Gül ü Nevrûz
 • Hüsrev ü Şîrîn
 • Vâmık u Azrâ
 • Miftâhu’t-Teşbîh
 • İşkefzâ
 • Leylâ vü Mecnûn

Figânî:

 • Dîvânçe

Basîrî:

 • Türkçe Dîvân
 • Farsça Dîvân
 • Letâif

Cinânî:

 • Dîvân
 • Riyâzü’l-Cinân
 • Cilâu’l-Kulûb
 • Bedâyiu’l-Âsâr

Revânî:

 • Dîvân
 • İşretnâme

Haca Sadeddîn:

 • Tâcü’t-tevârîh

Kemal Paşazâde:

 • Dîvân
 • Tevârîh-i Âl-i Osmân
 • Yûsuf u Zelîha
 • Dakâyıku’l-hakâyık (423 eş anlamlı kelime)
 • Nigâristân (Gülistân’a mensûr nazîre)

Gelibolulu Âlî:

 • Dîvân
 • Mihr ü Mâh
 • Künhü’l-ahbâr (Osmanlı Tarihi, 4 cilt)
 • Kavâ’idü’l-mecâlis
 • Menâkıb-ı Hünerverân

Mesnevî müellifleri, mensûr eser müellifleri, tezkireciler…

 • Âhî, Nihânî, Behiştî, Tâli‘î, Şerîfî, Amrî, Revânî, Hayretî, Me’âlî, Usûlî, İshak Çelebi, Şâhidî, Nazmî, Za‘îfî, Âşık Çelebi, Ubeydî, Emrî, Helâkî, Rahmî, Makâlî, Âzerî, Şem‘î, Kabûlî, Meylî, Vasfî, Gazâyî, Mostarlı Ziyâ‘î, Şâhî, Enverî…

17. Asır Şairleri ve Eserleri
Nef‘î (Darrî): 

 • Türkçe Dîvân (Sâkînâme, Farsça)
 • Farsça Dîvân
 • Sıhâm-ı Kazâ
 • Tuhfetü’l-Uşşâk

Nev‘îzâde Atâ‘î:

 • Türkçe Dîvân
 • Nev‘î’nin oğlu Sâkînâme
 • Nefhatü’l-Ezhâr
 • Sohbetü’l-Ebkâr
 • Hilyetü’l-Ebkâr
 • Hefthân
 • Hadâiku’l-Hakâ’ik fî Tekmiletü’ş-Şakâ’ik
 • El Kavlü’l-Hasen fî Cevâbi’l-kavli Limen
 • Zeyl-i Siyer-i Veysî
 • ‘Âlemnümâ
 • Münşeât

Ganîzâde Nâdirî:

 • Türkçe Dîvân
 • Şehnâme
 • Risâletü’l-Kalemiyye
 • Tefsîr-i Beyzavî Hâşiyesi
 • Mahzen-i Bahr

Azmîzâde Hâleti:

 • Türkçe Dîvân
 • Rübâiyyât
 • Sâkînâme
 • Mihr ü Mâh
 • Münşeât

Şeyhülislâm Yahyâ:

 • Türkçe Dîvân
 • Sâkînâme (tasavvufî)
 • Nigâristân Tercümesi
 • Manzûme-i Ferâ’iz Şerhi

Şeyhülislâm Bahâyî:

 • Dîvân

Nâ‘ilî (Nâ’ilî-i Kadîm):

 • Dîvân

Neşâtî:

 • Türkçe Dîvân
 • Semendî Hilye-i Enbiyâ
 • Edirne Şehrengîzi
 • Şerh-i Müşkilât-ı Urfî
 • Kavâ’id-i Deriyye (Kavâ’id-i Fürs)
 • Tuhfetü’l-Uşşâk (Sultan Veled’in 70 beytinin Farsça şerhi)

Fehîm-i Kadîm:

 • Türkçe Dîvân
 • Şehrengîz (mesnevî)
 • Bahr-ı Tavîl (97 feilâtün)
 • Tercüme-i Letâ’if-i Kümmelîn
 • Durûb-ı Emsâl-i Türkî

Cevrî:

 • Türkçe Dîvân
 • Hall-i Tahkîkât
 • Hilye-i Çehâr-Yâr-ı Güzîn
 • Aynü’l-Füyûz
 • Selîmnâme
 • Melhame
 • Nazm-ı Niyâz
 • Mu‘ammâ Risâlesi
 • Müfredât-ı Tıp Manzûmesi
 • Cevrî Tarihi
 • Terceme-i Ahvâl-i Hâce Hâfız-ı Şîrâzî
 • Terceme-i Pend-i Attâr
 • Terceme-i Şehnâme-i Firdevsî-i Tûsî

Nâbî:

 • Türkçe Dîvân
 • Dîvânçe-i Fârisî
 • Fetihnâme-i Kamaniçe
 • Tuhfetü’l-Harameyn
 • Hayriyye
 • Hayrâbâd
 • Sûrnâme
 • Hadîs-i Erbaîn
 • Zeyl-i Siyer-i Veysî

Bosnalı Sâbit:

 • Türkçe Dîvân
 • Edhem ü Hümâ
 • Derenâme
 • Berbernâme
 • Zafernâme
 • Hadîs-i Erbaîn Tercüme ve Tefsîri

Nergisî:

 • Nihâlistân
 • İksîr-i Sa’âdet
 • Meşakku’l-uşşâk
 • Kânûnü’r-Reşâd
 • Gazâvât-ı Müslime
 • Münşeât

Veysî:

 • Siyer-i Veysî
 • Hâbnâme-i Veysî
 • Münşeât

Sabrî:

 • Türkçe Dîvân
 • Sabrî-i şâkir Hüsn ü Dil (kayıp)

Kâtip Çelebi:

 • Keşfü’z-zünûn
 • Fezleke
 • Cihânnümâ
 • Tuhfetü’l-kibâr
 • Mîzânü’l-Hak
 • Düstûru’l-‘amel

Evliyâ Çelebi:

 • Seyâhatnâme

Nâ’imâ:

 • Nâ’imâ Târihi 

Diğer mesnevî müellifleri, Peçevî, Koçi Bey gibi tarihçiler,tezkireciler…

 • İsmetî, Vecdî, Nedîm-i Kadîm, Bahtî, Fâ’izî, Fârisî, Veysî, Enverî, Rızâyî, Hüdâî, Hâşimî, Rusûhî, Mantıkî, Riyâzî, Sabûhî, Zamîrî, Tıflî, Mehmed Dâî, Şehrî, Küfrî-i Bahâyî, Kelîm-i Eyyûbî, Mezâkî, Gaybî, Tecellî, Sükkerî, Abdî, Kâmî Mustafa, Vefâ’î, Ahmed, Şemseddin Ahmed, Fasîh Ahmed, Tâlib, Şinâsî, Râmî Mehmed Paşa, Ümmî Sinan…

18. Asır Şairleri ve Eserleri
Nedîm:

 • Türkçe Dîvân
 • Sahâifü’l-Ahbâr (Ahmed Âşıkî’nin Arapça Câmiu’d-düvel’inin tercümesi)
 • Safâyî Tezkiresi Takrîzi
 • Aynî Tarihi Tercümesi (katkı)
 • Müneccimbaşı Tarihi Tercümesi (katkı)
 • Nigârnâme (mektup)

Koca Râgıp Paşa:

 • Türkçe Dîvân
 • Münşeât
 • Mecmûa-i Râgıp
 • Arûz Risâlesi
 • Tahrîk u Tevfîk
 • Fethiye-i Belgrad
 • Sefînetü’-Râgıp (Ar.)
 • Defînetü’l-Metâlib
 • Terceme-i Ravzatü’s-safya

Şeyh Gâlib:

 • Türkçe Dîvân
 • Hüsn ü Aşk
 • Şerh-i Cezîre-i Mesnevî
 • Es-Sohbetü’s-Sâfiyye

Sünbülzâde Vehbî:

 • Dîvân (=Sünbülistân)
 • Tuhfe-i Vehbî (Farsça sözlük)
 • Nuhbe-i Vehbî (Arapça sözlük)
 • Lütfiyye-i Vehbî (oğlu Lufullah’a nasîhatler)
 • Şevk-engîz (mesnevî)
 • Münşeât

Seyyid Vehbî:

 • Dîvân (Vekâletnâme kasîdesinde şair ve münşîleriyle ilgili değerlendirmeler)
 • Hüsâmî Terceme-i Hadîs-i Erbâ’în
 • Sûrnâme
 • Sulhiyye
 • Leylâ vü Mecnûn

Osmanzâde Tâ’ib:

 • Dîvân
 • Hadîkatü’l-mülûk
 • Hadîkatü’l-vüzerâ
 • Sıhhatâbâd
 • Hülâsatü’l-ahlâk
 • Kitâbü’l-ahlâk
 • Ahmed el-Âsâr fî Meşârıku’l-Envâr
 • Münşeât

Tokatlı Kânî:

 • Dîvân
 • Hirrenâme (hiciv)
 • Münşeât

Nevres-i Kadîm:

 • Türkçe Dîvân
 • Farsça Dîvân
 • Gazve-i Bedir
 • Münşeât
 • Risâle-i Lügaz

Fıtnat Hanım:

 • Dîvân
 • Mektûb (mensûr)

Hoca Neş’et:

 • Dîvân
 • Tûfân-ı Ma‘rifet
 • Tercüme-i Dü-Beyt-i Câmî
 • Meslekü’l-envâr
 • Muharrerât-ı Hüsniyye-i Neş’et

Haşmet:

 • Dîvân
 • Senedü’ş-şu‘arâ
 • Vilâdetnâme
 • Hâbnâme (=İntisâbü’l-mülûk)
 • Şehâdetnâme
 • Sûrnâme
 • Kasîde-i Bürde Şerhi
 • Kasîde-i Münferice

İzzet Ali Paşa:

 • Dîvân
 • Nigârnâme

Enderunlu Fâzıl:

 • Dîvân
 • Defter-i Aşk
 • Hûbânnâme
 • Zenânnâme
 • Çenginâme

Esrâr Dede:

 • Dîvân
 • Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviye
 • Lügat-ı Talyan
 • Mübâreknâme-i Esrâr
 • Fütüvvetnâme-i Esrâr

İlhâmî:

 • Dîvânçe

Diğer mesnevî müellifleri, tezkireciler, tarihçiler gibi mensûr eser müellifleri…

 • Sâmî, Neylî, Münîf, Nazîm, Dürrî, Hâzık, Nevres-i Kadîm, Nâşid,Nahîfî, Zarîfî, Belîğ, Şeyhülislâm Es‘ad, Şeyhülislâm İshak, 

19. Asır Şairleri ve Eserleri
Enderunlu Vâsıf:

 • Dîvân (Gülşen-i Efkâr)

Keçecizâde İzzet Molla:

 • Bahâr-ı Efkâr (Dîvân)
 • Hazân-ı Âsâr (Dîvân)
 • Minet-keşân (Keşan sürgünü)
 • Lâyiha
 • Gülşen-i Aşk

Leskofçalı Gâlib:

 • Dîvân

Âkif Paşa:

 • Eş’âr-ı Âkif Paşa
 • Tabsıra
 • MünşeÂt

Osman Şems:

 • Dîvân (tamamı elde değil)
 • Leylâ Hanım Dîvân
 • Şeref Hanım Dîvân
 • Âdile Sultan Dîvân
 • Tahassürnâme
 • İftiharnâme

Şeyhülislâm Ârif:

 • Dîvân
 • Tezkiretü’ş-şuarâ
 • Mecmûatü’t-terâcim
 • Zeyl-i Keşfü’z-zünûn

Yenişehirli Avnî:

 • Dîvân
 • Âbnâme
 • Âteşgede
 • Nihân-ı Kazâ

…Aynî, Mustafa Aşkî; diğer mesnevî, tezkire, tarih, sözlük müellif ve mütercimleri…

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir