Divan Şiiri Sanatçıları İsimlerinin Kronolojik Tam Listesi

Divan Edebiyatı Sanatçı İsimleri

12 ve 13. Yüzyıl Divan Şairleri

 • Balasagunlu Yusuf Has Hâcib, Kaşgarlı Mahmûd, Edîb Ahmed bin Yüknekî, Ahmed Yesevî, Hakîm Süleyman Ata, Nasîrüddîn Berkyaruk, İnbü’l-Kemâl İlyâs bin Ahmed, Hakîm Bereket, Gelibolulu Muhyiddîn, Yunus Emre, Ali, Şeyyâd İsa, Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlânâ, Sultan Veled, Hoca Dehhânî, Rabgûzî, Kerderli Mahmûd, İslâm, Kutb, Hârezmî, Seyf-i Serâyî, Ebû Hayyân, Hüsâm Kâtib…

14.Yüzyıl Divan Şairleri

 • Hasanoğlu, Ahmed bin Veys, Nesîmî, Şeyyâd Hamza, Ahmed Fakîh, Gülşehrî, Âşık Paşa, Ahmedî, Kadı Burhâneddîn, Hoca Mes‘ûd, Eflâkî…
 • Tursun Fakı, İzzetoğlu, Sadreddîn, Kastamonulu Şâzî, İbrahim, Kirdeci Ali, Kırşehirli İsâ, İslâmî, Fahrî, Şeyhoğlu Mustafa, Mehmed, Tutmacı, Yusuf Meddâh, Elvan Çelebi, Lâdikli Mehmed, Erzurumlu Darîr, Kemaloğlu İsmail, Pîr Mahmûd…
 • Kul Mes‘ûd, Erzurumlu Darîr, İbrahim bin Mustafâ, İshak bin Murâd, Ali bin Abbâs el-Mecûsî, Hacı Paşa, Hamzavî…

15.Yüzyıl Divan Şairleri

 • Alî Şîr Nevâî, Ahmed-i Dâ‘î, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necâtî, Avnî, Adlî, Cem Sultan, Şehzâde Korkud, Adnî, Nişancı Karamanî Mehmed Paşa, İvaz Paşazâde Atâ‘î, Cemâlî, Karamanlı Nizâmî, Kemâl-i Zerd, Melîhî, Mesîhî, Hûfî, Hamdullah Hamdî, Zeynep Hanım, Mihrî Hatun, Eşrefoğlu Rûmî, Kemâl-i Ümmî…
 • Abdülvahhâb, Abdülvâsi Çelebi, Abdürrahim Karahisârî, Ahmedî, Ahmed-i Dâ‘î, Ahmed-i Rıdvân, Akbıyık Muhyiddîn, Ârif, Âşık Ahmed, Âşık Mehmed, Aşkî, Behiştî, Behiştî Ahmed Sinan Çelebi, Bekâî, Boyacıoğlu, Cemâlî, Çâkerî, Dede Ömer Rûşenî, Demirhisarlı Âbidîn, Derviş Hayâlî, Edirneli Şâhidî, Elvân-ı Şirâzî, Enverî, Firdevsî-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl, Gelibolulu Za’ifî, Germiyanlı Yetîmî, Gülşen-i Saruhanî, Hâfız Halîl, Hamdullah Hamdî, Hâmidî-i Isfahânî, Harîmî, Hassân, Hatiboğlu, Hümâmî, İbrahim Tennûrî, Kadîmî, Kâşifî, Kaygusuz Abdal, Kemâl, Kemâl Ümmî, Kıvâmî, Ma‘nevî, Mehmed, Mehmed bin Sinâneddîn, Mu‘âlî, Mu‘înî, Muhammed bin Acâ, Muhyiddîn Çelebi, Na‘tî, Necâtî Bey, Penâhî, Pîr Mehmed, Refî‘î, Rıdvân, Rıfâ‘î, Serezli Sa‘dî, Seyfî, Sinoplu Safâyî, Sultan Cem, Sûzî Çelebi, Süleyman Çelebi, Şehdî, Şeyh Baba, ûsuf-ı Sivrihisârî, Şeyh Ebu’l-Hasan-ı Lârendî, Şeyh Eşref bin Ahmed, Şeyhî, Tebrizli Ahmedî, Uzun Firdevsî, Ümmî İsâ, Yazıcıoğlu Mehmed, Zihnî
 • Halîlî, Tâcîzâde Cafer Çelebi, Cemâlî, Ali, Mesîhî, Şeyhî, Kaygusuz Abdal, Yazıcı Sâlih, Hamdullah Hamdî, Cem Sultan, Devletoğlu Yûsuf, Bedr-i Dilşâd, Antepli İbrahim Bâlî, Muhiddîn Mehî…

16.Yüzyıl Divan Şairleri

 • Bâbür, Şâh İsmail, Fuzûlî, Zâtî, Hayâlî, Bâkî, Nev‘î, Lâmi‘î, Kemal Paşazâde, Figânî, Muhibbî, Hubbî Hatun, Âgehî, Fevrî, Celîlî, Mu‘idî, Basîrî, Cinânî…
 • Abdî, Abdulkerîmzâde, Abdülmecid İbni Şeyh Nasuh, Âhî, Ârif Çelebi, Ârifî, Âzerî, Azmî, Bahârî, Bediî, Behiştî, Bursalı Celîlî, Bursalı Derviş Subhî, Bursalı Rahmî, Celîlî, Cinânî, Diyarbakırlı Şerîfî, Edirneli Nazmî, Emîrî, Emre, Eyyûbî, Fazlî, Figânî, Fütûhî Hüseyin Çelebi, Gelibolulu Âlî, Gubârî, Güvâhî, Hadîdî, Hakanî, Hâkî Efendi, Halîfe, Harîmî, Hâşimî, Hâtıfî, Hayretî, Hilâlî, Huzûrî, İbni İsâ-yı Saruhânî, İbrâhîm Gülşenî, İlyas İbni İsâ-yı Saruhânî, İmâdzâde Velî bin Yûsuf-ı İmâdî, İmâmzâde Ahmed, İshak Çelebi, İznikli Bakaî, Karamanlı Figânî, Kastamonulu Latîfî, Kastamonulu Şânî, Kemal Paşazâde, Kıyâsî, Lâmi‘î Çelebi, Lârendeli Hamdî, Latîfî, Lokmanî Dede, Mahremî, Mahvî, Manisalı Câmi‘î, Merâhî, Merdümî, Molla Mâşîzâde Fikrî Dervîş, Mostarlı Ziyâî, Mu‘idî, Mustafa Çelebi, Mûyî, Münîrî İbrâhîm Çelebi, Osman bin Hüseyn-i Bosnevî, Pîr Mehmed Çelebi, Rahmî, Revânî, Riyâzî, Rumelili Za‘ifî, Sâlih, Sevdâî, Sirozlu Hüseynî, Sun ‘î-i Malatyavî, Şa‘bân-ı Sivrihisârî, Şâhidî İbrâhîm Dede, Şemseddîn-i Sivâsî, Şemsî, Şemsî Ahmed Paşa, Şükrî-i Bitlisî, Taşlıcalı Yahyâ, Usûlî, Ümmülveledzâde, Yemînî, Yenipazarlı Vâlî, Za‘ifî, Zâtî…
 • Rûhî Çelebi, Kemal Paşazâde, Lütfî Paşa, Celâlzâde Mustafa Çelebi, Küçük Nişancı Mehmed Paşa, Hoca Sadeddîn Efendi, Selânikli Mustafa Efendi, Gelibolulu Âlî, Taşköprizâde İsâmeddin Ahmed, Derviş Ahmed Efendi, Mehmed bin Sinânüddîn Yûsuf, Seyyid Mustafâ, Amasyalı İbrahim bin Ahmed, Edirneli Mehmed Mecdî, Âşık Çelebi, Ali bin Bâlî, Sehî Bey, Latifî, Ahdî, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Beyânî, ŞÂhidî, Lâmi‘î Çelebi, Sûdî, Şem‘î, Hevâyî-i Bursevî, Hüseyin el-Kefevî, Yakub ibni Seyyid Ali, Sürûrî, Ebû’s-suûd bin Sadullah, Hacı Pîrî Efendi, Nev‘î, Derviş İlmî, Zarifî Hasan Çelebi, Ebû’suûd Efendi, Yûnus bin Halîl, Rumelili Za‘ifî, Deli Birader, Birgili Mehmed Efendi, Sofyalı Bâlî, Karamanlı Abdüllatîf bin Durmuş, Abdülkerim bin Şeyh Musa, Enîsî, Şefîk Efendi, Yahyâ bin Bahşî, Şevkî Mehmed bin Ahmed Efendi, İlyas ibni Akhisârî…

17.Yüzyıl Divan Şairleri

 • Ebû’l-Gâzî Bahadır Hân, Sâ’ib-i Tebrîzî, Ganîzâde Nâdirî, Nef‘î, Nev‘îzâde Atâ‘î, Şeyhülislâm Yahyâ, Şeyhülislâm Bahâyî, Nâ‘ilî-i Kadîm, Neşâtî, Fehîm-i Kadîm, Sabrî, Cevrî, İsmetî, Vecdî, Nedîm-i Kadîm, Nâbî, Bosnalı Sâbit, Hâletî…
 • Simkeşzâde Feyzî, Muslihiddîn Vahyî-i Şa‘bânî, Konyalı Nâlî, Neşâtî, Cevrî, Edirneli Güftî, Nâbî, Muhyiddîn Kadîrî, Karaçelebizâde, İshak Tokadî, Hilmî, Azîz Mahmûd Hudâyî, Şânî Mehmed Efendi, Fedâyî Dede, Kastamonulu Ömer Fu‘âdî, Riyâzî, Azmizâde Hâletî, Selânikli Es‘ad, Allâme Efendi, Şeyhülislâm Yahyâ, Neşâtî, Tab‘î, Fehîm, Vecîhî, Nâbî, Fâ’izî, Niğdeli Visâlî, Edirneli Güftî, Nev‘îzâde Atâ‘î, Bosnalı Sâbit, Gencî Pîr Mehmed, Mustafa Üsküdârî, Hasan Rızâyî…
 • Riyâzî, Kafzâde Fâ’izî, Âsım, Güftî, Sâdıkî-i Kitâbdâr, Nev‘îzâde Ata‘î, Ali bin Bâlî, Kâtib Çelebi, Baldırzâde, K+atib Çelebi, Hasan Beyzâde, Karaçelebizâde, Veysî, Nergisî, Evliyâ Çelebi, Nâbî, İsmail Ankaravî, Sarı Abdullah Efendi, Abdullah-ı Bosnevî…

18.Yüzyıl Divan Şairleri

 • Nedîm, Koca Râgıp Paşa, Kânî, Seyyid Vehbî, Sünbülzâde Vehbî, Fıtnat Hanım, Şeyh Gâlib…
 • Şeyh Gâlib, Belîğ, Nahîfî, Sünbülzâde Vehbî, Zarîfî, Emîrî, Abdî, Diyarbakırlı Seyyid Ahmed Mürşîd, Na‘îmüddîn Temişvârî, Esrâr Dede, Na‘tî Mustafa Bey, Şeyhülislâm İshak Efendi, Abdülbâkî Ârif, Şeyh İsmail Hakkî-i Bursevî, Süleymân Nahîfî, Abdullah Salâhî-i Uşşâkî, Bursalı Ali Rızâ, Subhîzâde Feyzî, Şeyhî Mehmed Efendi, Enderunlu Fâzıl, Kâmî, Râşid, Antakyalı Münîf, Bekâyî, Hasîb, Enderunlu Fâzıl, Vâhid, Fennî, İzzet Efendi, Emin Efendi, Abdurrahmân Zâhidî-i Konevî, Antakyalı Şeyh Ahmed, Eşref Feyzî, Ahmed Resmî bin İbrâhîm-i Giridî, Mustafa Keskin bin Osmân, Hâfız Abdullah bin Halîl bin Ali, Mustafâ İlmî bin İbrâhîm, Sünbülzâde Vehbî, Şemsî, Osmân Şâkir bin Mustafâ-yı Bozokî…
 • Mustafa Mucîb, Safâyî, Sâlim, Bursalı Belîğ, Râmiz, Silahdarzâde Mehmed Emîn, Mustafa Safvet Efendi, Esrâr Dede, Enderunlu Âkif Bey, Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim Hasîb, Şeyhî, Müstakimzâde Süleyman Sadeddîn, Alaybeyizâde Mehmed Emîn, Seyyid Hasîb-i Üsküdârî, Hâfız Hüseyn-i Ayvansarâyî, Eşrefzâde Şeyh Ahmed Ziyâeddîn, Osmanzâde Ahmed Tâib, Şehrîzâde Mehmed Said, Dilâver Ağazâde Ömer Vahîd, Câvid Ahmed, Ahmed Resmî, Antepli Mehmed Münîb, Suyolcuzâde Mehmed Necîb, Şeyhülislâm Esad Efendi, Mustafa Nâimâ, Masrafzâde Mustafa Şefîk, Râşid Mehmed Paşa, Küçük Çelebizâde İsmail Âsım, Arpaeminizâde Mustafa Sâmî, Hüseyin Şâkir, Mehmed Subhî, Süleymân İzzî, Seyyid Mehmed Hâkim, Çeşmizâde Mustafa Reşid, Musazâde Mehmed Abdullah, Everi Sadullah, Seyyid İbrahim Behçetî, Hâfız Süleyman Molla, Seyyid Vehbî, Hazîn, Haşmet, Melek İbrahim, Kırımlı Rahmî, Seyyid Abdullah Efendi, Ebû Sehl Nu‘mân Efendi, Yirmisekiz Çelebi Mehmed, Râtib Efendi, Nişli Mehmed Ağa, Mehmed Emnî, Kethüdâ Seyyid Abdullah, Dürrî Ahmed Efendi, İbrahim Hanîf, Mehmed Edîb, Koca Râgıb Paşa, Kânî, Nevres-i Kadîm, İki Bayrakzâde Seyyid Mehmed Nesîb, Defterdar Sarı Mehmed Paşa, İbrahim Müteferrika, Koca Sekbanbaşı, Canikli Ali Paşa, Nahîfî Süleyman Efendi, İsmail Hakkî-i Bursevî, Erzurumlu İbrahim Hakkî, Akovalızâde, İshak Efendi, Hoca Neş’et, Kâmî, Abdurrahman Şeref Efendi, Hâtem, Ali bin Hacı Osman…

19.Yüzyıl Divan Şairleri

 • Mîr Hamza Nigârî, Enderunlu Vâsıf, Keçecizâde İzzet Molla, Leskofçalı Gâlib, Osman Şems…
 • Ref‘î-i Âmidî, Keçecizâde İzzet Molla, Yenişehirli Avnî, Dâniş, Mustafa Aşkî, Giritli Salacoğlu Mustafa, Mîr Ali Rıza İstolçevî, Bayburtlu Zihnî, Süleyman Celâleddîn, Tahsîn, Aynî, Ahmed Rızâ Trabzonî, Hayret Mehmed Efendi, Hasan Aynî, Çemişkezekli Nasûh Efendi, Süleymân Dürrî, Osmân, Süleyman Hayrî…
 • Şefkat, Esad Mehmed Efendi, Ârif Hikmet, Fatin Efendi, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Ahmed Rıf‘at, Ayntablı Mehmed Münîb, Süleyman Faik, Mehmed Hafîd, Mehmed İzzet, Şeyhülislâm Ârif Hikmet, İranlı Habîb, Mektûbîzâde Abdülazîz, Fındıklılı İsmet, Mehmed Süreyyâ, Karslızâde Mehmed Celâleddîn Efendi, Hâfız Hızır İlyâs, Hacı Mehmed Zihnî Efendi, Recâîzâde Mahmûd Ekrem, Muallim Nâcî, Hacı Beyzâde Ahmed Muhtar, Mehmed Pertev Efendi, Ömer Âmir Bey, Mütercim Ahmed Âsım, Şânîzâde Mehmed Ataullah Efendi, Sahhâflar Şeyhîzâde Mehmed Esad Efendi, Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Lütfî Efendi, Ahmed Vefîk Paşa, Hayrullah Efendi, Ali Şevki Bey, Maraşlı Mehmed Fevzî, Mehmed Şâkir Paşa, Ali Cevad, Mehmed Tevfîk Paşa, Abdurrahim Muhîb Efendi, Mehmed Emin Vâhid Paşa, Mehmed Sâdık Rıfat Paşa, Abdürrezzâk Bahir Efendi, Seyyid Mehmed Refî, Bozoklı Osman Şâkir, Ahmed Nazîf, Esad Efendi, Mehmed Hurşîd, Hacı Nûrî Efendi, Ziyâ, Numan Mâhir, Hasan Hıfzî, Rifat, Yenişehirli Avnî, Şemseddin Sâmî, Ali Suavî…

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir