Etiket: Şiir Bilgisi

Tevriye Sanatı

Tevriye Sanatı Nedir Ne Demektir Kısaca Birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamını söylüyormuş gibi görünüp aslında onun uzak anlamını kastetme sanatına söz sanatları içerisinde tevriye sanatı adı verilmektedir. Bu sanata uzak anlamı çağrıştırma sanatı da denebilir. Daha detaylı ele alacak olursak Tevriye diğer adıyla “iham“, edebiyatta kullanılan edebi sanatlar içerisinde en özel sanat […]...

Edebi Sanatlar

Söz Sanatları Hakkında Detaylı Bilgi Söz Sanatı (Edebi Sanat) Nedir Tanımı Türk edebiyatında söz sanatları diğer bir adıyla edebi sanatlar, yazarların kelime ve cümlelerini etkili bir şekilde kullanarak eserlerine anlam, derinlik ve güzellik kattıkları edebi tekniklerdir. Söz sanatları, şiirlerde ve düzyazılarda kullanılan ve dilin sınırlarını zorlayarak dilin estetik bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyan bir dizi […]...

Didaktik Şiir

Didaktik Şiir Nedir, Ne Demektir Tanımı Didaktik şiirler, öğretme amacıyla yazılır. Duygulara değil, düşünceye seslenir. Didaktik şiir; bilim, sanat, felsefe, din ve ahlak gibi alanlara özgü bilgiler verir. Bunlarla ilgili kuralları ve ilkeleri öğretir. Şairlerin topluma farklı konularda yol göstermek ve öğretmek amacıyla kaleme aldığı değerli eserlerdir. Bu tür şiirler, bir nevi öğretici nitelik taşır […]...

Pastoral Şiir

Pastoral şiir, insana huzur veren çoban ve kırsal yaşamın masalsı güzelliklerini büyülü bir dille yansıtan özel şiirlerdir. Bu tür şiirler, doğanın sade ve içten güzelliklerine odaklanırken, yapmacıklıktan ve gösterişten uzak bir sadelik ve doğallık taşır. Pastoral şiir, aynı zamanda “bukolik şiir” veya “çoban şiiri” olarak da anılırlar. Bu şiir türlerinde söz oyunları yapılmaz. Gösterişten ve […]...

Lirik Şiir

Lirik Şiir Nedir, Ne Demektir Lirik şiir, insanoğlunun en derin duygu ve düşüncelerini, coşkulu bir dille dile getiren büyülü bir sanattır. Adını eski Yunan edebiyatından alan bu tür, şairlerin eserlerini Lyra (lir) adı verilen özel bir saz eşliğinde söylemelerinden dolayı “lirik” olarak anılmıştır. Bu lirik şiir türü, içten gelen duyguların en saf haliyle ifade edilmesine […]...

Epik Şiir

Epik Şiir (Hamasi Şiir) Nedir Tanımı Yunanca “epos” sözcüğünden gelir. Destan niteliğindeki şiirlere “epik şiir” denir. Destanlarda olağanüstü kişi ve olaylar vardır. Bir ulusun yaşamını derinden etkileyen tarih ve toplum olayları, destanın konusudur. Günümüzde epik şiire, “hamasi şiir“, “destansı şiir” de denmektedir. Hamasi şiir, insanoğlunun tarih boyunca yüreğini coşturan, kahramanlık destanlarından yola çıkarak kurgulanan büyülü […]...

Dramatik Şiir

Dramatik Şiir Nedir, Ne Demektir Dramatik şiir, tarihin derinliklerinde Eski Yunan tiyatrosunda kullanılan ve oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözleri şiirsel bir şekilde ifade ettiği özel bir şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında, sahnelenen oyunlardaki diyaloglar, şairler tarafından özenle şiirleştirilir ve oyunculara ezberletilirdi. Bu uygulama, dram tiyatro türünün 19. yüzyıla kadar süren bir geleneğini oluşturmuştur. Ancak, ilerleyen dönemlerde […]...

Satirik Şiir

Satirik Şiir Nedir, Ne Demektir Eleştirel bir üsluba sahip olan hiciv şiirleri, insanların, olayların veya durumların keskin ve iğneleyici sözlerle alaylı bir şekilde eleştirildiği özel şiirlere “satirik şiir” denir. Bu tür şiirlerde, toplumsal ve bireysel meseleler sivri bir dil ve mizahi bir üslupla dile getirilir. Hiciv şiirleri, didaktik özellikler içerdiği için didaktik şiir türü altında […]...

Terkib-i Bent

Terkib-i Bent Nedir Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. En az beş en fazla on bentten oluşur. Aruz ölçüsüyle yazılır. Her bent de beş ile on beyitten oluşur. Bentlerin kafiye düzeni gazele benzer. Her bendin (terkib-hane, kıta) sonunda vasıta beyiti denen bir […]...

Divan Edebiyatı Şiiri Nazım Biçimleri

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Divan şiirinin nazım şekilleri ve türleri, yeni dönemin başlangıcında daha sık olmak üzere bazı değişikliklerle kullanılmıştır. Müesseselerde ve zihniyette meydana gelen değişiklik, sanatta ve edebiyatta kendini gösterince önce muhtevada sonra şekilde değişiklikler görülür. Eski şekiller ve türler, yeni kavramlar ile muhtevada değişiklik gösterirken ne doğrudan doğruya şekle ne de anlama katabileceğimiz […]...

Yineleme Nedir (Tekrir Sanatı)

Yineleme Nedir (Tekrir  Sanatı) Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla, anlamın yoğunlaştığı sözcük ya da sözcük öbeğini art arda yinelemektedir. Yineleme sanatı, bir metinde belirli bir kelime, kelime grubu veya cümle yapısının yinelenmesi yoluyla bir etki yaratma sanatıdır. Bu etki, anlamı vurgulama, duygusal bir bağlantı kurma veya okuyucunun dikkatini çekme gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Diğer bir […]...

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Biçimleri

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Biçimleri İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, Orta Asya’da göçebe olarak yaşayan avcılık ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Türklerin milattan önceki yıllardan başlayarak İslamiyet’i kabul ettikleri X. yüzyıla kadar süren edebiyattır. Bu uzun dönemde şiir temel anlatım aracıdır. Türklerin Orta Asya’da yaşadığı dönemlerde ortaya çıkmıştır. Bu şiirler genellikle sav, sagu, koşuk ve destan […]...

Tunç Uyak

Tunç kafiye, Türk edebiyatında kullanılan bir uyak türüdür. Kafiye, şiirdeki dizelerin sonlarında bulunan ve aynı sese sahip olan kelimelerin tekrarlanmasıdır. Tunç uyak ise, iki sesten fazla olan kelimelerin son hecelerinin aynı olduğu uyak türüdür. Tunç kafiye, Türk edebiyatında özellikle Divan edebiyatı döneminde kullanılmıştır. Divan edebiyatındaki şiirlerde kullanılan tüm uyak türleri arasında en çok tercih edilen […]...

Cinaslı Uyak (Kafiye)

Türk edebiyatının her alanında sıkça kullanılan bu kafiye türü zengin uyak benzeri bir uyak çeşitidir. Cinaslı uyak, anlamları tamamen farklı ama aynı sesleri içeren sözcüklerin dize sonlarında uyak olarak kullanıldığı bir kafiye türüdür Türk edebiyatında önemli bir yeri olan cinaslı uyak, özellikle halk şiirimizde sıkça kullanılır. Yer yer divan edebiyatında da karşımıza çıkmaktadır. Cinaslı kelime, kafiye uyumunu […]...

Zengin Uyak

Zengin (mukayyed) kafiye, iki sesten daha çok benzeşmelerde ortaya çıkar. Benzeşmeler üç, dört, beş, altı vs. olursa fark bulunmayacak mı? Hele bu tür bir kafiyelenişe benzeyen tunç kafiye, cinaslı kafiye, redifli (müreddef) kafiye gibi isimlendirmeler büsbütün karmaşıktır. Bu tabloya iç kafiye denilen ama pek çok kaynakta asonans, aliterasyon adıyla incelenen ahenk arayışları, bu konuda standarda […]...

Redif

Redif Nedir Nasıl Bulunur? Redif Örnekleri Redif, şiirdeki uyakların devamlılığını sağlayan ve aynı hece ya da hece grubunun şiirin belirli yerlerinde tekrarlanmasıdır. Türk edebiyatında divan edebiyatından günümüze kadar birçok şiir türünde kullanılmaktadır. Redif, Türk edebiyatında hem kelimelerin son hecelerinin hem de kelime gruplarının son hecelerinin tekrarı ile oluşabilir. Kelime rediflerinde birinci dizedeki son kelime, ikinci […]...

Aşık Edebiyatı Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri 16. yüzyıldan itibaren Anadolu’da âşık denen kişilerce ortaya konan, kendine özgü biçim ve içeriği olan halk edebiyatı koludur. Türk edebiyatını bir bütün olarak düşünürsek Âşık edebiyatı, İslamiyet’ten önceki sözlü edebiyatın devamı sayılabilir. Önceleri tasavvuf şairleri için kullanılan âşık sözcüğü zamanla din dışı konularda şiirler yazan şairler için de kullanılmaya başlanmıştır. Böylece […]...

Şiir Dinletisi

Şiir Dinletisi Nedir Nasıl Yapılır Nelere Dikkat Edilir? Şiir dinletisi, detaylı hazırlıkla belli bir plan doğrultusunda şiir okuma kurallarına göre, seçilmiş şiirlerin dinleyici kitlesine okunması etkinliğidir. Şiir dinletisinin şiir ve edebiyat sanatına saygıyı göstermek, dinleyici kitlesine sanatsal bir haz aldırmak, duygu paylaşımında bulunmak gibi birçok yararı vardır. Şiir dinletisi hazırlarken aşağıda verilen bilgilere dikkat ediniz. […]...

Şiir

Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle imge ve ahenk unsurları kullanılarak dizeler hâlinde anlatıldığı edebî türe şiir denir. Şiir ile Manzume farkı Şiir ile manzume sık sık birbiriyle karıştırılmaktadır. Manzume, “ölçülü düzenlenmiş söz” demektir. Biçim bakımından şiire benzer ama tema ve temayı işleyiş bakımından şiirden farklıdır. Manzumeler; Ölçülü ve uyaklı manzum parçalardır. Öğretici konular ve akılda […]...

Çarpraz Uyak

Çapraz uyak, şiirde çeşitli ses ve anlam oyunlarına izin verir. Bu, şiirin daha akılda kalıcı ve etkileyici olmasına yardımcı olabilir. Çapraz uyak, bir şiirin kafiyelendirilmesinde kullanılan bir tekniktir. “ABAB” uyak düzeni kullanılır ve dizedeki kelimeler, kafiyelenen kelimelerden iki önceki veya sonraki bir kelimeyle kafiyelenir. Bu, aynı kafiyenin bir sonraki dizesinde yer almayan bir kafiye düzenidir. […]...