Etiket: Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

Naturalist (Doğlacı) Romanlar

Olayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle inceleyen naturalist romancılar gerçekçiliği ileri boyutlara götürmüşlerdir. Emile Zola'nın Meyhane'si, Alphonse Daudet'in Jack'i naturalist roman örnekleridir. ...

Realist (Gerçekçi) Romanlar

Olayları, insanları ve toplumları gerçekçi açıdan yansıtan romanlardır. Kuru ve kuşkucu bir anlatım şekline sahiptir. Stendhal'in Kızıl ile Kara'sı Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı, Halit Ziya'nın Mai ve Siyah'ı realist akımın etkisindedir. ...

Romantik (Duygusal) Romanlar

İnsanların arzularını,duygularını, düşüncelerini sadece kendilerine ait, içten gelen doğal ve gerçek olgular gibi görür.Özellikle duygu, aşk, hayal gibi düşünceler işlenir. Klasisisiz akımına tepki olarak doğan Romantizm akımı, olayların duygusal yönden yansıtılmasına öncelik verir ve kuralcılığı inkar eder. Namık Kemal'in Intibah'ı, Victor Hugo'nun Sefilleri bu akıma uygun örneklerdir. ...

Klasik Romanlar

Tarihin eski zamanlarından günümüze ulaşmış, dünya çapında ünlü yazarlar tarafından kaleme alınan eserlerdir. Klasik akımda roman türü çok az gelişmiştir. M. de La Fayette'in Princesse de Cleves adlı romanı, klasik romanın önemli bir örneği olarak verilebilir. ...

Akımlara Göre Romanlar

Bu roman türleri bağlı olduğu ya da etkisi altında kaldığı akıma göre sınıflandırılır. Türk ve dünya edebiyatında birçok roman herhangi bir akımın etkisinde kalınarak yazılmışve bazen de o akımın başlangıcı olmuştur. Akımlara Göre Romanları şu başlık altında toplayabiliriz: ...

Sosyal Romanlar

Toplumsal sorunlan işleyen romanlar bu gruba girer. Bu tür romanlarda sosyal olay ve olguların (ihtilaller, sınıfsal kavgalar, ırkçılık, köyden şehre göç, yoksulluk...) nedenleri üzerinde durulur. Sosyal romanlar töre romanlan ve tezli romanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Sözgelimi Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal romanı, töre romanıdır. Bu romanda, bir dönem Türk toplumunun gelenek, görenekleri üzerinde durulmuştur. Tezli romanlarda yazar, bir görüşü savunur ve bunun doğruluğunu kanıtlamaya çalışır. Hüseyin Rahmi'nin Naturalizm akımı doğrultusunda yazdığı Ben Deli Miyim adlı eseri bir tezli roman ......

Tarihsel Romanlar

Tarihsel romanlar, tarihin değişik dönemindeki olayları işler. Kahramanlar gerçek veya düşsel olabilir. Ancak anlatılanlar tarih gerçeklerine çoğu kez uygundur. Bu roman türü aslında, Romantizmin bir ürünüdür. Dünya edebiyatında bu türün ilk örneğini ingiliz yazar VValter Scott vermiştir. Türk edebiyatında ise tarihi romanın ilk denemesi Ahmet Mithat'ın Yeniçeriler adlı romanı sayılabilir. Batılı anlamda ilk tarihsel romanımız, Namık kemal'in Cezmi'sidir. Aşağıdaki romanlar da tarihsel romanlara örnek gösterilebilir: Deli Kurt (Nihal Atsız) İvanhoe (VValter Scott)    Waver1ey (Walter Scott) Taraş Bulba (Gogol) Monte Cristo (Alexandre Dumas) Salambo (S. Flaubert) Devlet Ana (Kemal Tahir) Küçük Ağa ......

Macera (Serüven) Romanları

Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, değişik ve esrarlı olayları konu edilen romanlardır. Bu tür romanlarda olaylar, okuyucuyu şaşırtacak ve heyecanlandıracak biçimde gelişir. Kahramanlar çok hareketli, kurnaz, cesur ve kuvvetlidir. Macera romanlarında olaylann geçtiği çevre de sık sık değişir. Macera romanlarına şu örnekler verilebilir: Kim (Rudyard Kipling) İki Sene Mektep Tatili (Jules Verne) Robinson Crusoe (Daniel Defoe) Define Adası (Stevenson) Hasan Mellah (A. Mithat Efendi) Polisiye romanlar ve egzotik romanlar da macera romanları kapsamında düşünülebilir. Polisiye romanlarda hırsızlık, soygun ve cinayet olayları işlenir. İngiliz yazar A. ......

Temalarına ve Konularına Göre Romanlar

Türk edebiyatında romanlar konularına ve tamalarına göre sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflandırma yapılırken romanların genel olarak hangi konu üzerinde durduğu ve ana teması nedir? sorusu sorulmuştur. ...

Roman Türleri

ROMAN TÜRLERİ Edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler romanla-n sınıflandırmada değişik ölçütler kullanmışlardır. Biz, bunlardan en çok kabul görmüş sınıflamalar üzerinde örnekleriyle duracağız. Temalarına ve Konularına Göre Romanlar Sosyal Romanlar Tarihsel Romanlar Macera (Serüven) Romanları 2. Akımlara Göre Romanlar Naturalist (Doğlacı) Romanlar Realist (Gerçekçi) Romanlar Romantik (Duygusal) Romanlar Klasik Romanlar ...

Türk Edebiyatında Roman

Türk edebiyatına roman Tanzimat'la girmiştir. İlk yerli roman denemesi Şemsettin Sami'nin "Taaşuk-ı Talat ve Fitnat" (1872) adlı eseridir. Edebiyatımızda ilk roman çevirisini ise Yusuf Kamil Paşa, Fransız yazar Fenelon'dan "Telemak" adıyla yapmıştır (1859). Batılı anlamda modern Türk romanının kurucusu ise Halit Ziya Uşaklıgil sayılır. Türk romanı, teknik açıdan Servet-i Fünun döneminde güçlenmiş, Cumhuriyet döneminde iyice gelişmiştir. ...

ROMANDA TİPLEŞTİRME VE KARAKTER ÇİZME

ROMANDA TİPLEŞTİRME VE KARAKTER ÇİZME : Geleneksel romanlarda, tipleştirme ve karakter çizme önemli kavramlardır. Tipleştirme, geleneksel romanın başvurduğu anlatım yollarından biridir. Tipleştirmede yazar, bir roman kahramanını aşağılayan ya da yücelten eğilimleri ön plana çıkarır; bunlara büyüteçle yaklaşır. İnsana özgü bir niteliğin doruknoktasına çıkarılarak anlatılması, tipleştirmenin özünü oluşturur. Sözgelimi "evlat sevgisi", insanda bulunan eğilimlerden biridir. Ünlü romancı Balzac, Goriot Baba adlı yapıtında kızlarına aşırı sevgi duyan bir babayı tipleştirmiştir. Yine Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü adlı yapıtında Ali Rıza Efendi evlat sevgisiyle ......

Türk Edebiyatında Öykü (Hikaye)

Öykü türü edebiyatımıza Tanzimat'la birlikte girmiştir. İlk öykü örneklerini edebiyatımızda "Le-taif-i Rivâyât" (Söylenegelen Güzel Hikayeler) adıyla Ahmet Mithat Efendi vermiştir (1870). Aynı yazarın "Kıssadan Hisse" adlı eseri de ilk öykü örneklerindendir. Batılı anlamda ilk öykü örneklerini ise "Küçük Şeyler" adlı eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Samipaşazâde Sezai ortaya koymuştur (1892). Tanzimat Edebiyatı Döneminde Hikaye (Öykü) Türk öyküsü, Milli edebiyat döneminde Ömer Seyfettin'le asıl çıkışını yapmış, bu tür Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Sabahattin Ali, Haldun Taner... gibi yazarlarla iyice ......

Olay Öyküsüne (Hikayesine) Örnek

087956'nın SIFIRI (Tarık BUĞRA) Fatih taraflarında -amca derim- bir uzak akrabam oturur. Hali vakti yerindedir. Üstelik bir radyosu, küçücük, bebek yastığı gibi bir kedisi ve on altı, on yedi yaş-lannda da bir kızı vardır: Kumral saçlı, taptaze, kadife tenli, iri, yeşil gözlü, canlı, cana yakın bir şey. Adı da Ic-lâl. Bana gelince, ben işte böyle, yirmi üç yaşımda, bütün varlığı ve avuntusu sık saçlar, sağlam dişler ve kırmızı bol, kocaman düğümlü kravatı olan, pansiyoner bir tıp talebesiyim. Akraba canlısıyım; bu yüzden de ......

Öykü Türleri (Çeşitleri)

  Öyküler çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Öyküyü oluşturan öğelerin düzenlenişi yönünden öyküler iki türlüdür: Olay Öyküsü Bu tür öyküde yazar okuyucuyu "çarpıcı" bir olayla öyküye bağlamaya çalışır. Öykücü, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri içinde olayı aktarır; önce gerilimi artırır, sonra düşürür. Olay öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Fransız sanatçı Maupassant'tır. Bizim edebiyatımızda olay öyküsünün önde gelen bazı sanatçıları şunlardır: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Ali vb... Olay Öyküsüne (Hikayesine) Örnek Durum / Kesit Öyküsü Bu tür öyküde yazar, ya yaşamdan okuyucuya bir ......

Öykünün (Hikayenin) Öğeleri

Öykünün dokusu içinde yer alan öğeler dört öbekte toplanabilir. a) Öyküde (hikayede) Olay ve Durum : Yazarın öyküde anlattıklarına olay ve durum denir. İnsan yaşamıyla ilgili her konu bir olaydır. Öyküdeki her olay, insanın eyleme dönüşmüş tutkuları, özlemleri, düşleri veya istekleridir. Öyküde her olay giderek bir soruna dönüşür; yazar okuyucunun ilgisini bu sorun üzerinde odaklaştırmaya çalışır.  b) Öyküde (Hikayede) Anlatıcı: Öyküyü anlatan kişi (yazar), çeşitli anlatım yöntemleri kullanabilir. Anlatıcı, anlattıklarını kendi benine indirgeyerek anlatabilir. Bu durumda çevresindeki kişileri, bu kişilerin duygu ve düşüncelerini anlatıcının ......

Öykü (Hikaye)

Hikâye (öykü) Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Hikâye (öykü); gerçek ya da gerçeğe uygun olay veya durumların kişi, yer ve zaman ögelerine bağlı olarak anlatıldığı kısa edebî türdür. Bu türün yapı unsurları olan olay, kişi, yer ve zaman dar kapsamlıdır. Hikâyede genellikle kısa cümleler kullanılır. Hikâyeler, olay hikâyesi ve durum hikâyesi olmak üzere ikiye ayrılır. İtalyan yazar Boccaccio’nun (Bokaçyo) yazdığı Decameron (Dekameron) adlı eser, hikâye türünün ilk örneği kabul edilir. Fransız edebiyatında Guy de Maupassant’ın Ay Işığı, Alphonse Daudet’nin (Alfons Dode) Pazartesi ......
Yandex.Metrica