Aylar: Eylül 2009

Firavun

FİRAVUN Eski Mısır'hükümdarlarına verilen san. ilk firavun Nil deltasıyla Yukarı Mısır'ı birleştiren Menes'tir (İÖ 3500). Yaklaşık isa'nın doğumuna kadar gelen firavunlar döneminde 32 firavun hanedanı hüküm sürdü. Firavunlara bir Tanrı gözüyle bakılır, kuramsal olarak tüm insanların efendisi ve her şeyin sahibi olarak görülürdü.Ellerinde asa, başlarında taç bulunan sakallı bir tanrı biçiminde canlandırılmış, adları metinlerde Ra'nın oğlu biçiminde geçmiştir. İÖ 1580-İÖ 1314 döneminde firavunlar kendilerinin doğrudan doğruya Tanrılar kralı Amon Ra' dan geldiklerini ilan ettiler. Eski Mısır inançlarına göre görevleri evrensel ......

Halit Fahri Ozansoy

Şâir ve yazar. İstanbul'da doğdu. Doktor M. Fahri Paşa'nın oğludur. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Yeterlik imtihanı vererek edebiyat öğretmeni oldu (1916). Muğla ve İstanbul'da Öğret­menlik yaptı, istanbul'da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı'na gö­müldü. ilk şiirlerinde vezin, dil ve duyuş tarzı bakımından Fecr-i Âtî şâirlerinin tesirinde idi. Millî Edebiyat cereyanına katı­lınca aruz veznini bırakıp hece vezni ve konuşulan Türkçe'ye döndü. Şiirlerine hüzün hakimdir. Daha çok aşk ve ölüm temalarını İşlemiştir. Beş hececilerden biridir. Piyes, roman ve hatıra türünden de kitapları vardır. Şiir kitapları: 1. Rüya (1912), ......

Ali Faik Ozansoy

Şâir. Diyarbakır'da doğdu. Süleyman Nazif'in kardeşidir. Askerî Rüştiye ile Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdi (1901). Çeşitli İlçelerde kaymakamlık; mutasarrıflık, valilik, İçişleri Bakanlığı'nda müsteşarlık ve Mülkiye'de öğretmenlik yaptı. Anka­ra'da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı'na gömüldü. Servet-i Fünun'cuların en genç üyelerindendi. Toplulu­ğun dağılmasından sonra Fecr-i Ati topluluğuna başkanlık etti. Tevfik Fikret ile Abdülhak Hamit Tarhan'ın tesirinde kalıp kadın, aşk ve tabiat temalarını işledi. His ve hayâle geniş yer veren şiirler yazdı. Şiir Kitapları: 1. Fâni Teselliler (1900), 2. Mithat Paşa (1911), 3. Temâsil ( Timsaller, 1912), 4. Elhân-ı ......
Yandex.Metrica