Etiket: tarih

Tarih Öncesi Çağlar

İnsanlığın İlk İzleri: Yazının icadı öncesine Tarih Öncesi Çağlar, sonrasına ise Tarih Çağları adı verilmiştir. Tarih Öncesi Çağlar; Taş ve Maden Devri olarak iki ana kısma ayrılmıştır. Tarih öncesi çağlar dünyanın her yerinde aynı anda başlayıp bitmemiştir. Örneğin Anadolu’da Tunç Devri’nin yaşandığı sırada Mezopotamya tarihî devirlere geçmiştir. Dünyada insanın var oluşuyla başlayan tarih; yazının icadı esas alınarak, Tarih Öncesi Devirler ve Tarihi Çağlar olmak üzere ikiye ayrılır. Tarih Öncesi Çağların Özellikleri * Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgelere ve toplumlara göre ......

Tarih Bilimi Özellikleri, Olay ve Olgu Farkı Nelerdir İlişkisi

Tarihin Biliminin Özellikleri nelerdir?         Tarih biliminde tarihçi, belgelere dayalı çalışır. Bu belgeler bilimsel yöntemlerle incelenir. Tarihî olayın aydınlatılabilmesi için konuyla ilgili güvenilir belge ve kaynaklara başvurmak gerekmektedir.      Tarihçi olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurar. Tarihte meydana gelmiş olaylar aynı zamanda kendilerinden sonraki olayların nedenlerini oluşturur. Tarihî olaylar arasında neden sonuç ilişkisinin kurulması, olayın bütün yönleri ile anlaşılıp değerlendirilebilmesi için zorunludur. Örnek olarak Fransız Devrimi ardından milliyetçilik ve demokrasi gibi fikirlerin tüm dünyaya yayılması ve çok ......

Türklerde Tarih Yazıcılığı

Türkiye'de (Türklerde) Tarih  Yazıcılığının Gelişimi Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı        Osmanlı tarih yazıcılığı Klasik Dönem’de büyük ölçüde İran ve Arap tarihçiliği etkisi altında gelişme göstermiştir. Bu etki 15. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. Kaleme alman eserler çoğunlukla Arapça ve Farsçadır. Özellikle 1453’te İstanbul’un fethi ardından Osmanlı tarih yazıcılığı yeni bir senteze yönelmiş, Türkçe yazımın da yaygınlaşmaya başladığı özgün bir tarz ortaya çıkmıştır. Osmanlı yazarlarının etkilendiği İran tarihçiliğinde hükümdarı öven ve yücelten bir anlatım tarzı benimsenmiştir. Bu etki Büyük Selçuklu imparatorluğu ve  Anadolu ......

Tarihi Neden Öğreniyoruz ve Tarih Tekerrür Eder mi?

Tarih Bilimini Niçin Öğreniyoruz?           Mensubu olduğu çağı ve toplumu anlayamayan insan geleceğini doğru yönlendiremez. Geçmişin bilgisi olan tarih gelecek hakkında düşünmeyi de sağlar. Fen bilimlerinde, sosyal ve siyasi bilimlerde toplumun geçirdiği bütün tecrübeler ve bunların gelişme aşamaları tarih sayesinde takip edebilir. Tarih bugünü anlayabilmemiz ve ilerleyebilmemiz için geçmişe göz atmamızı sağlayan âdeta bir “dikiz aynası” işlevi görür. İnsanlığın yararına olan her bilim dalı ulaştığı son aşamaya nasıl geldiğini anlamak için tarihin bilgisine ihtiyaç duyar. Tarih Öğrenmenin Önemi ......

Tarihin Tanımı ve Konusu Nedir

Tarihin Tanımı (Tarih Nedir) Kısaca Bilgi         Tarih boyunca insanın doğasında daima kendisini tanımak ve bilmek arzusu vardır. Çağlar boyu kişinin kendisini, çevresini ve geçmişini tanıma ihtiyacı tarih bilgisini ortaya çıkarmıştır. Tarih, Arapçada “ay görmek” anlamına gelen “verrehe” kökündendir. Anlam bilgisi bakımından Sami kavimlerindeki ay takvimini kullanmak suretiyle hadiseleri bir kronolojiye bağlamak, yani ferdî vakaları tarihlendirmek esasına dayanan bir tasnifi ifade eder. Batı kaynaklarındaki “histoire" tabiri ise Eski Yunancadaki “istoria” kelimesinden türetilmiştir. Tarihin bütün dillerdeki karşılığı ise geçmişin ......
Yandex.Metrica