Etiket: Orta Türkçe Dönemi

Kıpçak Türkçesi

Kıpçak Türkçesi Hakkında Geniş Detaylı Bilgi       Kıpçaklar hakkındaki ilk bilgileri 9-10. yüzyıl Arap coğrafyacıları vermektedir. Söz konusu kaynaklarda Kıpçakların Kimek Türklerine bağlı bir boy oldukları ve Ural Irmağı’nın kuzeyinde bulundukları belirtilmektedir. 11. yüzyılda Kimekleri de içlerine alarak büyük bir kavim hâline gelen Kıpçaklar, 1060 tarihinde batıya doğru göç ederek Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırları 13. yüzyılın ortalarına kadar yurt tutmuşlardır. Bu yüzden bu bozkırlara 11. yüzyıldan itibaren İslam kaynaklarında Deşt-i Kıpçak adı verilmiştir. Batı kaynaklarında ise aynı bölge Kumanya (Cumania) ......

Karahanlı Türkçesi

Karahanlı Tarihi Hakkında Kısaca Özet Bilgi        Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra Orta Asya’nın doğusundaki yani Doğu Türkistan'daki boşluk, bu bölgede yaşayan Karluklarla beraber Yağma, Çiğil ve Tohsı gibi Türk boylarının da göç etmelerine neden olmuştur. Göçen bu Türk boyları Tarım Havzası’nın batısına, Kâşgar ve civarına yerleşmişlerdir. Buradaki Türk boylarının dağınıklığı bir süre daha devam etmiştir. 10. yüzyılın başlarına doğru çevresindeki Türk boylarını idaresi altına alarak müstakil bir Türk devleti kuran Karahanlı Türkleri Saltuk Buğra Han’ın 950 tarihinde İslamiyeti kabulüyle ......

Harezm Türkçesi 

Harezm Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi       11. ve 13. yüzyıllarda nüfus yapısı ve siyasi bakımdan Türkleşen Harezm bölgesinde Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz, Kıpçak ve Kanglı Türkçelerinin kaynaşmasından oluşan dile Harezm Türkçesi adı verilir. Harezm Türkçesi Dil Özellikleri • Kelime başında b, içinde nazal n olan seslerde m sesine dönüşür, diğerlerinde korunur: ben > men, bin > min; bar-, ber- • Çok az örnekte k > h değişimi görülür; akşam > ahşam. • Kelime ortasındaki ve sonraki d sesi korunur; edgü, od. • Köktürkçe ......

Çağatay Türkçesi

Çağatay Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi       Çağatay terimi Cengiz Han’ın ikinci oğlu Çağatay’dan gelmektedir. Çağatayca, Timurlular (1405-1506) devrinde gelişen ve Karahanlı ile Harezm Türkçesinden sonra Orta Asya’da ortaya çıkan üçüncü yazı dilidir, Ali Şir Nevayi döneminde klasik bir edebi dil hâline gelmiştir. 15. yüzyıldan sonra 20. yüzyıla kadar Türk dünyasında esasen iki ayrı yazı dili kullanılmıştır: Oğuzlara dayanan Türk topluluklarının kullandığı Batı Türkçesi (Osmanlı Türkçesi-Azeri Türkçesi), bu sınırın doğusunda kalan Türk topluluklarının kullandığı Türkçeye verilen addır. Çağatay Türkçesi Dil ......

Eski Anadolu Türkçesi

Eski Anadolu Türkçesi Hakkında Kısaca Özet Bilgi       Orta Asya’dan batıya doğru göçen Oğuz Türklerinin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da kendi lehçelerine dayalı olarak kurup geliştirdikleri edebî yazı diline Eski Anadolu Türkçesi denilmektedir. 11. yüzyılın sonlarında 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından çeşitli Türk boyları Anadolu’ya gelip yerleşmiştir. Anadolu’ya gelen bu boyların çoğunluğunu Oğuzlar meydana getirdiği için burada teşekkül eden edebî esasını Oğuzca teşkil etmiştir. Anadolu’ya ilk yerleşen Oğuz Türkleri fetih hareketlerine ağırlık vermiş, İlmî ve edebî alanda ciddi faaliyet göstermemiştir. Anadolu Selçuklu ......
Yandex.Metrica