Etiket: Divan Edebiyatında Yenileşme Akımları

Divan şiiri, günümüzdeki edebi akımlardan bahsetmek açısından sınırlı bir zemine sahiptir. Kendine özgü bir dünya görüşüne ve sanat anlayışına dayalı olan divan edebiyatı, esasen bir akım olarak kabul edilebilir. Aynı zamanda, toplumsal yapının durağanlığı ve yeni fikirlere kapanıklığı, divan edebiyatında akımların tanımlanmasını engelleyen faktörlerden biridir. Divan edebiyatında gözlemlenen bazı yenilik arayışları, sadece bir eğilim olarak varlığını sürdürebilmiş ve derinlemesine bir akıma dönüşmemiştir.

Divan edebiyatı, çağımızdaki edebi eğilimlerden oldukça ayrı bir noktada durmaktadır. Belli bir dünya görüşüne ve sanatsal anlayışa sıkı sıkıya bağlı olan divan edebiyatı, aslında bir çeşit edebi akım olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, toplum yapısının geleneklere sıkı sıkıya bağlı ve yeniliklere pek açık olmaması da, divan edebiyatında akımların belirginleşmesini zorlaştıran etmenlerden biridir. Divan edebiyatında ortaya çıkan bazı görünüşte yeni arayışlar ise, sadece belirli bir eğilimi yansıtmaktan öteye gidememiştir.

Divan edebiyatında yenileşme akımları, geleneksel Divan şiirinin kalıplarından saparak yeni ve farklı bir dil ve üslup arayışını temsil eden hareketlerdir. Divan edebiyatı, genellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik edebiyat geleneğini ifade eder. Ancak zamanla, bu geleneğe yenilikçi yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. İşte bazı önemli Divan edebiyatı yenileşme akımları:

Hikemi Tarz Şiir Akımı

Hikemi Tarz Şiir Nedir Kısaca Özet Hikemi tarz şiir, daha çok didaktik üslubu benimseyerek, derin düşünceleri yansıtan ve öğretici bir yaklaşımla dizelerin aracılığıyla anlatan bir edebi türdür. Hikemi Tarz‘da, “düşüncelerin hikmetli bir biçimde ifade edilmesi” esastır. İslami düşünce yapısında, özellikle felsefi bağlamda kullanılan “hikmet” terimi, birçok anlam taşır. Gizli düşünceleri ifade etme, bilinmeyen nedenlerin anlamını […]...

Sebk-i Hindi Akımı

Sebk-i Hindî Akımının Tanımı Nedir Türk edebiyatının zengin ve renkli geçmişi içerisinde özel bir yere sahip olan “Sebk-i Hindî” terimi, kelime anlamıyla “Hint tarzı” veya “Hint üslubu” demektir. Türk edebiyatındaki önemli edebi akımlardan biri olan bu hareket, 17. yüzyıldan itibaren ülkemizde etkisini göstermeye başlamıştır. Ancak sadece bir üslup ya da tarzın ötesinde, Sebk-i Hindi, İranlı […]...

Mahallileşme Akımı

Mahallileşme Akımı Nedir Ne Demektir Divan edebiyatındaki “Mahallileşme Akımı“, edebî anlamda bir yenilik ve zenginlik getiren bir akımdır. Bu akım, genel olarak yaşanılan coğrafyanın, sosyal hayatın ve gerçek olayların şiirsel eserlere yansıtılmasını temel alır. Aynı zamanda, dilde sadeleşme ve yerli nazım biçimlerine yönelme gibi özellikleri bünyesinde barındırır. Divan şiirinde Mahallileşme hareketinin ortaya çıkışı, geleneksel ve […]...

Türkî-i Basit Akımı

Türki-i Basit Nedir Ne Demektir Sözlük anlamı olarak sade Türkçe anlamına gelir. Türkî-i Basit Akımı, yalnızca Türkçe kelimeleri kullanarak veya nadir yabancı kelimelere başvurarak şiir yazma amacıyla doğmuştur. Sadece Türkçe kelimeleri kullanarak şiirler meydana getirme çabası, 16. yüzyılda divan şiiri alanında yabancı kelimelerin ağırlık kazandığı bir dönemde Aydınlı Visali, Edirneli Nazmî ve Tatavlalı Mahremî tarafından […]...