Kategori: G

Gürsel Aytaç

Gürsel Aytaç Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1940- ) Eskişehir’de doğdu. Ankara Kız Lisesinde okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu ve aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başladı. 1966’da doktor, 1970’te doçent, 1976’da profesör unvanını aldı. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı ve Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı yaptı. Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Eserleri Danışma Kurulu üyeliği ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür İhtisas Komitesi ......

Gelibolulu Mustafa Ali

(1451-1600) Tarihçi ve Divan şairlerindendir. Gelibolu'da doğdu. Devrinin tanınmış âlimlerinden ders gördü. Şehzade I. Selim'e, Kıbrıs Fâtihi Lala Mustafa Paşa'ya ve Ferhad Paşa'ya divân kâtipliği, Cidde Emirliği yaptı. Cidde'de öldü. Devrinin başarılı gazel ve kaside şâiridir. Künhü'-ahbar (haberlerin özü) adlı eseri ile meşhur oidu. Manzum ve mensur kırktan fazla eserin sahibidir. Farsça şiirleri de var­dır. Eserleri: 1. Türkçe Dîvan (2 tanedir. Mecmualarda divanı­na girmemiş şiirleri de vardır) 2. Farsça Dîvan (el vazması halinde), 3. Mihr ü Vefa (mesnevi), 4. Razvatü'l-Letâyıf (ahlâki manzum ......

GÜLŞEHRİ

(XIV'üncü asır) Şair. Asıl adı Süleyman'dır. Kırşehir'de yaşadı. Ahî Evran'ın dervişlerindendir. Sonra kendisi de şeyh olmuştur. Mantıku't-tayr'ını İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a sundu (1307). Geniş bir tasavvuf kültürüne sahip olduğu eserlerinden an­laşılmaktadır. Doğum ve Ölüm tarihleri bilinmiyor. Mantıkut tayr, İranlı Şair Attar'ın aynı İsİmlt mesnevisi­nin geniş tercümesidir. Gülşehrî, çevirisine Mevlananın Mesnevisi ile Kelile ve Dimne'den hikayeler katmıştır. Ko­nusu tasavvuf olan bu eser akıcı, ahenkli bir Türkçe ile ya­zılmıştır. Tasavvufu anlatan 4408 beyitten meydana gelmiş­tir. [Eserin tıpkı basımı A. Sırrı Levendin önsözü ile birlikte ......

Gevheri

Divan edebiyatından da etkilenmiş, hecenin yanında aruzla da şiirler yazmıştır. Koşmaları ve taşlamaları oldukça ünlüdür. Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Musta­fa'dır. Gevheri, Mehmet Bahri Paşa'nın divan kâtipliğini yaptı. Anadolu, Suriye ve Arabistan'ı dolaşmış, Rumeli serhadlerinde bulunmuştur. Ölüm tarihi de bilinmiyor. Hem saz şairleri, hem de klâsik edebiyat çevrelerince de­vamlı olarak okunan Gevheri hece ölçüsü ile koşma, türkü ve maniler; aruz ile de dîvan ve müstezadlar yazmıştır. Aruzlu şiirlerin­de devrinin klâsik kültürünün izleri bulunup Hece ile ......
Yandex.Metrica