Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlam Nedir

Anlam yönünden birbirine ters düşen, birbiriyle “karşıtlık” gösteren sözcükler dilimizde daha yaygın bir şekilde “zıt anlamlı kelimeler” olarak adlandırılır. Türkçede, her kelimenin bir karşıtı veya tam zıddı olmayabilir; yani her kelimenin hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı olmayabilir. Nitelik ya da nicelik ifade eden sözcükler, genellikle sıfatlar ve zarflar, karşıt anlamlı sözcüklerin en sık rastlandığı kategorilerdir.

Zıt Anlamlı Kelimeler, özellikle dilin çeşitliliğini ve zenginliğini artıran unsurlardan biridir. Özellikle dilin betimleyici yönü açısından, zıt anlamlı sözcükler büyük bir öneme sahiptir. Örneğin, “güzel” kelimesinin zıt anlamlısı “çirkin”, “yüksek” kelimesinin zıt anlamlısı “alçak” gibi. Ayrıca, zıt anlamlı kelimeler, anlatılmak istenen durum veya konunun daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesini sağlar.

Zıt Anlamlı Kelimeler Örnek Cümleler

Şiirlerinde yeni konuları eski biçimlerde işlemiştir.
Eleştirmenin görevi, bir sanatçıyı övmek ya da yermek değildir.
İyi romancının kurguladığı karakterleri kötü bir üslupla anlatması düşünülemez.
Yukarıdaki cümlelerde renkli yazılan sözcükler, anlamca birbiriyle çelişen (karşıt) Zıt Anlamlı Kelimelerdir.

Zıt Anlamlı Kelimeler Sözcükler Listesi Tablo

Zıt Anlamlı Kelimelerin Özellikleri

1. Zıt Anlamlı Kelimeler Koşulları:
– Karşıt anlamlı kelimelerin her ikisi de, ya somut anlam ya da soyut anlamlı olmalıdır. Yani biri mecaz anlam, diğeri gerçek anlam barındırmamalıdır.

2. Olumsuzluk ve Zıtlık Farkı:
– Bir kelimenin negatif formu, o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Negatif form sadece eylemin yapılmadığını belirtir, fakat zıt bir durumu ifade etmez.

3. Zıt Anlamlı Kelimelerde Fiiller ve Zıtlık İlişkisi:
– Fiilin olumlu ve olumsuz formları arasında zıtlık ilişkisi kurulamaz. Bunlar yalnızca eylemin meydana gelip gelmediğini gösterir. Gerçek bir zıtlık için farklı bir sözcük kullanılmalıdır.
– Örnek: “beklemek” (olumlu) ile “beklememek” (olumsuz) arasında zıt anlamlılık ilişkisi yoktur.

Bebek gülüyor” cümlesi olumludur.
Bu cümlenin olumsuz hâli. “Bebek gülmüyor.”dur. Yani gülmek ile gülmemek kelimeleri Zıt Anlamlı Kelimeler değildir. Gülmek kelimesinin olumsuzu “gülmemek”, zıt anlamı ise “ağlamak”tır.

  • İnce çizgili kumaşları tercih ediyorum. (kalın)
  • Ahmet geldiğine göre telaşlanmamıza gerek yok. (gittiğine)
  • Bu kadar erken gelebilmeyi nasıl başarıyorsun? (geç)
  • Bu küçük ve tenha otel inanılamayacak kadar temizdi. (pisti)

Özetle, Sözcüğün olumsuz biçimi, karşıtı değildir.

Orhan, dün İstanbul’a gitmiş. (Olumsuzu gitmemiş, karşıtı gelmiş.)

Acılı yemeklerden uzak durmalısın. (Acılı sözcüğünün karşıtı tatlıdır.)

4. Kullanım Bağlamı:
– Bir kelimenin zıt anlamlısı, o kelimenin yer aldığı cümlenin anlamında ya da bağlamda değişebilir. Yani Zıt Anlamlı Kelimeler, kullanıldığı yer ve bağlama göre esneklik gösterebilir.

5. Okunuş ve Yazılış Farklılıkları:
– Zıt anlamlı kelimeler, genellikle hem yazılışları hem de okunuşları açısından birbirinden farklıdır. Ayrıca, bu kelimelerin taşıdığı anlamlar da tabii ki birbirine zıttır.

6. Eş Anlamlı Kelimeler ile Zıt anlam ilişkisi

– Karşıt anlamlı sözcükler, her zaman sadece bir eş anlamlıya sahip olmayabilir. Örneğin, ‘açık’ kelimesi çok anlamlı bir sözcük olduğundan dolayı, farklı bağlamlarda farklı karşıt anlamlı kelimelerle eşleşebilir. Aynı şekilde, ‘dar’ kelimesi de ‘geniş’ veya ‘bol’ gibi çeşitli sözcüklerin zıt anlamlısı olabilir. Yani, bir kelimenin karşıt anlamlısı, bağlam veya cümle içerisindeki kullanımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Anlayacağınız, zıt anlamlı bir kelime seçerken, o kelimenin cümledeki yerine, nitelediği ya da vurguladığı duruma göre bir seçim yapmak son derece önemlidir. Zıt anlamlı kelimeleri belirlerken, onun cümle içinde hangi anlamı taşıdığına dikkat etmek gereklidir.

7. Sözcüklerin karşıtlık doğurabilmesi, anlam alanlarının çakışmasına (bağlama) bağlıdır.

Dışarıya çıkarken üzerine kalın bir şeyler al. (inerken değil girerken)

Sizden küçük bir ricam olacak. ( büyük değil önemli)

8. Her sözcüğün karşıt anlamlısı olmak zorunda değildir.
* Kararlı adımlarla kürsüye doğru yürüdü.
* Kısa zamanda tahmin ettiğinden büyük bir şöhrete kavuşmuştu.

Zıt Anlamlı Kelimeler İle İlgili Örnek Sorular

1. Anlamları birbirine zıt ya da ters düşen kelimelere karşıt anlamlı veya zıt anlamlı terimleri kullanılır. “Küçük” ve “büyük” kelimeleri gibi, birbirinin tam karşılığı olan sözcükler bu kategoriye girer. Ancak, “yürümek” ve “yürümemek” gibi kelimeler arasında aslında bir zıtlık ilişkisi yoktur; bunlar yalnızca aynı eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterir. Bu tip kelimeler, zıt anlamlı olmaktan ziyade olumlu veya olumsuz halleri aynı fiilin ifade edilmesidir.
Yukarıdaki tanıma göre aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
A) Ofisindeki kapıları eskidiği için yenilerini yaptırmaya karar verdi.
B) Onunla yola çıkıp çıkmama konusunda kararsızlık içindeydi.
C) Büyük küçük herkesin ilgisini çekiyordu davranışlarıyla.
D) Bu ortamda ileri geri konuşmaman gerektiğini öğrenememişsin hala.
E) Onunla acı tatlı günlerimiz olduğu için unutamıyorum.

Yanıt: B (Çıkıp çıkmamak olumsuzluk ilişkisi kurmuştur.)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zıt anlamlı sözcükler” bir arada kullanılmamıştır?
A) Büyük insanların en önemli yönü, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını göstermeleridir.
B) Bir şeyin yanlış olduğunu bilmek, doğruyu öğrenmek için atılan bir adımdır.
C) Her iyi ve güzel şey, kötü ve çirkin şeyleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır.
D) Hayat inişli ya da çıkışlı olabilir, önemli olan başarıdan vazgeçmeden devam etmektir.
E) İnsanların hakkında ne düşündüklerini önemsemezsen mutlu olabilirsin.
Yanıt: E

Karşıt Anlamlı Sözcükler Çözümlü sorular:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Zıt Anlamlı Kelimeler” bir arada kullanılmamıştır?
A) Dondurucu soğukların ardından gelen sıcaklar herkesi mutlu etmişti.
B) Merdivenleri inip çıkmakta zorlanmaya başlamıştım.
C) Bizim evin geleni gideni her zaman çok olur.
D) Davete katılma veya katılmama kararını ben veremem.
E) Temiz kirli demeyip bütün tabakları makineye attı.

Çözüm: A’da soğuk-sıcak, B’de inip-çıkmak, C’de gelen-giden, E’de temiz-kirli sözcükler zıt anlamlı kelimelerdir. D seçeneğinde kullanılan katılma-katılmama sözcükleri zıt anlamlı değildir. Katılmama sözcüğü, katılma sözcüğünün olumsuzudur.

“Bu iki ülke arasındaki ilişkiler, bir süre sonra gerginliğe dönüştü.” cümlesinde, “gerginlik” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle eskisine göre karşıt bir anlam kaza­nır?

A) Gevşeme  B) Genişleme  C) Bütünleşme D) Yakınlaşma  E) Yumuşama

Çözüm:
Bu cümledeki yargının karşıt bir anlam kazan­ması için “gerginlik” sözcüğünün yerine onun zıt anlamlısı olan E’deki “Yumuşama” sözcüğü geti­rilmelidir.
Cevap E’dir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirleriyle Zıt Anlamlı Kelimeler yoktur?

A) Çok satış yaptı ama az kâr yaptı.
B) Sonunda aradığı kitabı buldu.
C) Çocuk önce ödevini yaptı, sonra top oynadı.
D) İzciler uzun yolu kısa zamanda aldılar.
(1992-FL)

Çözüm: A’daki “çok” ve “az”
C’deki “önce” ve “sonra”
D’deki “uzun” ve “kısa” sözcükleri Zıt Anlamlı Kelimelerdir.
B’de ise karşıt anlamlı sözcükler yoktur.
Cevap B’dir.

NOT: Karşıt anlamlılık daha çok sıfat ve eylemlerde olur:
doğru-yanlış, iyi-kötü, eski-yeni, yaşlı-genç, uzun-kısa, İnmek-çıkmak, gülmek-ağlamak, gelmek-gitmek.vb.

Zıt Anlamlı Kelimeler Tablosu Listesi PDF İndirmek için Tıklayın

Kelime

Zıt Anlamlı Kelimler

Acayip

Normal / Sıradan

Acemi

Usta

Acımasız

Merhametli

Açık

Tatlı

Açmak

Kapatmak

Tok

Açık

Gizli / Kapalı / Koyu

Açıkgöz

Saf

Açılış

Kapanış

Adi

Kaliteli

Ağır

Hafif

Ağla-

Gül-

Afacan

Uslu

Ahir

Evvel

Ak

Kara

Akıllı

Aptal

Aktif

Pasif

Akşam

Sabah

Alçak

Yüksek

Alçak gönüllü

Kibirli

Aleni

Gizli

Alıcı

Satıcı

Almak

Vermek

Alt

Üst

Amatör

Profesyonel

Amir

Memur

Ani

Yavaş

Anormal

Normal

Ardıl

Öncül

Arka

Ön

Artı

Eksi

Asgari

Azami

Asi

İtaatkâr

Asil

Soysuz

Ast

Üst

Aşağı

Yukarı

Ataerkil

Anaerkil

Atak

Çekingen / Statik

Ateist

Teist

Atılgan

Çekingen

Avantaj

Dezavantaj

Aydınlık

Karanlık

Aynı

Farklı

Ayrı

Birlikte / Bitişik

Az

Çok

Azami

Asgari

Bağımsız

Tutsak / Esir / Bağımlı

Bağlı

Çözülmüş

Barış

Savaş

Basit

Karmaşık / Zor

Başlamak

Bitirmek

Başlangıç

Son / Bitiş

Batı

Doğu

Bayat

Taze

Bayılmak

Ayılmak

Bekar

Evli

Benzer

Farklı

Bilge

Cahil

Bilinçli

Bilinçsiz

Birey

Toplum

Bol

Dar

Bolluk

Kıtlık

Borç

Alacak

Boş

Dolu

Boylam

Enlem

Bölme

Çarpma

Budala

Zeki

Bulanık

Duru

Büyük

Küçük

Cahil

Bilgili

Canlı

Cansız / Ölü

Cenk

Barış / Sulh

Cevap

Soru

Cesur

Korkak

Ceza

Ödül

Cılız

Şişman / Gürbüz

Ciddi

Şakacı / Komik

Cimri

Eli açık / Cömert

Çabuk

Yavaş

Çağdaş

Geleneksel

Çalışkan

Tembel

Çare

Dert

Çarpık

Düzgün

Çarpım

Bölüm

Çekmek

İtmek

Çevik

Hantal

Çıkış

Giriş

Çıkmak

İnmek

Çıkarma

Toplama

Çıkarmak

Sokmak

Çıplak

Giyinik

Çift

Tek

Çocuksu

Yetişkin

Çoğul

Tekil

Çözüm

Sorun

Çukur

Tümsek

Çürük

Sağlam

Dağınık

Düzenli

Dahil

Hariç

Daimi

Geçici

Dalgalı

Durgun

Dar

Geniş

Dar

Bol

Dargın

Barışık

Davalı

Davacı

Değerli

Adi / Değersiz

Değişken

Sabit

Deniz

Kara

Derin

Sığ

Derin

Yüzeysel

Dert

Derman

Dezavantaj

Avantaj

Dış

İç

Dışarı

İçeri

Dik

Eğri / Eğik

Dikey

Yatay

Dikit

Sarkıt

Dikkatli

Dalgın

Direkt

Dolaylı

Diri

Ölü

Dişil

Eril

Doğal

Yapay

DOĞRU

YANLIŞ

DOĞRU

Eğri

Doğum

Ölüm

Doğurgan

Kısır

Dolaylı

Doğrudan / Direkt

Dolu

Boş

Donuk

Parlak / Keskin

Dost

Düşman

Dua

Beddua

Dur

Git

Dün

Bugün

Dürüst

hileci düzenbaz şarlatan

Düş

Gerçek

Düşman

Dost

Düşük

Yüksek

Düzenli

Karışık

Düz

Eğri

Edilgen

Etken

Efendi

Köle

Eğik

Dik

Eğri

DOĞRU

Ekmek

Biçmek

Eksik

Tam / Fazla

Eksilmek

Artmak

El

Yabancı

Elit

Sıradan

En

Boy

Enteresan

Sıradan

Eril

Dişil

Erkek

Kadın

Erken

Geç

Esas

İkincil

Esir

Hür

Eski

Yeni

Esnek

Katı

Etkili

Etkisiz

Etkin

Pasif

Evcil

Yabani

Evet

Hayır

Evrensel

Yerel / Yöresel

Evvel

Sonra

Ezeli

Ebedi

Fahiş

Ucuz

Fakir

Zengin / Varlıklı

Fani

Kalıcı

Farklı

Benzer / Aynı

Faşist

Demokrat

Faydalı

Zararlı

Fazla

Eksik / Az

Fırtınalı

Sakin

Gaddar

Merhametli

Gafil

Uyanık

Galip

Mağlup

Gayriresmi

Resmi

Gece

Gündüz

Geçici

Kalıcı

Gelecek

Geçmiş

Gelir

Gider

Gelişmiş

Geri

Genç

Yaşlı

Genel

Özel / Spesifik

Geniş

Dar

Gerçek

Yalan / Sahte

Gerekli

Gereksiz

Geri

İleri

Gevşek

Sıkı

Girinti

Çıkıntı

Giriş

Çıkış

Gizli

Açık / Görünür

Gökyüzü

Yeryüzü

Göreceli

Mutlak / Nesnel

Görünmez

Görünür

Göçebe

Yerleşik

Götürmek

Getirmek

Gurbet

Sıla

Güçlü

Zayıf

Gülmek

Ağlamak

Güleryüzlü

Somurtkan

Günah

Sevap

Güney

Kuzey

Gündüz

Gece

Gür

Seyrek

Gürültülü

Sükunet / Sessizlik

Güvenli

Güvensiz

Güzel

Çirkin

Hafif

Ağır

Hakaret

İltifat

Hakikat

Yalan

Haklı

Haksız

Halef

Selef

Ham

Olgun

Haram

Helal

Hariç

Dahil

Harp

Barış / Sulh

Hasım

Dost

Hatırlamak

Unutmak

Hayal

Gerçek / Realite

Hareketli

Hareketsiz

Hatırlamak

Unutmak

Hayır

Şer

Hazır

Ismarlama

Helal

Haram

Hep

Hiç

Hepsi

Hiçbiri

Herkes

Hiç kimse

Hesaplı

Pahalı

Hezimet

Zafer

Hırçın

Uysal

Hızlı

Yavaş

Hiciv

Övgü, Methetmek

Hoş

Sevimsiz

Hücum

Rücu / Geri Çekilme

Hür

Esir / Mahkum / Köle / Tutsak

Hürriyet

Esaret

Hüzün

Sevinç

Irak

Yakın

Isıtıcı

Soğutucu

Islak

Kuru

Issız

Kalabalık

İç

Dış

İçeri

Dışarı

İçten

Yapmacık

İhtiyar

Genç

İleri

Geri

İletken

Yalıtkan

İlgili

İlgisiz

İlginç

Sıkıcı / Sıradan

İlk

Son

İlkel

Çağdaş / Uygar / Modern

İnce

Kalın

İndirim

Zam

İniş

Çıkış

İnmek

Çıkmak

İnşa

Yıkım

İsteğe Bağlı

Zorunlu

İsteğe Bağlı

Mecburi

İsyan

İtaat

İthalat

İhracat

İtici

Çekici

İyi

Kötü

İyimser

Kötümser

Kaba

İnce / Zarif / Kibar

Kabarık

Düz

Kalabalık

Tenha / Issız

Kalıcı

Geçici

Kaliteli

Niteliksiz

Kalkık

İnmiş

Kamu

Özel

Kamusal

Şahsi

Kapalı

Açık

Kapsamlı

Sınırlı

Kâr

Zarar / Ziyan / Kayıp

Kara

Beyaz / Ak

Karışık

Basit

Karmaşık

Düzenli

Karşıt Anlam

Eş Anlam / Anlamdaş

Kart

Körpe

Katı

Sıvı / Esnek / Yumuşak

Kaybetmek

Bulmak

Kazanç

Zarar

Keder

Neşe

Kesin

Olası / Şüpheli / Belirsiz

Keskin

Kör / Donuk

Kısa

Uzun

Kısa Vadeli

Uzun Vadeli

Kısır

Verimli / Doğurgan / Üretken

Kış

Yaz

Kıt

Bol

Kıtlık

Bolluk

Kıvanç

Utanç

Kibar

Kaba

Kirli

Temiz

Kolay

Zor

Konmak

Uçmak

Konuşmak

Susmak

Korkak

Cesur

Körpe

Kart

Kötü

İyi

Kurtuluş

Esaret

Kuru

Yaş / Islak / Nemli

Kurnaz

Saf

Kuvvetli

Güçsüz

Kuzey

Güney

Küçük

Büyük

Küsmek

Barışmak

Lazım

Gereksiz

Legal

Yasa dışı / İllegal

Lezzetli

Tatsız / Nahoş

Maddi

Manevi

Mağlup

Galip

Manevi

Maddi

Masum

Suçlu

Mat

Parlak / Keskin

Mecburi

İsteğe Bağlı

Meçhul

Belli

Medeni

İlkel

Memnu

Legal / Meşru / Yasal

Mert

Namert

Mesafeli

Samimi

Milliyetçi

Evrenselci

Minimum

Maksimum

Modern

Klasik / Geleneksel

Muhalif

Yandaş

Mutlu

Mutsuz / bedbaht

Nazik

Kaba

Negatif

Pozitif

Nemli

Kuru

Net

Belirsiz

Nesnel

Öznel

Neşeli

Üzgün / Kederli

Nominal

Reel

Objektif

Sübjektif

Oğlan

Kız

Olağanüstü

Sıradan

Olgun

Çiğ / Çocuksu / Ham

Olumlu

Menfi

Olumsuz

Müsbet

Onamak

Tasvip Etmemek, Yadsımak

Onarmak

Bozmak

Onaylamak

Reddetmek

Onurlu

Onursuz

Orijinal

Kopya / Taklit

Otantik

Sahte

Oturmak

Kalkmak

Ödül

Ceza

Ölü

Diri

Ölüm

Yaşam

Ön

Arka

Önce

Sonra

Öncü

Takipçi

Önemli

Önemsiz

Övgü

Yergi

Övmek

Yermek / Eleştirmek

Öz

Üvey

Özel

Genel / Kamu / Resmi

Özgür

Esir / Mahkum / Köle

Öznel

Nesnel

Pahalı

Ucuz

Parlak

Mat

Pasif

Aktif

Perakende

Toptan

Peşin

Veresiye

Pinti

Eli açık / Cömert

Planlı

Plansız

Pozitif

Negatif / Eksi

Profesyonel

Amatör

Rahat

Huzursuz, sıkıntılı, yorucu

Rasyonel

İrrasyonel

Reel

Nominal

Resmi

Gayriresmi

Ret

Kabul

Ricat

Hücum / Saldırmak

Romantik

Realist

Rutubetli

Kuru

Sabah

Akşam

Sabırlı

Sabırsız

Sabit

Değişken

Sade

Süslü / Gösterişli / Görkemli

Sağ

Sol

Sağ

Ölü

Sağlam

Çürük

Sağlıklı

Hasta

Sakin

Telaşlı

Saldırı

Savunma

Samimi

Mesafeli

Sarkıt

Dikit

Satış

Alış

Satıcı

Alıcı

Savaş

Barış

Saydam

Kesif / Opak

Seçkin

Sıradan

Sert

Yumuşak

Sessiz

Gürültülü

Sevap

Günah

Sevinmek

Üzülmek

Seyrek

Yoğun

Sıcak

Soğuk

Sığ

Derin

Sık

Seyrek

Sıkı

Gevşek

Sıkıcı

İlginç / iç açıcı

Sınırlı

Geniş / Sınırsız

Siyah

Beyaz

Sol

Sağ

Somurtkan

Güleryüzlü / Güleç

Somut

Soyut

Son

İlk / Baş

Sonlu

Sonsuz

Sonra

Önce

Soru

Yanıt / Cevap

Sorun

Çözüm

Soyut

Somut

Sözel

Sayısal

Spesifik

Genel

Standart

Özel

Sulak

Kurak

Suçlu

Masum

Susmak

Konuşmak

Sübjektif

Objektif

Süratli

Yavaş

Sürekli

Geçici

Süslü

Gösterişsiz / Sade

Şahsi

Kamusal

Şark

Garp

Şaşkın

Düşünceli / Odaklanmış

Şehirli

Köylü

Şer

Hayır

Şişman

Zayıf

Taban

Tavan

Tam

Eksik / Yarım

Tatlı

Acı

Tavan

Taban

Taze

Bayat

Tekil

Çoğul

Tembel

Çalışkan

Temiz

Kirli

Tenha

Kalabalık

Ters

Düz

Tertipli

Dağınık

Tok

Toplama

Çıkarma

Tutarlı

Çelişkili / Dengesiz

Tutucu

İlerici / Yenilikçi / Serbest

Tutsak

Özgür

Tutumlu

Savurgan

Tüm

Kısmi

Tümsek

Çukur

Ucuz

Pahalı

Unutmak

Anımsamak

Uslu

Yaramaz

Usta

Acemi

Uyanık

Uykulu

Uygun

Elverişsiz, yakışıksız, aykırı

Uysal

Dik başlı

Uyumlu

Aykırı

Uyumak

Uyanmak

Uzak

Yakın

Uzun

Kısa

Uzun Vadeli

Kısa Vadeli

Ücretli

Bedava

Üretmek

Tüketmek

Ürkek

Cesur

Üst

Alt

Üvey

Öz

Üzüntü

Sevinç

Vahşi

Evcil

Var

Yok

Varlıklı

Fakir / Yoksul

Vekil

Asil

Vermek

Almak

Verimli

Kısır

Yabancı

Yerli / Tanıdık

Yabani

Evcil

Yadsımak

Kabul Etmek

Yakın

Uzak

Yakışıklı

Çirkin

Yalan

DOĞRU

Yalancı

Dürüst

Yalın

Süslü

Yalıtkan

İletken

Yandaş

Muhalif

Yanıt

Soru

YANLIŞ

DOĞRU

Yanmak

Sönmek

Yansız

Taraflı

Yapay

Doğal

Yapım

Yıkım

Yaramaz

Uslu

Yarar

Zarar

Yaren

Yabancı

Yaş

Kuru

Yaşlı

Genç

Yatay

Dikey

Yavaş

Hızlı

Yaz

Kış

Yazmak

Silmek

Yeni

Eski

Yenilikçi

Muhafazakar

Yenilgi

Galibiyet

Yerel

Genel

Yerli

Yabancı

Yermek

Övmek

Yetenekli

Dirayetsiz Kabiliyetsiz Yeteneksiz

Yeterli

Yetersiz

Yetersiz

Yeterli

Yıkıcı

Yapıcı

Yırtıcı

Evcil

Yiğit

Korkak

Yoğun

Seyrek

Yok

Var

Yoksul

Varlıklı

Yokuş

İniş

Yorgun

Zinde / Dinç

Yukarı

Aşağı

Yumuşak

Sert / Katı

Yüksek

Alçak

Yüzeysel

Derin

Yüzükoyun

Sırtüstü

Zam

İndirim

Zarar

Yarar / Kâr

Zarif

Kaba

Zayıf

Güçlü / Şişman

Zemin

Tavan

Zengin

Fakir / Yoksul

Zıt Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Ziyan

Kazanç

Zor

Kolay

Zorlu

Kolay

Zorunlu

Gönüllü İsteğe Bağlı

Züğürt

Zengin / Varlıklı