Aylar: Mart 2009

Gelibolulu Mustafa Ali

(1451-1600) Tarihçi ve Divan şairlerindendir. Gelibolu'da doğdu. Devrinin tanınmış âlimlerinden ders gördü. Şehzade I. Selim'e, Kıbrıs Fâtihi Lala Mustafa Paşa'ya ve Ferhad Paşa'ya divân kâtipliği, Cidde Emirliği yaptı. Cidde'de öldü. Devrinin başarılı gazel ve kaside şâiridir. Künhü'-ahbar (haberlerin özü) adlı eseri ile meşhur oidu. Manzum ve mensur kırktan fazla eserin sahibidir. Farsça şiirleri de var­dır. Eserleri: 1. Türkçe Dîvan (2 tanedir. Mecmualarda divanı­na girmemiş şiirleri de vardır) 2. Farsça Dîvan (el vazması halinde), 3. Mihr ü Vefa (mesnevi), 4. Razvatü'l-Letâyıf (ahlâki manzum ......

Mustafa Miyasoğlu

Şâir, yazar. Kayseri'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Ede­biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1973). Günümüz şairlerindendir. Yeni İslamcı akım şairlerinden. Şiir, tiyatro, deneme, roman ve hikaye (hikaye) türlerinde eserleri vardır. Eserleri: 1. Umut Suları (oyun, 1973'de Millî Türk Talebe Birliği Tiyatrosu'nda oynandı, basılmadı). 2. Rüya Çağrısı (şiirler, 1973), 3. Edebiyat Geleneği (denemeler, 1975), 4. Kaybolmuş Günler (roman, 1975), 5. Geçmiş Zaman Aynası (öyküler, 1976), 6. Devrân (şiirler, 1978), 7. Devlet ve Zihni­yet (denemeler, 1978), 8. Dönemeç (roman, 1980), 9. Hicret Destanı ......

Mihri Hatun

Dîvan şâiri. Amasra'da doğdu. Kadı Mehmed Çelebi'nin kızıdır. İyi bir öğrenim görmüş Arapça ve Farsça'yı Öğren­miştir. Sultan II. Bayezid'in ve onun oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya valilikleri sırasında bu şehirde toplanan âlim ve sanatkârların meclislerine devam etti. Hiç evlenme­di. Amasya'da öldü. Pir İlyas tekkesi bahçesine gömüldü. Sâde dil ile yazdığı kaside ve gazelleri ile tanınır. Kadın dîvan şairleri içinde kendi aşk duygularını rahatça ve sami­mî bir şekilde yazması bakımından farklı bir yere sahiptir. Necati'ye nazireleri vardır. Dîvân'ı Moskova'da basıldı (1967). ...

Mesihi

Divan şairlerindendir. Priştine'de doğdu. Asıl adı İsa. Genç yaşta İs­tanbul'a gelip Medrese öğrenimi görmüş, Hadım Ali Paşa'nın divân kâtipliğini yapmıştır. Paşa'nın ölümünden sonra Bosna'da ufak bir tımar elde etmiş ve aynı şehirde ölmüş­tür. XV'inci asrın en başarılı şairlerindendir. Divan şiirinin ku­rucularındandır. Şiirlerinde halk arasında yaygın olarak kulla­nılan deyimler ve atasözleri görülür. Bahariye'si Fransızca, Al­manca, Latince ve İngilizce'ye tercüme edilmiştir. Sehrengiz türünün mûcitidir. Eserleri: 1. Divân (el yazması halinde), 2. Sehrengîz (Edir­ne'nin güzellerinden ve güzelliklerinden bahseder, mahalli hayat, gelenek ve görenekler hakkında bilgi ......

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu, Semerkant'ta doğmuştur ancak doğum tarihi kesin bilinmemektedir. Gökbilim ile uğraşmıştır. Babası Timuroğullarından Türkistan ve Maveraünnehir emiri Uluğ Beyin dogancısıydı. Asıl adı “Alaattin Ali “iken bu nedenle ‘Ali Kuşçu” diye anıldığı söylenir. 1474 yılında İstanbul'da ölmüştür.Osmanlı Devletinde, gökbilim, onun zamanında ağırlıklı bir ders durumuna geldi. Matematik ve gökbilimin yanı sıra hadis, tefsir, kelam (islam felsefesi) ve dil bilgisiyle de uğraştı.Başlıca eserleri şunlardır: Zic-i Uluğ Bey Şerhi (Farsça yazmıştır. Eserde kuramsal matematik bilgilerinin açıklamalarına yer vermiştir); Risâletü’l Fethiyye (Eseri önce ......

Mercimek Ahmet

MERCİMEK AHMED Yazar. 15. yüzyıl nesir sanatçılarındandır. Sade bir dil kullanmıştır. Farsçadan çevirdiği Kabusname adlı eseriyle ünlenen sanatçının bu eseri, XI. yüzyıl Kühistan hanlarından Keykavus’un oğlu Giylanşah’a nasihatlerden oluşur. Sanatçı, bu eseri sultan II. Murat’ın emriyle çevirmiştir. Dili oldukça sadedir. Sultan II. Murad devrinde yaşamıştır. Babasının adı İlyas'dır. Aslı Farsça olan Kabus-nâme'yi padişahın is­teği üzerine Türkçe'ye çevirdi. Kabus-nâme, XI'ncİ asırda Kûhistan hanlarından Keykâvus adındaki birinin oğlu Giylanşah'a nasihattarını ihtiva eder. Eser Ahmed tarafından sâde Türkçe ile tercüme edil­miştir. Asrının Anadolu Türkçesi'nin ......

Mehmet Celal

MEHMED CELÂL (1867-26.1. 1912) Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Ferik Hakkı Paşa'nın oğlu­dur. Düzenli bir öğrenim görmedi. Kendi kendini yetiştirdi Memurluk ve öğretmenlik yaptı. İçkiye düşkünlüğü sebe­biyle perişan bir hayat yaşadı. İstanbul'da öldü. Yeni kapı Mevlevîhânesl Mezarlığı'na gömüldü. XIX'uncu asrın şâir ve hikâyecilerlndendir. Türk edebiyatı tarihi üzerinde incelemeler yaptı, gazetelerde makaleler yazdı. Şiir, roman ve hikâye yayımladı. Şiirlerinde İnce his­ler, güzel hayâller vardır; Büyükada'dakİ aşklarını anlatır. Romanlarında üslûbu canlı cümleleri kısa, İfade açık ve ko­nuşma diline çok yakındır. ......

Manastırlı Rıfat

MANASTIRLI RIFAT (1851-1907) Tiyatro eseri yazarı, Manastır'da doğdu. Reşit Bey'in oğ­ludur. Harbiye'yl bitirdikten sonra (1872) uzun süre subay olarak çalıştı. Osmanlı-Rus Savaşı'na katıldı (1877). Abdülaziz'in tahttan indirilmesine sebep olanlardan sayılarak II. Abdülhamid tarafından Haleb'e sürüldü. Haleb'de öldü. Şiirleri de olmakla beraber gazete yazıları ve tiyatro eser­leri ile tanınır. Tanzimat edebiyatı döneminin en çok oyun yazan yazarı ve sanatkârlarındandır. Piyesleri: 1. Osman Gâzi (dram, 1873, konusu vatan sev­gisi), 2. Görenek (dram, eski düğünlerdeki İsrafı tenkit eden, 1874), 3. Ya Gâzi Ya Şehid (dram, vatan sevgisi ......

Şinasi

Yeniliğin Öncüsü İbrahim Şinasi İbrahim Şinasi Yeni Türk edebiyatının ilk temsilcisi kabul edilmektedir. Kalemlerde çalışmış, 1849 yılında Fransa’ya maliye tahsili için gönderilmiştir. Şinasi’nin Fransa’ya gönderilmeden hemen önce Reşit Paşa’ya yazdığı 1849 tarihli kaside eskinin bir devamıdır. Paris dönüşü yazdığı 1856, 1857, 1858 tarihli kasideler ise, şekil ve muhteva bakımından klasik tarzın terk edilmeye başlandığını haber verir. Bu özelliği ile İbrahim Şinasi, başta Namık Kemal olmak üzere kendisinden sonraki sanatkâr ve fikir adamlarını etkilemiştir. Şinasi, gazetecilik ve nesir dilinin sadeleşmesi ile gelişen Türkçe ......

Tahir Kutsi Makal

Yazar. Acıpayam'ın Oğuz köyünde doğdu. Denizli Lisesi İle İstanbul Gazetecilik Okulu'nu bitirdi (1956). Son Havadis ve Ortadoğu gazetelerinde çalıştı. Günümüz yazarlarındandır. Sanat hayatına şiir yazarak başladı. Gazete ve dergilerde çıkan köy yazdan ve röportaj­ları ile tanındı. Makal'ın halk edebiyatı üzerine incelemeleri de vardır. Eserleri: 1. Fakir İşi (1957), 2. İç Göç (1964), 3. Acı Yol (1964), 4. Köylü Gözüyle Avrupa (1965), 5. Sahte Ozanlar (1969), 6. Aşık Veysel (1969), 7. Anadolu'da Türk Mührü (1971), S. Aşık Zülfikar Dîvânı (1971), 9. Zaralı Âşık ......
Yandex.Metrica